do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 23/2015, data dodania: 25.11.2015

Porada aktualna na dzień 13-12-2017

Czy można zaliczyć do kosztów odpis aktualizujący nieuregulowaną należność

PROBLEM

Czy mogę zaliczyć do kosztów odpis aktualizujący należność z 2011 r.? Sądowy nakaz zapłaty został wydany w 2012 r. W 2013 r. sprawa została skierowana do komornika. Czy należność ta jest już przeterminowana?

RADA

Wymieniona w pytaniu należność nie jest przedawniona. W związku z tym może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpis aktualizujący dotyczący tej należności. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ma Pan wątpliwość, czy może zaliczyć do kosztów odpis aktualizujący należność z 2011 r. Termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi bowiem, co do zasady, trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego). Gdyby wymieniona należność się przedawniła, nie mógłby Pan zaliczyć do kosztów odpisu aktualizującego dotyczącego tej należności. Taki zakaz wynika z art. 23 ust. 1 pkt 17 updof, w którym zastrzeżono, że podatnik nie może zaliczać do kosztów wierzytelności odpisanych jako przedawnione. Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych wyjaśnieniach. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 kwietnia 2008 r., sygn. ITPB1/415-68/08/AT. Czytamy w niej, że:

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako przedawnione. (...)

Z kolei w myśl przepisu art. 23 ust. 1 pkt 21 cytowanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3.

(...) kumulatywne spełnienie przesłanek, o których mowa w przepisie (...) art. 23 ust. 1 pkt 21 w zw. z ust. 3 ww. ustawy, w późniejszym terminie – jednak nie później niż przed upływem okresu przedawnienia przedmiotowych wierzytelności – nie pozbawia Pana prawa do ujęcia w kosztach podatkowych wartości netto tych należności (bez należnego podatku od towarów i usług).

Przerwanie biegu przedawnienia

Termin przedawnienia nie jest wielkością stałą. Bieg przedawnienia przerywa się, między innymi, przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia, albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego). Z przepisów art. 124 i 125 k.c. wynika ponadto, że:

1) po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo (art. 124 § 1 k.c.),

2) w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone (art. 124 § 2 k.c.),

3) roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem dziesięciu lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy (art. 125 § 1 zdanie pierwsze k.c.).

Skierowanie przez Pana do sądu pozwu dotyczącego należności, o której mowa w pytaniu, spowodowało przerwanie biegu przedawnienia, który na krótko rozpoczął się z chwilą zakończenia postępowania sądowego (uprawomocnienia się nakazu zapłaty). Niedługo potem – z chwilą skierowania sprawy do komornika – bieg terminu przedawnienia został przerwany po raz kolejny i do czasu zakończenia przez komornika postępowania egzekucyjnego nie rozpocznie się na nowo. Prowadzi to do wniosku, że należność, której dotyczy pytanie, nie jest przedawniona. Nie ma zatem przeszkód, aby dotyczący tej należności odpis aktualizujący został zaliczony przez Pana do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 23 ust. 1 pkt 17 i 21 i ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893

● art. 118 i 123–125 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1844

Tomasz Krywan

prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

 

Powiązane dokumenty