do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 16/2015, data dodania: 11.08.2015

Porada aktualna na dzień 22-06-2018*

*Od 8 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór pkpir, który został wprowadzony przez rozporządzenie MF z 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia pkpir (Dz.U. z 2016 r., poz. 467). Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego podatnicy, którzy rozpoczęli przed 8 kwietnia 2016 r. ewidencję w pkpir wg poprzednio obowiązującego wzoru mogą to robić do końca 2016 r. Sposób ewidencji omówionego zdarzenia jest taki sam w pkpir prowadzonej wg wzoru obowiązującego do 7 kwietnia 2016 r., jak i w pkpir prowadzonej wg nowego wzoru, wprowadzonego od 8 kwietnia 2016 r.

Kiedy zaewidencjonować w pkpir zakup towarów handlowych, jeżeli faktura wpłynęła z opóźnieniem

PROBLEM

Kiedy mam wpisać do pkpir zakup towaru handlowego, jeżeli otrzymałem go w jednym miesiącu, a faktura wpłynęła dopiero w kolejnym miesiącu?

RADA

Zakup towaru handlowego powinien Pan wpisać do pkpir w dacie jego otrzymania. Podstawą wpisu będzie sporządzony przez Pana opis otrzymanego towaru. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zakup towarów handlowych musi Pan wpisywać do pkpir niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży (§ 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pkpir). Ten sposób ewidencjonowania towarów handlowych jest taki sam przy obu metodach prowadzenia pkpir – kasowej i memoriałowej.

Jeżeli towar handlowy został do Pana dostarczony przed otrzymaniem faktury od dostawcy, to niezależnie od tego, kiedy ona wpłynie, powinien Pan sporządzić szczegółowy opis otrzymanego towaru. Opis ten musi zawierać:

● imię, nazwisko (firmę) i adres dostawcy,

● ilość i rodzaj oraz cenę jednostkową i wartość towaru handlowego.

Sporządzony opis będzie podstawą wpisu zakupu towaru handlowego w pkpir. Opis musi Pan przechowywać jako dowód zakupu i połączyć z nadesłaną następnie fakturą.

Tylko w sytuacji gdy w tym samym miesiącu, w którym wpłynął do Pana towar, otrzymałby Pan również fakturę, wpisu dokonałby Pan na podstawie faktury. W takim przypadku sporządzony wcześniej opis powinien Pan dołączyć do otrzymanej faktury.

Opisu otrzymanego towaru nie musiałby Pan w ogóle sporządzać, jeżeli zakup zostałby udokumentowany specyfikacją dostawcy, która zawierałaby takie dane jak opis. Wtedy wpisu mógłby Pan dokonać na podstawie specyfikacji.

PRZYKŁAD

Jan Nowak (podatnik VAT) kupił w lipcu 2015 r. towar handlowy o wartości netto 1500 zł. Dostawa miała miejsce 15 lipca 2015 r. Jan Nowak nie otrzymał jednak do końca lipca faktury potwierdzającej zakup tego towaru. Otrzymał ją dopiero w drugiej połowie sierpnia 2015 r. Jan Nowak sporządził opis otrzymanego towaru i na jego podstawie ujął zakupiony towar w pkpir 15 lipca 2015 r., czyli w dacie dostawy. Do sporządzonego opisu Jan Nowak powinien podpiąć otrzymaną w późniejszym terminie fakturę.

Wzór opisu otrzymanego towaru

infoRgrafika

Zapis w pkpir – lipiec 2015 r.

Lp.

Data
zdarzenia
gospodarczego

Nr dowodu
księgowego

Opis zdarzenia
gospodarczego

Zakup towarów
handlowych
i materiałów wg
cen zakupu

gr

1

2

3

6

10

124

15.07.2015

Opis otrzymanego
towaru 01/2015

Zakup towaru handlowego
– biurka młodzieżowe Jarek

1500

00

PODSTAWA PRAWNA:

● § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1037

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z zakresu podatków dochodowych i VAT