do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Formularze i Wzory, Spółki handlowe, Inne

Umowy spółki komandytowej - wzór

Akt Notarialny

Dnia czternastego lutego dwa tysiące drugiego roku (14.02.2002r.), przed notariuszem........................., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..................... przy ulicy........................ numer............, w tej Kancelarii stawili się:

1. ....................., syn...................., zamieszkały w............... (kod:............), przy ulicy...............numer......., nr dowodu osobistego.............., numer NIP......................

2. ......................, syn...................., zamieszkały w............... (kod:............), przy ulicy...............numer......., nr dowodu osobistego.............., numer NIP.....................

Stawający pod ad 1 i ad 2 oświadczają, że używają pierwszego imienia.

Tożsamość stawających ustaliła notariusz na podstawie dowodów osobistych, których serie i numery powołano przy ich nazwiskach.

Umowa spółki komandytowej

Stawający oświadczają, że zawierają spółkę komandytową.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: (co najmniej nazwisko jednego Komplementariusza oraz dodakowo może być nazwa abstrakcyjna) Spółka Komandytowa, przy czym w obrocie używać można skrótu: ..................................... sp. k.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Radzionków

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

1. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Komandytariuszem spółki jest......................

2. Komplementariuszem spółki jest..................

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest (przykładowo, zawsze z powołanym numerem PKD):

1. działalność w zakresie oprogramowania, (PKD 72.20.Z),

2. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, (PKD 72.10.Z),

3. działalność związana z bazami danych, (PKD 72.40.Z),

4. prace badawczo-rozwojowe w zakresie nauk technicznych, (PKD 73.10.G),

5. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji, (PKD 30.02.Z),

6. pozostała działalność związana z informatyką, (PKD 72.60.Z).

III. SUMA KOMANDYTOWA, WKŁADY

§ 7

1. Górny zakres odpowiedzialności Komandytariusza (sumę komandytową) za zobowiązania spółki wspólnicy określają na kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

2. Wspólnicy wnoszą do spółki następujące wkłady:

Komandytariusz wnosi do spółki:

a) kapitał w wysokości..................... zł (........... tysięcy złotych),

b) wkład w postaci 50% (pięćdziesiąt procent) „udziałów” w przekształcanej spółce cywilnej „...............” (przez pojęcie „udział” wspólnicy rozumieją prawo do połowy majątku przekształcanej spółki cywilnej);

w ramach tego wkładu wspólnik wnosi:

1. Środki trwałe o wartości na dzień zawierania umowy ...................... zł

(słownie:.......),

2. Inny majątek trwały (wyposażenie), o wartości na dzień zawierania umowy............. zł (słownie: .....................),

3. Prawa majątkowe o wartości na dzień zawierania umowy ............... zł

(słownie: ...............),

Łączna wartość wkładu Komandytariusza wynosi ............................... zł

(słownie: ..............).

Komplementariusz wnosi do spółki:

a) kapitał w wysokości..................... zł (........... tysięcy złotych),

b) wkład w postaci 50% (pięćdziesiąt procent) „udziałów” w przekształcanej spółce cywilnej „...............” (przez pojęcie „udział” wspólnicy rozumieją prawo do połowy majątku przekształcanej spółki cywilnej);

w ramach tego wkładu wspólnik wnosi:

1. Środki trwałe o wartości na dzień zawierania umowy....................... zł (słownie:.......),

2. Inny majątek trwały (wyposażenie), o wartości na dzień zawierania umowy............. zł (słownie: .....................),

3. Prawa majątkowe o wartości na dzień zawierania umowy................ zł (słownie:...............),

Łączna wartość wkładu Komplementariusza wynosi............................ zł (słownie: ..............).

§ 8

Wspólnicy postanawiają, że:

1. Wkład Komandytariusza musi zostać wniesiony w wysokości co najmniej równej sumie komandytowej,

2. W przypadku zwrotu Komandytariuszowi jego wkładu w całości lub części, majątkowa odpowiedzialność osobista Komandytariusza zostaje przywrócona do wysokości równej wartości dokonanego zwrotu.

IV. UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH

§ 9

I. 1. Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki w 30% (trzydzieści procent).

2. Komplementariusz uczestniczy w zysku spółki w 70% (słownie: siedemdziesiąt procent).

3. Komandytariusz uczestniczy w stratach spółki proporcjonalnie do udziału w zyskach.

4. Komplementariusz uczestniczy w stratach spółki proporcjonalnie do udziału w zyskach.

II. 1. Wspólnicy postanawiają, że podział i wypłata zysków będzie się odbywać z końcem każdego roku podatkowego nie później niż do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończonym roku podatkowym.

2. Wspólnik nie może dokonać kompensaty wierzytelności przysługującej mu wobec spółki z wierzytelności spółki, która przysługuje spółce wobec wspólnika z tytułu wyrządzenia przez niego spółce szkody.

V. STOSUNKI WEWNĘTRZNE SPÓŁKI

§ 10

1. Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, poza prawem odwoływania prokury. Komandytariusz może jednak dokonać czynności z zakresu prowadzenia spraw spółki, o ile jest to niezbędne dla odwrócenia niebezpieczeństwa dla interesów spółki, a nie może tej czynności dokonać Komplementariusz.

2. Prowadzenie wszelkich spraw spółki i jej reprezentacja należą do Komplementariusza. Prowadzenie spraw przez Komplementariusza nie wymaga zgody Komandytariusza.

3. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez Komplementariusza.

4. Komandytariusz ma prawo przeglądać dokumenty finansowe (księgi i inne dokumenty) oraz ma prawo do otrzymania sprawozdania finansowego za rok podatkowy (obrotowy).

5. Wspólnicy postanawiają, że każdy z nich jest obowiązany powstrzymywać się od działalności sprzecznej z interesem spółki.

VI. PROKURA

§ 11

1. Wspólnicy postanawiają, że Komplementariusz za zgodą Komandytariusza może ustanowić dla spółki prokurentów.

2. Prokurenta ustanawia się na piśmie. Prokura trwa aż do odwołania.

3. Komplementariusz mocą stosownej umowy zawartej z Prokurentem może ograniczyć Prokurentowi zakres jego uprawnień.

4. Prokurę odwołuje Komplementariusz lub w celu odwrócenia nagłego zagrożenia interesów spółki – Komandytariusz.

5. Prokurę odwołuje się na piśmie.

VII. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI I WYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA

§ 12

1. Rozwiązanie spółki powodują przyczyny określone prawem.

2. Ponadto każdy ze wspólników może rozwiązać umowę spółki za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie musi zostać dokonane w formie pisemnej co najmniej na jeden miesiąc przed zakończeniem roku podatkowego.

3. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość jego wkładu oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy dokonywane są za zgodą wszystkich wspólników.

2. Spółka komandytowa zawiązana przez wspólników przejmuje wszelkie prawa i obowiązki przekształcanej spółki cywilnej..............................zarejestrowanej pierwotnie w EDG dla miasta............ pod numerem................, a następnie w EDG dla miasta.................... pod numerami............ oraz.......................

§ 14

Koszty niniejszego aktu ponosi Komplementariusz, posiadający NIP ........................

§ 15

Pobrano opłaty:

1) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 2 i 6 rozp. Min. Spraw. z dnia 12.04.1991 roku (Dz.U. Nr 33 poz. 146 ze zm.) – kwotę.................... zł (...........................), podwyższoną o 22% podatku VAT na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U z 1993 r. nr 11, poz. 50 z późn. zm.) -tj.............. zł (słownie:..............), czyli łącznie..............zł (słownie: ......................),

2) podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86 poz. 959), w kwocie................... zł (słownie: ....................).

Razem pobrano:................... zł (słownie:...............).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Powiązane dokumenty