do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

Agnieszka Drożdżal

Wieloletni skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.

Lista wszystkich szkoleń autora (34):

 1. Czy główny księgowy może uczestniczyć w spisie z natury? Jakie są jego obowiązki
 2. Kiedy należy ocechować zakupione formularze arkuszy spisu z natury
 3. Remont czy ulepszenie – jak je odróżnić
 4. Jakie obowiązują zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego
 5. Pod jaką datą powinno nastąpić dokonanie odpisów aktualizujących
 6. Na jakich kontach ujmuje się odpisy aktualizujące należności (należność główna i odsetki)
 7. Czy wartość odpisów aktualizujących wykazuje się w bilansie
 8. Czy jednostki mogą zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy
 9. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania wyniku finansowego za dany rok
 10. Czy do kontrahentów należy wysyłać potwierdzenia sald "zerowych"
 11. Jak zaksięgować zakup w grudniu ubezpieczenia na kolejny rok
 12. Czy warto tworzyć harmonogram czynności koniecznych do przeprowadzenia zamknięcia roku
 13. Projekty i plany finansowe w jst
 14. Wybrane problemy rachunkowości budżetowej
 15. Budżet zadaniowy
 16. Czy można księgować zobowiązania na podstawie faktury pro forma
 17. Jak odróżnić wydatki remontowe od inwestycyjnych? Czy to zadanie głównego księgowego
 18. Jak prawidłowo ewidencjonować odsetki od należności
 19. Czy wpłatę czynszu za styczeń już w grudniu należy ujmować na koncie 840
 20. Kiedy jednostka może umorzyć należność dłużnikowi
 21. Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP
 22. Zamknięcie roku 2014 w JSFP
 23. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania z konta 860 na konto 800
 24. Jak określić wartość darowanego środka trwałego, jeśli w umowie nie określono jego wartości
 25. Jak poprawić obieg dokumentów OT, PT i LT w jednostce
 26. Jakie błędy przy inwentaryzacji majątku popełniane są najczęściej
 27. Jak w praktyce rozróżniać nakałdy na ulepszenie środków trwałych od nakładów remontowych
 28. Kiedy powinno nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce budżetowej
 29. Które wzajemne rozliczenia między jednostkami podlegają wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym
 30. Co robić, jeśli mimo wezwań dłużnik nie potwierdzi salda należności
 31. Jak dokumentować utworzenie odpisów aktualizacyjnych należności
 32. Jak księgować faktury, które wpływają na przełomie grudnia i stycznia
 33. Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej
 34. Zamknięcie roku 2013 w JSFP