do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 13-14/2016, data dodania: 01.07.2016

Porada aktualna na dzień 24-07-2017

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla pracownika wynagradzanego prowizyjnie

PROBLEM

Jesteśmy prywatną spółką. Jeden z naszych pracowników, zatrudniony na pełny etat, jest wynagradzany wyłącznie prowizyjnie, nie ma stawki osobistego zaszeregowania. W czerwcu 2016 r. przez 5 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym. W marcu i maju otrzymał prowizję (za luty i kwiecień), a w kwietniu (za marzec) 150 zł prowizji i wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia w wysokości 1700 zł. Wynagrodzenia wypłacamy 5. dnia następnego miesiąca. Z jakiego okresu obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z którego pracownik skorzystał w czerwcu?

RADA

Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego stanowi prowizja wypłacona w okresie od marca do maja 2016 r. W tej podstawie nie należy uwzględniać wypłaconej w kwietniu kwoty wyrównania do minimalnego wynagrodzenia. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop uwzględnia się stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia, z wyłączeniem należności wymienionych w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W tej podstawie pomijana jest m.in. kwota wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnej pensji, nie należy jej więc uwzględniać w obliczeniach.

Państwa pracownik otrzymuje wyłącznie zmienne składniki wynagrodzenia (prowizje) za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc. Zatem należy je przyjąć do podstawy urlopowej w łącznej wysokości wypłaconej zatrudnionemu w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadku znacznego wahania wysokości prowizji okres ten można wydłużyć maksymalnie do 12 miesięcy poprzedzających urlop. Ponieważ przepisy ogólnie obowiązujące nie zawierają definicji znacznego wahania wysokości składników zmiennych, należy przyjąć, że to pracodawca może ją określić w przepisach wewnętrznych, przyjmując w prowizyjnym systemie wynagradzania np. 12-miesięczny okres uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze względu na rozpoczęcie działalności sprzedażowej, sezonowość sprzedaży, konkurencyjność ofert. Wówczas tak wyznaczone wynagrodzenie urlopowe będzie w większym stopniu odpowiadać wynagrodzeniu, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby pracował (art. 172 Kodeksu pracy).

Aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla Państwa pracownika, należy:

Krok 1. Zsumować zmienne składniki wynagrodzenia wypłacone w przyjętym okresie, tj. 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Krok 2. Określić liczbę godzin pracy w okresie, z którego została ustalona podstawa wymiaru urlopu, tj. zsumować przepracowane godziny w okresie od lutego do kwietnia 2016 r., za które przysługiwała prowizja wypłacona w marcu, kwietniu i maju.

Krok 3. Obliczyć wynagrodzenie za 1 godzinę urlopu.

Krok 4. Pomnożyć wynagrodzenie za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin płatnego wypoczynku.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony w dziale sprzedaży na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy. Do jego zadań należy pozyskiwanie klientów i zawieranie umów. Pracodawca, aby zmotywować pracowników do większej wydajności, wprowadził prowizyjny system wynagradzania. W miesiącach, w których prowizja jest niższa niż minimalne wynagrodzenie, pracownikowi przysługuje wyrównanie do minimalnej płacy. Pracownik ustalił z pracodawcą, że skorzysta z urlopu wypoczynkowego od 27 czerwca do 4 lipca (co stanowi 6 dni roboczych, z czego 4 dni dotyczą czerwca).

W miesiącach poprzedzających urlop pracownik otrzymał następujące składniki wynagrodzenia:

● za luty (wypłata w marcu): prowizja – 2874 zł,

● za marzec (wypłata w kwietniu): prowizja – 150 zł, wyrównanie do minimalnej płacy – 1700 zł,

● za kwiecień (wypłata w maju): prowizja – 3369 zł.

W okresie od lutego do kwietnia przepracował łącznie 512 godzin.

Za urlop w czerwcu i lipcu powinien otrzymać odpowiednio 399,68 zł i 199,84 zł według poniższych obliczeń:

● 2874 zł + 150 zł + 3369 zł = 6393 zł (podstawa wymiaru),

● 6393 zł : 512 godz. = 12,49 zł (wynagrodzenie za 1 godz. urlopu),

● 12,49 zł x 32 godz. (4 dni w czerwcu) = 399,68 zł (wynagrodzenie za urlop w czerwcu),

● 12,49 zł x 16 godz. (2 dni w lipcu) = 199,84 zł (wynagrodzenie za urlop w lipcu).

Przy wyborze miesięcy przyjmowanych do obliczenia podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy decyduje miesiąc rozpoczęcia urlopu, a nie miesiąc faktycznego korzystania z urlopu. Zatem podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego za wypoczynek w czerwcu i lipcu jest taka sama.

Podstawa prawna:

● art. 172, art. 173 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 868

● art. 6–7 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008

● § 6, § 8–9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

● § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. – Dz.U. z 2015 r., poz. 1385

Renata Guza

ekonomistka, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z ponad 16-letnim doświadczeniem, kierownik działu outsourcingu usług kadrowo-płacowych