do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

Agnieszka Drożdżal

Wieloletni skarbnik w jednostce samorządowej; trener szkoleń dla organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej; ma wieloletnie doświadczenie szkoleniowe w zakresie: budżetu jst i budżetów zadaniowych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji, planowaniu, komunikacji, motywacji, budowaniu zespołu oraz animacji środowisk lokalnych.

Lista wszystkich szkoleń autora (32):

 1. Remont czy ulepszenie – jak je odróżnić
 2. Jakie obowiązują zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego
 3. Pod jaką datą powinno nastąpić dokonanie odpisów aktualizujących
 4. Na jakich kontach ujmuje się odpisy aktualizujące należności (należność główna i odsetki)
 5. Czy wartość odpisów aktualizujących wykazuje się w bilansie
 6. Czy jednostki mogą zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy
 7. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania wyniku finansowego za dany rok
 8. Czy do kontrahentów należy wysyłać potwierdzenia sald "zerowych"
 9. Jak zaksięgować zakup w grudniu ubezpieczenia na kolejny rok
 10. Czy warto tworzyć harmonogram czynności koniecznych do przeprowadzenia zamknięcia roku
 11. Projekty i plany finansowe w jst
 12. Wybrane problemy rachunkowości budżetowej
 13. Budżet zadaniowy
 14. Czy można księgować zobowiązania na podstawie faktury pro forma
 15. Jak odróżnić wydatki remontowe od inwestycyjnych? Czy to zadanie głównego księgowego
 16. Jak prawidłowo ewidencjonować odsetki od należności
 17. Czy wpłatę czynszu za styczeń już w grudniu należy ujmować na koncie 840
 18. Kiedy jednostka może umorzyć należność dłużnikowi
 19. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania z konta 860 na konto 800
 20. Jak określić wartość darowanego środka trwałego, jeśli w umowie nie określono jego wartości
 21. Jak poprawić obieg dokumentów OT, PT i LT w jednostce
 22. Jakie błędy przy inwentaryzacji majątku popełniane są najczęściej
 23. Jak w praktyce rozróżniać nakałdy na ulepszenie środków trwałych od nakładów remontowych
 24. Kiedy powinno nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce budżetowej
 25. Które wzajemne rozliczenia między jednostkami podlegają wyłączeniu w sprawozdaniu finansowym
 26. Co robić, jeśli mimo wezwań dłużnik nie potwierdzi salda należności
 27. Jak dokumentować utworzenie odpisów aktualizacyjnych należności
 28. Jak księgować faktury, które wpływają na przełomie grudnia i stycznia
 29. Gospodarowanie majątkiem trwałym w JSFP
 30. Zamknięcie roku 2014 w JSFP
 31. Praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej
 32. Zamknięcie roku 2013 w JSFP