do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

Agnieszka Drożdżal

Wieloletni skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.

Lista wszystkich szkoleń autora (30):

 1. Zakup bieżący czy majątkowy – jakie kryteria tu decydują
 2. Czy w przypadku zakupu nowego samochodu do wartości początkowej można zaliczyć koszty podróży służbowej pracowników
 3. Czy główny księgowy może uczestniczyć w spisie z natury? Jakie są jego obowiązki
 4. Kiedy należy ocechować zakupione formularze arkuszy spisu z natury
 5. Remont czy ulepszenie – jak je odróżnić
 6. Jakie obowiązują zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego
 7. Pod jaką datą powinno nastąpić dokonanie odpisów aktualizujących
 8. Na jakich kontach ujmuje się odpisy aktualizujące należności (należność główna i odsetki)
 9. Czy wartość odpisów aktualizujących wykazuje się w bilansie
 10. Czy jednostki mogą zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy
 11. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania wyniku finansowego za dany rok
 12. Czy do kontrahentów należy wysyłać potwierdzenia sald "zerowych"
 13. Jak zaksięgować zakup w grudniu ubezpieczenia na kolejny rok
 14. Czy warto tworzyć harmonogram czynności koniecznych do przeprowadzenia zamknięcia roku
 15. Czy można księgować zobowiązania na podstawie faktury pro forma
 16. Jak odróżnić wydatki remontowe od inwestycyjnych? Czy to zadanie głównego księgowego
 17. Jak prawidłowo ewidencjonować odsetki od należności
 18. Czy wpłatę czynszu za styczeń już w grudniu należy ujmować na koncie 840
 19. Kiedy jednostka może umorzyć należność dłużnikowi
 20. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania z konta 860 na konto 800
 21. Jak określić wartość darowanego środka trwałego, jeśli w umowie nie określono jego wartości
 22. Jak poprawić obieg dokumentów OT, PT i LT w jednostce
 23. Jakie błędy przy inwentaryzacji majątku popełniane są najczęściej
 24. Jak w praktyce rozróżniać nakałdy na ulepszenie środków trwałych od nakładów remontowych
 25. Kiedy powinno nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce budżetowej
 26. Które wzajemne rozliczenia między jednostkami podlegają wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym
 27. Co robić, jeśli mimo wezwań dłużnik nie potwierdzi salda należności
 28. Jak dokumentować utworzenie odpisów aktualizacyjnych należności
 29. Jak księgować faktury, które wpływają na przełomie grudnia i stycznia
 30. Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej