do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Gyongyver Takats

Doktor nauk ekonomicznych SGH, redaktor naczelna Biuletynu głównego księgowego, kandydat na biegłego rewidenta z praktyką w biurze rachunkowym i firmie audytorskiej. Właścicielka biura rachunkowego. Specjalistka w tematyce międzynarodowej sprawozdawczości finansowej legitymująca się dyplomem wydanym przez ACCA. Autorka ponad 100 artykułów poradniczych z zakresu rachunkowości, trener i wykładowca.

Lista wszystkich szkoleń autora (25):

 1. Kto ustala poziom istotności
 2. Co obserwuje biegły rewident podczas inwentaryzacji
 3. Czy osoba odpowiedzialna materialnie za magazyn może uczestniczyć w inwentaryzacji
 4. Które zdarzenia po dniu bilansowym mają istotne znaczenie
 5. Jak postąpić, gdy zwolniony pracownik złożył pozew sądowy, w którym domaga się odszkodowania
 6. Które zdarzenia po dniu bilansowym wymagają wprowadzenia zmian w sprawozdaniu finansowym
 7. Kiedy dokonać odpisu aktualizującego w przypadku wniesienia sprawy do sądu o niezapłacone należności
 8. Czy ponownie sporządzać sprawozdanie, jeśli dojdzie faktura dotycząca roku poprzedniego
 9. Co, jeśli firma, w której jesteśmy udziałowcem, rozpoczęła postępowanie restrukturyzacyjne
 10. Jak wycenić środki pieniężne na rachunku bankowym walutowym
 11. Zdarzenia po dniu bilansowym
 12. Jeśli w trakcie sporządzania sprawozdania wykryjemy błąd dotyczący źle naliczanej amortyzacji, co robić
 13. Kto podpisuje sprawozdanie, gdy po dniu bilansowym zmienił się główny księgowy
 14. Jak należy inwentaryzować wartości niematerialne i prawne
 15. W jakich przypadkach można zrezygnować z potwierdzania sald
 16. Kto podpisuje sprawozdanie finansowe w przypadku zmiany zarządu
 17. Różnice kursowe
 18. Czy salda kont pozabilansowych powinny być inwentaryzowane
 19. Które elementy sprawozdania finansowego powinny zostać podpisane i przez kogo
 20. Czy saldo zerowe powinno być potwierdzane
 21. Czy w ramach inwentaryzacji należności można potwierdzać salda przez wysłanie potwierdzenia e-mailem
 22. Czy różnice kursowe naliczane na dzień bilansowy należy wystornować pierwszego dnia roku obrotowego
 23. Jeśli główny księgowy jest też członkiem zarządu, to powinien się podpisać na sprawozdaniu finansowym dwukrotnie
 24. Czy poszczególne elementy sprawozdania finansowego powinny zostać podpisane tego samego dnia
 25. Jeśli dłużnik spłaci tylko część zobowiązania, na który utworzono odpis aktualizujący, to należy ten odpis rozwiązać