do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 10/2015, data dodania: 13.05.2015

Artykuł aktualny na dzień 25-04-2018

1 maja 2015 r.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, którzy nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę

Określono, że cudzoziemcy będący uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich oraz studentami studiów stacjonarnych mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę przez cały rok kalendarzowy (dotychczas taką możliwość mieli tylko studenci w okresie od lipca do września). Pominięto warunek miejsca stałego pobytu za granicą, który musiały posiadać osoby wygłaszające okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje. Zrezygnowano z wymogu zarejestrowania w urzędzie pracy umowy pomiędzy zagraniczną szkołą i pracodawcą o odbywanie przez studentów i uczniów praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania. Ponadto doprecyzowano, że okolicznością uzasadniającą zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na pracę jest oświadczenie określające rzeczywiste warunki pracy cudzoziemca. Cudzoziemcy wykonujący pracę na podstawie dotychczasowych przepisów, do których nie mają zastosowania przepisy niniejszego rozporządzenia, mogą kontynuować pracę bez zezwolenia na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – Dz.U. z 29 kwietnia 2015 r., poz. 588

O zmianach piszemy w tym numerze MPPiU w artykule „Jak zatrudniać cudzoziemców po zmianach od 1 maja 2015 r.”

Oprac. Anna Seroczyńska