do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Formularze i Wzory, Spółki handlowe, Inne

Umowa spółki z o.o. - wzór

Akt notarialny

Dnia szesnastego sierpnia dwa tysiące dziesiątego roku (16 sierpnia 2010 r.) przede mną Karolem Karolewskim, notariuszem, prowadzą­cym kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Notarialnej 5. w siedzibie tutejszej kancelarii stawili się:

1) Jacek Jackowski – syn Karola i Teresy, zamieszkały w Warszawie, przy ul. Śliskiej 5,

2) Józef Józefowski – syn Kamila i Eleonory, zamieszkały w Warszawie, przy placu Zielonym nr 3. Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych:

ad. 1) AAM 556633,

ad. 2) AAM 114466.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający, zwani dalej wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej spółką.

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „Silver Rerum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spół­ka może używać w obrocie skrótu „Silver Rerum" sp. z o.o.

2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 3

1. Siedzibą spółki jest Warszawa.

2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

4. Spółka może uczestniczyć w spółkach z siedzibami w kraju i za granicą.

II. Przedmiot działalności spółki

§ 4

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej w zakresie produkcji wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów:

a) 32.11 32.11.Z Produkcja monet

b) 32.12 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

c) 32.13 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

III. Kapitał zakładowy

§ 5

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000 (pięć tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy.

§ 6

1. Udziały w spółce są równe co do wartości i niepodzielne.

2. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

3. Udziały w kapitale zakładowym spółki zostały objęte w następujący sposób:

a) Jacek Jackowski obejmuje 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500 (dwa tysiące pięćset) złotych i pokrywa je gotówką,

b) Józef Józefowski 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500 (dwa tysiące pięćset) złotych i pokrywa je gotówką.

§ 7

1. Udziały w spółce mogą być umarzane.

2. Umorzenie udziałów może nastąpić z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

3. Zbycie lub zastawienie udziałów osobom niebędącym wspólnikami wymaga uprzedniej zgody zgromadzenia wspólni­ków.

§ 8

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości nieprzekraczającej jed­nak pięciokrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.

2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa uchwała wspólników.

§ 9

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

2. Zgromadzenie wspólników może zysk spółki w całości lub w części wyłączyć z podziału między wspólników i przeznaczyć na fundusze powołane w spółce.

3. Zgromadzenie wspólników może w spółce tworzyć fundusze: zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny i inne, na które może przeznaczyć całość lub część zysku wypracowanego przez spółkę, określając jednocześnie przeznaczenie zgromadzonych na tych funduszach środków.

4. Spółka może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk - na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych

IV. Władze spółki

§ 10

Organami spółki są:

1) Zgromadzenie wspólników.

2) Zarząd.

§ 11

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego.

§ 12

1. Uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że umowa lub ustawa stanowią inaczej.

2. Uchwały zgromadzenia wspólników, oprócz spraw wymienionych w przepisach kodeksu spółek handlowych, wymagają:

a) zatwierdzenie 5-letnich planów rozwoju spółki,

b) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystąpienie do innych osób prawnych,

c) utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa spółki.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości wymaga uchwały zgromadzenia wspólników spółki.

4. Rozporządzenie przez spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do kwoty l 000 000 (jeden milion) złotych nie wyma­ga uchwały zgromadzenia wspólników z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 13

Kapitał zakładowy spółki może zostać w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. podwyższony uchwałą zgromadzenia wspólników do kwoty l 000 000 (jeden milion) złotych bez zmiany umowy spółki.

§ 14

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.

2. Członkowie zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi pięć lat.

§ 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek zarządu.

V. Postanowienia końcowe

§ 16

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 r.

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

2. Niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół pierwszego zgromadzenia wspólników spółki, które powołuje pierwszy zarząd spółki w osobach Jacka Jackowskiego - członka zarządu oraz Józefa Józefowskiego - członka zarządu.

3. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi spółka.

4. Wypisy aktu można wydawać wspólnikom i spółce w dowolnej liczbie.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Podpisy:

Jacek Jackowski

Józef józefowski

Karol Karolewski – notariusz.

Powiązane dokumenty