do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 3/2017, data dodania: 01.02.2017

Porada aktualna na dzień 29-05-2017

Jak stosować nowe oświadczenie PIT-2 przy ustalaniu zaliczki na podatek w 2017 r.

Pracownik, który przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży pracodawcy oświadczenie PIT-2, zasadniczo zapłaci niższy podatek od wynagrodzenia. Płatnik przy obliczaniu miesięcznego podatku zastosuje bowiem kwotę zmniejszającą zobowiązanie wobec fiskusa w wysokości 46,33 zł. Jeżeli jednak w 2017 r. przychody pracownika przekroczą I przedział skali podatkowej, tj. 85 528 zł, płatnik zaprzestanie naliczania kwoty zmniejszającej podatek. Stanie się tak mimo braku zmiany stanu faktycznego wynikającego z tego oświadczenia.

Pracownik, składając oświadczenie PIT-2, stwierdza, że (art. 32 ust. 3 ustawy o pdof):

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3, tj. dochodów:

a) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,

b) z najmu lub dzierżawy;

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 umożliwia pracodawcy naliczanie niższej zaliczki na podatek w trakcie roku, przez zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł miesięcznie). Od 1 stycznia 2017 r. pracownicy, aby utrzymać prawo do kwoty zmniejszającej podatek, powinni spełnić dodatkowy warunek – ich dochody muszą mieścić się w I przedziale skali podatkowej (być objęte 18% podatkiem dochodowym). W przypadku osiągania wyższych dochodów utracą oni prawo do kwoty zmniejszającej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ich dochody przekroczyły 85 528 zł (odpowiedź Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów z 20 grudnia 2016 r. na pytanie redakcji MPPiU).

Nowy wzór oświadczenia PIT-2

Od 12 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia PIT-2. Należy go stosować począwszy od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. Złożenie przez pracowników PIT-2 w 2017 r. na poprzednio obowiązującym formularzu nie powoduje nieważności tego oświadczenia i konieczności wypełnienia nowego druku. W porównaniu z poprzednio obowiązującym formularzem PIT-2 obecnie obowiązujący druk został dostosowany do przepisów ustawy o pdof wprowadzających nowy mechanizm ustalania kwoty zmniejszającej podatek uzależniony od rocznych dochodów podatnika. Nowe oświadczenie PIT-2 zostało uzupełnione o informację, że kwotę zmniejszającą podatek stosuje się przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów, które nie przekroczą kwoty stanowiącej górną granicę I przedziału skali, tj. 85 528 zł. Jednak stosownej korekty związanej z przysługującą podatnikowi w roku podatkowym faktyczną kwotą zmniejszającą podatek dokonuje on dopiero w zeznaniu rocznym (po raz pierwszy w 2018 r. – za 2017 r.).

Składając PIT-2, pracownik określa swój zakład pracy jako płatnika właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł; 1/12 x 556,02 zł = 46,33 zł). Dodatkowo pracownik oświadcza, że zawarte w PIT-2 dane podał zgodnie ze stanem faktycznym oraz że są mu znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.

Termin złożenia PIT-2

Oświadczenie PIT-2 pracownik musi złożyć pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Nie ma możliwości pomniejszania zaliczek na podatek o odpowiednią wartość kwoty zmniejszającej podatek w stosunku do wynagrodzenia wypłaconego przed złożeniem PIT-2. Nie ma też możliwości, aby pracownik, który już otrzymał w danym roku podatkowym wynagrodzenie i po tym fakcie złożył PIT-2, miał prawo do korzystania z kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku podatkowego.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymał pierwszą wypłatę wynagrodzenia w styczniu 2017 r., a PIT-2 złożył pracodawcy w marcu 2017 r. przed wypłatą wynagrodzenia za ten miesiąc. Tak złożone oświadczenie uniemożliwia uwzględnienie przez pracodawcę kwoty zmniejszającej podatek przy ustalaniu zaliczki na podatek od wynagrodzeń nie tylko za styczeń i luty 2017 r., ale również za cały pozostały okres w 2017 r.

Zmiana stanu faktycznego wynikającego z PIT-2

Jeżeli podatnik powiadomi zakład pracy o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, zakład pracy nie zastosuje kwoty zmniejszającej podatek, a zatem nie zmniejszy zaliczki w wyżej określony sposób. Oświadczenia PIT-2 nie należy składać ponownie, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. W tym zakresie może pojawić się wątpliwość, czy zmianą stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia PIT-2 może być złożenie przez podatnika oświadczenia o zaprzestaniu naliczania kwoty zmniejszającej podatek. Takie oświadczenie może bowiem złożyć pracownik, jeżeli np. spodziewa się, że wysokość jego dochodów pozbawi go w rozliczeniu rocznym prawa do zmniejszenia podatku. Wówczas płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie, bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (art. 32 ust. 1e ustawy o pdof). Należy przyjąć, że ten rodzaj oświadczenia nie wpłynie na ważność PIT-2, gdyż nie jest to zmiana stanu faktycznego będącego przedmiotem oświadczenia PIT-2.

PRZYKŁAD

Pracownik na początku swojego zatrudnienia u pracodawcy w 2012 r. przekazał mu oświadczenie PIT-2, które nadal obowiązuje. W 2017 r. pracownik spodziewa się, że jego dochody znacznie przekroczą I próg podatkowy, dlatego złożył pracodawcy oświadczenie o zaprzestaniu naliczania w 2017 r. kwoty zmniejszającej podatek. Mimo to oświadczenie PIT-2 zachowuje ważność. Została jedynie zawieszona możliwość naliczania zmniejszenia podatku na podstawie innego oświadczenia pracownika. Jeżeli w 2018 r. przepisy w tym zakresie nie zmienią się i pracownik nie złoży oświadczenia o zaprzestaniu naliczania kwoty zmniejszającej podatek, będzie ona naliczana na podstawie obowiązującego od 2012 r. oświadczenia PIT-2.

Podstawa prawna:

● art. 14, art. 32, art. 44 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

● rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dz.U. z 2017 r. poz. 58

Tomasz Król

konsultant podatkowy, prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym i podatkowym, trener, autor publikacji fachowych