do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Piotr Wojciechowski

Adwokat, ekspert prawa pracy, publicysta. Były Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Lista wszystkich szkoleń autora (45):

 1. Czy na żądanie pracownika w świadectwie pracy wpisujemy wysokość wynagrodzenia i odbyte szkolenia
 2. Czy niewydanie świadectwa pracy jest możliwe tylko, gdy umowy następują bezpośrednio jedna po drugiej
 3. Czy wydanie świadectwa pracy można wstrzymać i jak je wydać, jeśli pracownik był np. chory
 4. Czy wydanie świadectwa pracy do umowy na czas nieokreślony zawartej w ubiegłym roku jest teraz obowiązkowe
 5. Co zmieniło się w ostatnim wzorze świadectwa pracy
 6. Czy w świadectwie pracy może się znaleźć informacja o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym
 7. Jak określić stawkę godzinową, jeśli strony umówiły się na wartość ogólną za wykonanie zlecenia
 8. Czy w przypadku umów zlecenia trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy
 9. Czy zleceniobiorcę oddelegowanego do pracy za granicą obowiązuje stawka 13 zł za godzinę
 10. Czy stawka minimalna dotyczy pracowników zatrudnianych na zlecenie przez agencje pracy tymczasowej
 11. Czy po rozwiązaniu umowy zlecenia, w okresie wypowiedzenia, zleceniobiorcy wciąż przysługuje minimalna stawka godzinowa
 12. Czy wynagrodzenie prowizyjne też musi być płacone raz w miesiącu
 13. Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umowy o dzieło
 14. Kto ma pilnować faktycznych godzin pracy zleceniobiorcy
 15. Co w sytuacji, gdy podmiot nie zapewnia zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej
 16. Jakie składniki wynagrodzenia nie będą wchodziły (od stycznia 2017 r.) w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę
 17. Czy przy zatrudnieniu na przełomie miesiąca stawkę minimalną liczymy proporcjonalnie
 18. Czy i jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorców
 19. Czy 13 zł minimalnej stawki godzinowej to wartość brutto czy netto – do wypłaty
 20. Czy do umów zlecenia zawartych w 2016 r., ale wypłacanych w 2017 r., należy stosować stawkę minimalną
 21. W jaki sposób PIP kontroluje pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na umowy terminowe dłuższe niż 33 miesiące
 22. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich, nieodpłatnych zleceń i wolontariatu
 23. Czy należy sporządzać aneksy do trwających umów zlecenia, które przechodzą na rok 2017
 24. Czy w umowie można ustalić czas przewidziany na wykonanie poszczególnych czynności zlecenia
 25. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich
 26. Czy przedmiot zlecenia będzie miał znaczenie (od 2017 r.) dla obowiązku zapewnienia stawki minimalnej
 27. Czy minimalna stawka godzinowa w 2017 r. będzie dotyczyć umów o dzieło i samozatrudnienia
 28. Czy w stażu do wypowiedzenia umowy na czas określony uwzględniać staż z umów niewliczanych do limitów
 29. O czym muszą pamiętać pracodawcy w związku ze zmianami w umowach terminowych
 30. Czy okres 33 miesięcy liczyć od daty zawarcia umowy o pracę, czy rozpoczęcia pracy
 31. Jakie przyczyny obiektywne pozwalają zawierać umowy terminowe ponad limit
 32. Czy konsultować z pracownikiem zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia
 33. Jak naliczać wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 34. Czy dzięki umowie przedwstępnej można w 2016 r. zawrzeć umowę na czas wykonania określonej pracy
 35. Kiedy w wypowiedzeniach umów terminowych trzeba uwzględniać okresy zatrudnienia sprzed nowelizacji
 36. Jak traktować trzecią umowę na czas określony - zawartą 22 lutego 2016 r. - bez miesięcznej przerwy
 37. Zmiany w umowach terminowych 2016
 38. Czy można wielokrotnie zawierać z pracownikiem umowy na okres próbny
 39. Zmiany w prawie pracy 2016. Przepisy przejściowe
 40. Zmiany w terminowych umowach o pracę
 41. Co zmieni się w zwalnianiu pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 42. Jak po zmianie przepisów będą zawierane umowy na okres próbny
 43. Jakie limity w zawieraniu umów na czas określony wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy
 44. Jakie obowiązki będą mieli pracodawcy w związku z dostosowaniem umów do nowych regulacji
 45. Jakie okresy wypowiedzenia będą stosowane w przypadku umów na czas określony