do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

 Piotr Wojciechowski

Adwokat, ekspert prawa pracy, publicysta. Były Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Lista wszystkich szkoleń autora (51):

 1. Zmiany w prawie pracy 2017/2018
 2. Prawo pracy 2017/2018
 3. Czy na żądanie pracownika w świadectwie pracy wpisujemy wysokość wynagrodzenia i odbyte szkolenia
 4. Czy niewydanie świadectwa pracy jest możliwe tylko, gdy umowy następują bezpośrednio jedna po drugiej
 5. Czy wydanie świadectwa pracy można wstrzymać i jak je wydać, jeśli pracownik był np. chory
 6. Czy wydanie świadectwa pracy do umowy na czas nieokreślony zawartej w ubiegłym roku jest teraz obowiązkowe
 7. Co zmieniło się w ostatnim wzorze świadectwa pracy
 8. Zatrudnianie pracowników tymczasowych
 9. Czy w świadectwie pracy może się znaleźć informacja o rozwiązaniu umowy w trybie dyscyplinarnym
 10. Jak określić stawkę godzinową, jeśli strony umówiły się na wartość ogólną za wykonanie zlecenia
 11. Czy w przypadku umów zlecenia trzeba prowadzić ewidencję czasu pracy
 12. Czy zleceniobiorcę oddelegowanego do pracy za granicą obowiązuje stawka 13 zł za godzinę
 13. Czy stawka minimalna dotyczy pracowników zatrudnianych na zlecenie przez agencje pracy tymczasowej
 14. Czy po rozwiązaniu umowy zlecenia, w okresie wypowiedzenia, zleceniobiorcy wciąż przysługuje minimalna stawka godzinowa
 15. Czy wynagrodzenie prowizyjne też musi być płacone raz w miesiącu
 16. Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umowy o dzieło
 17. Kto ma pilnować faktycznych godzin pracy zleceniobiorcy
 18. Co w sytuacji, gdy podmiot nie zapewnia zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej
 19. Jakie składniki wynagrodzenia nie będą wchodziły (od stycznia 2017 r.) w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę
 20. Czy przy zatrudnieniu na przełomie miesiąca stawkę minimalną liczymy proporcjonalnie
 21. Czy i jak ewidencjonować godziny pracy zleceniobiorców
 22. Czy 13 zł minimalnej stawki godzinowej to wartość brutto czy netto – do wypłaty
 23. Czy do umów zlecenia zawartych w 2016 r., ale wypłacanych w 2017 r., należy stosować stawkę minimalną
 24. Zatrudnianie pracowników 2016-2017
 25. W jaki sposób PIP kontroluje pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na umowy terminowe dłuższe niż 33 miesiące
 26. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich, nieodpłatnych zleceń i wolontariatu
 27. Zatrudnianie na zlecenia 2017 w pytaniach i odpowiedziach
 28. Czy należy sporządzać aneksy do trwających umów zlecenia, które przechodzą na rok 2017
 29. Czy w umowie można ustalić czas przewidziany na wykonanie poszczególnych czynności zlecenia
 30. Czy minimalna stawka godzinowa dotyczy także kontraktów menedżerskich
 31. Czy przedmiot zlecenia będzie miał znaczenie (od 2017 r.) dla obowiązku zapewnienia stawki minimalnej
 32. Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie
 33. Czy minimalna stawka godzinowa w 2017 r. będzie dotyczyć umów o dzieło i samozatrudnienia
 34. Czy w stażu do wypowiedzenia umowy na czas określony uwzględniać staż z umów niewliczanych do limitów
 35. O czym muszą pamiętać pracodawcy w związku ze zmianami w umowach terminowych
 36. Czy okres 33 miesięcy liczyć od daty zawarcia umowy o pracę, czy rozpoczęcia pracy
 37. Jakie przyczyny obiektywne pozwalają zawierać umowy terminowe ponad limit
 38. Czy konsultować z pracownikiem zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia
 39. Jak naliczać wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
 40. Czy dzięki umowie przedwstępnej można w 2016 r. zawrzeć umowę na czas wykonania określonej pracy
 41. Kiedy w wypowiedzeniach umów terminowych trzeba uwzględniać okresy zatrudnienia sprzed nowelizacji
 42. Jak traktować trzecią umowę na czas określony - zawartą 22 lutego 2016 r. - bez miesięcznej przerwy
 43. Zmiany w umowach terminowych 2016
 44. Czy można wielokrotnie zawierać z pracownikiem umowy na okres próbny
 45. Zmiany w prawie pracy 2016. Przepisy przejściowe
 46. Zmiany w terminowych umowach o pracę
 47. Jakie okresy wypowiedzenia będą stosowane w przypadku umów na czas określony
 48. Jakie limity w zawieraniu umów na czas określony wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy
 49. Jak po zmianie przepisów będą zawierane umowy na okres próbny
 50. Co zmieni się w zwalnianiu pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 51. Jakie obowiązki będą mieli pracodawcy w związku z dostosowaniem umów do nowych regulacji