do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 22/2014, data dodania: 03.11.2014

Artykuł aktualny na dzień 29-05-2017

Wspólnik spółki komandytowej przekształconej w spółkę komandytowo-akcyjną może wystąpić o zwrot zaliczek na podatek dochodowy – wyrok NSA

Wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej może wystąpić o zwrot wpłaconych zaliczek na pdof za rok przekształcenia, jeżeli nie wypłacono mu dywidendy – wyrok NSA z 8 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 3890/13.

Stan faktyczny

Podatnik od 1 stycznia do 28 grudnia 2011 r. był komandytariuszem w spółce komandytowej, która 28 grudnia 2011 r. przekształciła się w spółkę komandytowo-akcyjną, a podatnik jest akcjonariuszem. W 2011 r. spółka komandytowo-akcyjna nie podjęła uchwały o wypłacie dywidendy. Przez 2011 r. podatnik uiszczał zaliczki z tytułu udziału w spółce komandytowej, a w zeznaniu rocznym wykazał dochody, które przed przekształceniem osiągnęła spółka komandytowa.

W 2012 r. podatnik wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w PIT za 2011 r. Powołał się na uchwałę NSA z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), w myśl której akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Skoro nie otrzymał w 2011 r. dywidendy, to nie uzyskał przychodu. Przed przekształceniem zysk nie był ustalany, gdyż spółka nie zamknęła ksiąg rachunkowych. Na skutek przekształcenia zysk przejęła spółka komandytowo-akcyjna.

Stanowisko organów podatkowych

Naczelnik urzędu skarbowego odmówił stwierdzenia nadpłaty. W jego ocenie w okresie, kiedy podatnik był komandytariuszem w spółce komandytowej, osiągnął przychód z udziału w spółce, który podlega opodatkowaniu pdof. Organ stwierdził, że przychody te nie utraciły swojego charakteru z chwilą przekształcenia spółki komandytowej, ponieważ przepisy podatkowe nie działają wstecz.

Stanowisko sądów

Poglądy organów podatkowych, niekorzystne dla podatnika, potwierdził WSA w Łodzi. Podatnik wniósł skargę do NSA.

NSA przyznał rację podatnikowi. Uznał, że skarga kasacyjna jest zasadna.

Stwierdził, że na koniec roku podatkowego już w spółce komandytowo-akcyjnej nie dokonano wypłaty dywidendy, dlatego wspólnicy tej spółki nie uzyskali przychodu z działalności gospodarczej. Wpłacone w trakcie roku zaliczki podlegają zwrotowi, wobec tego, że podatek dochodowy za dany rok wyniósł 0.

Odmienny pogląd byłby uprawniony jedynie w sytuacji uznania, że konieczne jest rozdzielenie dochodu uzyskanego przez wspólników w spółce przekształcanej oraz dochodu uzyskanego w spółce przekształconej. Byłoby to możliwe w przypadku nałożenia obowiązku sporządzenia remanentu końcowego na dzień przekształcenia i obowiązku rozliczenia dochodu uzyskanego przez spółkę przekształcaną po to, by rozdzielić go na poszczególnych wspólników tej spółki. NSA stwierdził, że nie ma przepisu, który nakazywałby uznać przekształcenie formy prowadzonej działalności gospodarczej za jej likwidację. W sytuacji przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną wspólnik nie likwiduje przecież źródła przychodów, a kontynuuje działalność w zmienionej formie prawnej.

Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. W przypadku wspólnika spółki komandytowej rokiem obrotowym będzie rok kalendarzowy. Podatnik nie mógł jednak na koniec 2011 r. żądać wypłaty zysku, gdyż nie był już wspólnikiem tej spółki. Zysk za 2011 r. jest w analizowanym przypadku jeden i jest to zysk, który wynika z ksiąg spółki przekształconej (spółki komandytowo-akcyjnej), gdyż to ona kontynuuje działalność. Na skutek przekształcenia podatnik nie dostanie już zysku ze spółki komandytowej. Może go otrzymać, ale już jako dywidendę wynikającą z uchwały wspólników spółki komandytowo-akcyjnej.

W przypadku gdy nowa spółka wypłaci podatnikowi dywidendę sfinansowaną również z zysku wypracowanego w 2011 r. przez spółkę komandytową, będzie on zobowiązany zapłacić podatek dochodowy z tego tytułu.

Od redakcji:

Wyrok jest ważny dla wszystkich wspólników spółek osobowych, które do końca 2013 r. przekształciły się w spółkę komandytowo-akcyjną. Jeśli płacili oni zaliczki na podatek, mogą wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną może spowodować u wspólnika przesunięcie zapłaty podatku dochodowego, w sytuacji gdy w spółce komandytowo-akcyjnej nie dojdzie do wypłaty dywidendy na koniec roku, w którym doszło do przekształcenia.

Wiesława Moczydłowska

ekspert w zakresie rachunkowości i podatków, praktyk, autorka licznych publikacji w prasie specjalistycznej, wykładowca na wyższych uczelniach, kursach i szkoleniach

Czytaj także: „Jak przekształcić przedsiębiorstwo osoby fizycznej w spółkę z o.o.” – w bazie codziennie aktualizowanych porad i artykułów.