do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 9/2015, data dodania: 30.04.2015

Porada aktualna na dzień 14-12-2017*

*Od 8 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór pkpir, który został wprowadzony przez rozporządzenie MF z 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia pkpir (Dz.U. z 2016 r., poz. 467). Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego podatnicy, którzy rozpoczęli przed 8 kwietnia 2016 r. ewidencję w pkpir wg poprzednio obowiązującego wzoru mogą to robić do końca 2016 r. Sposób ewidencji omówionego zdarzenia jest taki sam w pkpir prowadzonej wg wzoru obowiązującego do 7 kwietnia 2016 r., jak i w pkpir prowadzonej wg nowego wzoru, wprowadzonego od 8 kwietnia 2016 r.

Jak sporządzić dzienne zestawienie faktur i dokonać na jego podstawie wpisu w pkpir

PROBLEM

Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie hurtowej sprzedaży akcesoriów komputerowych. W kwietniu wystawiłem ponad 100 faktur. W niektóre dni liczba wystawionych faktur przekraczała 10. Czy do pkpir muszę wpisać każdą z nich z osobna?

RADA

Jeżeli w danym dniu wystawia Pan wiele faktur, nie trzeba każdej z nich z osobna ewidencjonować w pkpir. Zapisów w pkpir może Pan dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur, nazywanego zestawieniem sprzedaży. Wzór takiego zestawienia prezentujemy w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Z pytania wynika, że wystawia Pan dziennie wiele faktur. W związku z tym ma Pan wątpliwość, czy musi wpisywać każdą z nich z osobna do pkpir. Może Pan tak robić, ale nie musi. Przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir przewidują w takich przypadkach również inny sposób dokonywania wpisów do pkpir. Wynika on z § 19 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir. Przepis ten stanowi, że:

Jeżeli w danym dniu podatnik wystawia wiele faktur, zapisów w księdze można dokonywać jedną sumą wynikającą z dziennego zestawienia tych faktur, zwanego dalej zestawieniem sprzedaży.

Jednocześnie w § 19 ust. 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir określono, co takie zestawienie sprzedaży powinno zawierać. Są to następujące dane:

● data i kolejny numer zestawienia,

● numery od–do faktur objętych zestawieniem,

● suma zbiorcza tych faktur, oraz

● podpis podatnika lub osoby, która sporządziła zestawienie.

PRZYKŁAD

Jan Kowalski prowadzi hurtową sprzedaż części komputerowych na rzecz przedsiębiorców. Całą sprzedaż dokumentuje fakturami. Nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Dzienny przychód ewidencjonuje na podstawie dziennego zestawienia tych faktur, jeżeli w danym dniu wystawia kilka faktur (§ 19 ust. 3 rozporządzenia w sprawie pkpir).

infoRgrafika

Zapis w pkpir

Lp.

Data zdarzenia
gospodarczego

Nr dowodu
księgowego

Opis zdarzenia
gospodarczego

Wartość sprzedanych
towarów i usług

gr

1

2

3

6

7

126

30.04.2015

ZF 21/04/2015

Przychód

10 800

00

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 251

● § 19 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz.U. z 2014 r., poz. 1037

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków