do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 19/2015, data dodania: 29.09.2015

Porada w trakcie aktualizacji

*Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów wydatków powyżej 15 000 zł w całości opłaconych gotówką. W przypadku częściowego uregulowana tego rodzaju wydatku gotówką, nie stanowi on kosztu w tej części (art. 22p ust. 1 updof). Ograniczenia te mają również zastosowanie do nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych (art. 22p ust. 3 updof).

Czy koszty doradztwa technologicznego i szkolenia pracowników zwiększają wartość początkową środka trwałego

PROBLEM

Spółka cywilna zajmuje się warzeniem i dystrybucją piwa regionalnego. Zakupiliśmy różne elementy potrzebne do uruchomienia linii produkcyjnej do „kapslowania” butelek. W trakcie uruchomienia linii ponieśliśmy wydatki na usługi doradcze świadczone przez specjalistę z wdrażanej technologii oraz wydatki na szkolenie pracowników obsługujących nową linię. Czy wydatki te zwiększą wartość początkową środka trwałego?

RADA

Wydatki na usługi doradcze zwiększą wartość początkową wytworzonej przez Państwa linii produkcyjnej. Wydatki na szkolenie pracowników obsługujących linię nie zwiększą jej wartości początkowej. Mogą je Państwo zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Z pytania wynika, że zakupili Państwo różne elementy linii produkcyjnej do kapslowania butelek. Następnie linia ta została złożona i uruchomiona. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy wydatki poniesione na usługi doradcze oraz szkolenie pracowników z obsługi tej linii zwiększą jej wartość początkową, trzeba stwierdzić, czy można je uznać za elementy kosztu wytworzenia tego środka trwałego. W przypadku wytwarzania we własnym zakresie środków trwałych to właśnie koszt wytworzenia stanowi wartość początkową środka trwałego (patrz Encyklopedia Księgowego – Koszt wytworzenia).

Z przywołanej definicji wynika, że katalog wydatków poniesionych w związku z wytworzeniem środka trwałego, które powiększają jego wartość początkową, jest otwarty. Mieszczą się w nim również inne, niewymienione wprost w ustawie koszty, które mają wpływ na wartość początkową danego składnika majątku.

ENCYKLOPEDIA KSIĘGOWEGO

Koszt wytworzenia to wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 22g ust. 4 updof i art. 16g ust. 4 updop).

Koszty doradztwa technologicznego zwiększają wartość początkową środka trwałego

Kosztem, który z całą pewnością powinni Państwo zaliczyć do wartości początkowej wytworzonej linii produkcyjnej, jest wydatek poniesiony na doradztwo w zakresie obsługi i montażu tej linii. Tego rodzaju wydatek należy uznać za niezbędny do prawidłowego uruchomienia wytwarzanej linii produkcyjnej. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z 9 lipca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-424/14/PC, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że:

(...) w przypadku usług doradczych przy uruchomieniu linii świadczonych przez specjalistę z wdrażanej technologii usługi te były niezbędne w celu właściwie przeprowadzonego uruchomienia linii.

Są to wydatki pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem (ulepszeniem) środków trwałych, a zatem są elementem ich kosztu wytworzenia. Koszt ten zarazem stanowi wartość początkową, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wydatki te mogą więc zmniejszać podstawę opodatkowania przez zaliczenie w koszty odpisów z tytułu zużycia środków trwałych – tzw. odpisów amortyzacyjnych (...).

Koszt szkolenia pracowników nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego

Z pytania wynika, że poniesiony przez Państwa wydatek na szkolenie pracowników jest związany z obsługą linii produkcyjnej podczas jej eksploatacji, a nie z samym procesem wytwarzania tego środka trwałego. Z tego względu – jako koszt związany z funkcjonowaniem linii – mogą go Państwo zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie zwiększy on wartości początkowej środka trwałego. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2009 r., sygn. ILPB3/423-778/09-3/JG, uznał za prawidłowe stanowisko pytającej spółki, że:

(...) koszty związane ze szkoleniem pracowników w zakresie użytkowania i konserwacji środków trwałych powinny stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki w momencie ich poniesienia, nawet gdyby szkolenia odbywały się przed przyjęciem maszyny do używania. W ocenie Spółki bowiem koszty szkoleń są kosztami związanymi z bieżącą eksploatacją maszyny i służą podniesieniu kwalifikacji pracowników i tym samym nie są związane z zakupem środka trwałego, jego instalacją czy uruchomieniem, w efekcie czego nie powinny powiększać wartości początkowej danego środka trwałego (...).

Takie samo stanowisko Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przedstawił w interpretacji indywidualnej z 13 stycznia 2011 r., sygn. ILPB4/423-266/10-2/MC.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 22g ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1333

Rafał Styczyński

doradca podatkowy