do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 17/2014 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 19.08.2014

Porada aktualna na dzień 15-12-2018

Jak sporządzić spis z natury - krok po kroku

Spis z natury jest podstawową metodą inwentaryzacji. Polega na policzeniu (zważeniu, zmierzeniu) ilości danego składnika aktywów, wycenie tych ilości, porównaniu wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE ZE SPISEM Z NATURY

• PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA PRZEDINWENTARYZACYJNEGO

Przyjęcie od osoby odpowiedzialnej materialnie oświadczenia przedinwentaryzacyjnego, że przekazała ona wszystkie dokumenty przychodowe i rozchodowe składników majątkowych do komórki księgowości, a wszystkie składniki majątkowe, za które ponosi odpowiedzialność, znajdują się na terenie jednostki we właściwych pomieszczeniach.

• POMIAR

Pomiar (w m, m2, m3, l), ważenie (w kg) lub liczenie (w szt. lub ich wielokrotnościach) znajdujących się na terenie pola spisowego składników majątku i wpisanie do arkusza spisu z natury. Jeśli ilości składnika majątkowego nie da się określić przez liczenie, ważenie lub mierzenie, to należy określić jego stan drogą szacunku, przyjmując za punkt wyjścia figurę geometryczną o określonym kształcie oraz ciężar właściwy danego składnika majątkowego.

• KONTROLA POPRAWNOŚCI

Sprawdzenie poprawności dokonanych zapisów i podpisanie arkusza spisowego przez zespół spisowy.

• Przyjęcie OŚWIADCZENIA POINWENTARYZACYJNEGO

Przyjęcie oświadczenia od osoby materialnie odpowiedzialnej, że wszystkie składniki majątkowe zostały spisane i że nie wnosi ona zastrzeżeń co do prawidłowości spisu i sposobu jego przeprowadzenia (w formie oddzielnego oświadczenia lub oświadczenia na formularzu spisu z natury).

• PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW PRZEWODNICZĄCEMU KOMISJI

Przekazanie wypełnionych arkuszy spisu z natury oraz oświadczeń złożonych przez osoby materialnie odpowiedzialne przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.

• KONTROLA MERYTORYCZNA I FORMALNA

Skontrolowanie merytorycznej i formalnej poprawności otrzymanych arkuszy spisu z natury przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

• PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DO KSIĘGOWOŚCI

Przekazanie przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisu z natury do rozliczenia do komórki księgowości.

infoRgrafika

SKŁADNIKI MAJĄTKU PODLEGAJĄCE SPISOWI Z NATURY I TERMIN ICH SPISU

Składniki majątku podlegające spisowi z natury

Termin

Aktywa pieniężne, czyli krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych)

Ostatni dzień roku obrotowego

Papiery wartościowe w postaci materialnej (weksle, czeki obce, akcje, obligacje, bony itp.)

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych:

• produkty w toku produkcji,

• materiały, towary, odpisywane w koszty na dzień ich zakupu,

• produkty gotowe odpisywane w koszty w momencie ich wytworzenia

Znajdujące się na terenie niestrzeżonym lub znajdujące się na terenie strzeżonym, lecz nieobjęte ewidencją ilościowo-wartościową rzeczowe składniki aktywów obrotowych, tj.:

• materiały,

• towary,

• półprodukty,

• produkty gotowe

Nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego i nie później niż do 15. dnia następnego roku

Środki trwałe znajdujące się na terenie niestrzeżonym (z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, oraz gruntów)

Maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujące się na terenie niestrzeżonym

Składniki aktywów będące własnością innych jednostek, powierzone do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania

Zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki

Raz w roku

Zapasy drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową

Raz w ciągu 2 lat

Nieruchomości zaliczane do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujące się na terenie strzeżonym inne środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie

Raz w ciągu 4 lat