do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 10/2016, data dodania: 06.05.2016

Porada aktualna na dzień 29-05-2017

Jak rejestrować i aktualizować dane firmy po zmianach w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Od 19 maja 2016 r. wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących rejestracji danych przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z 25 września 2015 r. – Dz.U. z 2015 r., poz. 1893). Nowelizacja wprowadza kilka istotnych zmian, w tym m.in. obowiązek posiadania tytułu do nieruchomości przy rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG). Zmienia się też zakres formalny wniosku o rejestrację firmy w CEIDG oraz jego aktualizacji.

Dzięki wprowadzonym zmianom mają się poprawić obecne procedury rejestracyjne, ale też funkcjonalność i wiarygodność danych zawartych w ewidencji przedsiębiorców. W tym celu został poszerzony zakres danych zawartych we wpisie do CEIDG. Zostały też wprowadzone ułatwienia w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

Nowy obowiązek posiadania tytułu prawnego do „adresu” podawanego w CEIDG

Osoba fizyczna rejestrująca działalność gospodarczą została zobowiązana do posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy określone w art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 16a ustawy o swobodzie). Oznacza to, że przedsiębiorca rejestrując działalność, musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, które podaje w rejestrze jako:

● swój adres zamieszkania,

● adres do doręczeń oraz

● adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony.

Nie ma co prawda obowiązku dołączania wskazanego tytułu prawnego do wniosku o wpis do CEIDG, jednak na wezwanie organu ewidencyjnego przedsiębiorca będzie musiał go przedstawić. Natomiast organ będzie mógł zażądać od przedsiębiorcy przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości, jeżeli otrzyma informację, że nie posiada on tytułu prawnego do nieruchomości, której adres wskazał we wpisie do CEIDG (art. 35 ust. 1a ustawy o swobodzie). Na wezwanie organu przedsiębiorca powinien przedstawić tytuł prawny do nieruchomości lub dokonać odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli mimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do nieruchomości, o którym mowa w art. 16a ust. 1, lub nie dokona zmiany swojego wpisu w zakresie adresu, minister właściwy do spraw gospodarki wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG (art. 35 ust. 2a i 2b ustawy o swobodzie). Należy zaznaczyć, że nowe obowiązki obejmują nie tylko przedsiębiorców, którzy rejestrują działalność od 19 maja 2016 r., ale również tych, którzy są już zarejestrowani w CEIDG.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości korekty danych adresowych na wniosek osób, pod których adresem ktoś inny zarejestrował działalność gospodarczą. Mogą one obecnie wystąpić o wykreślenie tego adresu z ewidencji CEIDG, jeżeli przedsiębiorca posługuje się w sposób nieuprawniony ich adresem. Dzięki temu osoby poszkodowane takim procederem zyskały możliwość obrony przed nieuprawnionym wpisem do CEIDG. Osoba, która zażądała wykreślenia swojego adresu z ewidencji CEIDG, może też zażądać, aby adres ten nie był publikowany w CEIDG (art. 35 ust. 2b ustawy o swobodzie).

Przed nowelizacją wierzyciele – nawet po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru – mogli z łatwością odszukać jego ostatnio znane dane adresowe, które mogły stanowić np. podstawę do określenia adresu dłużnika (pozwanego) w pismach procesowych. W związku z tym osoba, która rzeczywiście posiadała tytuł prawny do takiej nieruchomości, była narażona na nieprzyjemności związane z otrzymywaniem korespondencji w sprawie lub w skrajnych sytuacjach nawet na wizyty organu egzekucyjnego. Dzięki zmianom adresy tych osób nie będą się już bezpodstawnie pojawiały w pismach procesowych wierzycieli przedsiębiorcy, który posłużył się w swojej działalności ich adresem.

Wprowadzone procedury korekty danych adresowych pozwolą na usuwanie nieprawdziwych informacji z rejestru. Nie będą więc one autoryzowane przez ten rejestr. Podmioty dochodzące swych wierzytelności względem nieuczciwego przedsiębiorcy będą musiały korzystać z innych źródeł w celu uzyskania aktualnych informacji na temat miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jak chociażby rejestr PESEL.

Zakres formalny wniosku o rejestrację firmy w CEIDG oraz jego aktualizacji

W wyniku nowelizacji został poszerzony katalog danych potrzebnych do rejestracji firmy przez osobę fizyczną w CEIDG. Z art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie wynika, że wpisowi do CEIDG podlegają obecnie dane wskazane w tabeli. Tylko te dane przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać i aktualizować za pośrednictwem formularza CEIDG (art. 30 ustawy o swobodzie).

Tabela. Dane podlegające obowiązkowi wpisu i aktualizacji w CEIDG*

Lp.

Dane podlegające obowiązkowi wpisu i aktualizacji w CEIDG

1

2

1.

firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada

2.

data urodzenia przedsiębiorcy

3.

numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada

4.

numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu

5.

informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, jeśli takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy

6.

adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe

7.

dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG

8.

data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

9.

określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

10.

informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

11.

numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek

12.

dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, jeśli przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG

13.

dane przedstawiciela ustawowego, jeśli są wymagane

14.

informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

15.

informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki

16.

informacja o ogłoszeniu upadłości i ukończeniu tego postępowania

17.

informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów

18.

informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym

19.

informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego ukończeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu

20.

informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową

21.

informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej

22.

informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG

23.

informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi

24.

informacja o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile informacja ta została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG

25.

informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG

* W przedstawionym katalogu nowością są dane wyróżnione pogrubieniem.

Zgłoszenia wpisu REGON, NIP i ZUS poprzez formularz CEIDG

Zgodnie z regułą tzw. jednego okienka integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie wpisu (zgłoszenia) w zakresie REGON-u, NIP-u oraz płatnika składek ZUS lub KRUS (art. 25 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Od 19 maja 2016 r. poprzez formularz CEiDG można również złożyć zawiadomienie o:

● rezygnacji z wybranej formy opodatkowania PIT lub o rezygnacji z karty podatkowej (dotychczas można było w ten sposób złożyć tylko wniosek o wyborze formy opodatkowania PIT),

● wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienie o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na PIT,

● wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienie o zaprzestaniu jego opłacania w ten sposób,

● prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienie o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych,

● zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów.

Z przepisów nie wynikało dotychczas dostatecznie wyraźnie, co oznacza zapis, że ww. zgłoszenia i zawiadomienia są „integralną częścią wniosku do CEIDG”. Pojawiały się wobec tego opinie, że zawiadomienia te i ich aktualizacje powinny być obowiązkowo składane za pośrednictwem tego formularza i nie mogą być – z pominięciem tego formularza – składane bezpośrednio do urzędów skarbowych. Nowelizacja usuwa tego rodzaju wątpliwości. W przepisach wyraźnie zostało zapisane, że przedsiębiorcy mają „możliwość”, a nie „obowiązek” dokonywania zawiadomień podatkowych za pośrednictwem CEIDG.

W przypadku składania tego rodzaju zawiadomień za pośrednictwem CEIDG podatnicy powinni pamiętać o terminach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto zgodnie z dotychczasowymi regulacjami prawnymi tylko podatnicy rozpoczynający swoją przygodę z firmą mogli wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym, składając stosowne oświadczenie zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej razem z rejestracją samej firmy, wypełniając tylko jeden formularz oznaczony symbolem CEIDG-1. Brak było regulacji, które uprawniałyby podatników kontynuujących działalność do dokonywania zawiadomień podatkowych za pomocą formularza CEIDG-1. Dodatkowym utrudnieniem był brak stosownych regulacji w przepisach podatkowych o możliwości składania zawiadomień podatkowych za pomocą formularza CEIDG-1. Niektóre urzędy skarbowe domagały się ponownego składania tych samych zawiadomień nawet od przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Dzięki nowelizacji nie tylko nowi przedsiębiorcy, ale także już prowadzący własną działalność gospodarczą mogą dokonać zawiadomień podatkowych wskazanych we wniosku CEIDG (lub ich aktualizacji) za pośrednictwem formularza CEIDG.

Co istotne, przedsiębiorca nie musi dokonywać aktualizacji informacji wskazanych we wniosku CEIDG w zakresie dotyczącym zawiadomień podatkowych stanowiących integralną część wniosku. Zawiadomienia te nie są bowiem objęte obowiązkiem aktualizacji danych ewidencji CEIDG (art. 30 ustawy o swobodzie w zw. z art. 25 ust. 5 tej ustawy). Jeżeli zatem przedsiębiorca wybierze inną formę opodatkowania niż wskazana we wniosku do CEIDG i zgłosi to do urzędu skarbowego, nie musi aktualizować wniosku CEIDG w tym zakresie.

Zgłoszenia w CEIDG do ubezpieczeń

Na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 9 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od 19 maja 2017 r. przedsiębiorcy – w ramach CEIDG – będą mieli możliwość złożenia zgłoszenia siebie i swojej rodziny do ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie przekazanie tych informacji elektronicznie do ZUS/KRUS (takich zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio w wybranym oddziale ZUS/KRUS). Niestety możliwość skorzystania z tego ułatwienia została odroczona w czasie. Będzie można z niego skorzystać dopiero za rok, czyli od 19 maja 2017 r. (art. 75 pkt 1 ustawy nowelizującej). Wówczas przedsiębiorca będący płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia będzie mógł złożyć za pośrednictwem wniosku CEIDG:

a) zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,

b) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

c) zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach wymienionych pod lit. a i b,

d) zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń wymienionych pod lit. a i b.

Uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zmienia dość istotnie dwie kwestie. Po pierwsze, przewiduje uproszczenie procedury dokonywania stosownych wykreśleń pewnych informacji z CEIDG. Po drugie, wprowadza możliwość tzw. sprostowań w CEIDG.

Otóż zgodnie z nowym przepisem art. 34 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, wykreślony z ewidencji CEDIG:

1) w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

2) gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

3) po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.

Wykreślenie przedsiębiorcy będzie następować w drodze czynności materialnotechnicznej, bez wszczynania postępowania administracyjnego i wydawania decyzji przez Ministra Gospodarki.

Organy ewidencyjne będą też mogły dokonywać sprostowań, jeżeli wpis do CEIDG przedsiębiorcy wykreślonego z tej ewidencji zawiera oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych (nowo dodany art. 36a ustawy o swobodzie).

Nowe rozwiązania mają skrócić czas oczekiwania na wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG i sprostowanie wpisów w CEIDG oraz wpłynąć na poprawę jakości danych w CEIDG.

Uzyskiwanie zaświadczeń o wpisie w CEIDG

Dotychczas ustawa o swobodzie działalności gospodarczej bardzo sztywno określała zakres danych i informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach podlegających udostępnieniu (art. 37 ust. 1 i 2) oraz dopuszczała tylko dwa sposoby udostępniania danych: przez stronę internetową (art. 38 ust. 2) oraz w drodze teletransmisji (art. 39). Praktyka funkcjonowania CEIDG pokazuje, że potrzeby obrotu gospodarczego są w tym zakresie znacznie szersze niż oferowane dotychczas przez CEIDG. Potrzebne było m.in.:

● umożliwienie wyszukiwania wpisów przedsiębiorców według różnych kryteriów, np. daty czy miejsca rejestracji,

● uzyskiwanie przez duże podmioty, np. banki, „kopii” bazy przedsiębiorców do realizacji swoich celów gospodarczych.

W związku z tym ustawodawca w art. 38 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dodał ust. 2a, w którym dopuścił udostępnianie danych i informacji z CEIDG według dostępnych w systemie kryteriów, które wyszukujący będzie dowolnie wybierał, oraz umożliwił potwierdzanie w CEIDG danych osobowych przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG.

Dodanie z kolei w art. 38 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przepisów ust. 4a–4d ma na celu uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń z CEIDG.

Dotychczas funkcjonujące przepisy w zakresie zaświadczeń o wpisie w CEIDG budziły wiele wątpliwości i powodowały problemy interpretacyjne. Problemy powodowała m.in. kolizja ustawy o swobodzie działalności z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ustawodawca zdecydował się więc wyłączyć stosowanie przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie potwierdzania stanów faktycznych i prawnych wynikających z CEIDG. Dzięki temu wszelkie udostępnianie danych przez CEIDG odbywa się przez środki komunikacji elektronicznej i wyłącznie według zasad określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie już miał problemu z uzyskaniem z CEIDG zaświadczenia o wpisie zawierającego wszystkie dane objęte wpisem – również te niejawne.

Dzięki nowelizacji podmioty publiczne i komercyjne zostały zrównane w zakresie udostępniania danych z CEIDG. Zniesione też zostały opłaty za udostępnianie tych danych (art. 39 ustawy o swobodzie). Zastosowane rozwiązania techniczne oraz w zasadzie nieograniczone kryteria uzyskiwania jawnych danych przez stronę internetową CEIDG powodują, że koszt uzyskania danych „pojedynczego” przedsiębiorcy w stosunku do danych „hurtowych” w obydwu przypadkach powinien być zbliżony. Zatem zaproponowane zmiany umożliwiają udostępnianie danych CEIDG nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom przez wyszukiwarkę w CEIDG.

Zmiana wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej

Po nowelizacji przedsiębiorca, zgłaszając zawieszenie działalności gospodarczej, będzie podawał mniej danych we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG (art. 32 ustawy o swobodzie). Nie będzie konieczności ponownego podawania przez przedsiębiorcę wszystkich danych adresowych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Poprzedni przepis wymagał, aby wniosek o zmianę wpisu w tym zakresie zawierał, oprócz danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy i ewentualnie spółek cywilnych, których jest stroną, także jego wszystkie adresy wykonywania działalności gospodarczej. Było to zupełnie zbędne i utrudniało wypełnienie wniosku.

Ułatwienia w dochodzeniu roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła nowy art. 33a, który reguluje kwestię doręczania przez Ministra Gospodarki pism przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG. Zgodnie z tym przepisem doręczanie przedsiębiorcy pism następuje wyłącznie na adres do doręczeń podany we wpisie do CEIDG. Jeśli przedsiębiorca nie dokona zmiany wpisu do CEIDG, np. w sytuacji zmiany adresu do doręczeń, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Przedsiębiorca powinien więc pilnować, aby adres do doręczeń zawarty we wpisie w CEIDG był adresem właściwym. Doręczenie pod adresem wskazanym w CEIDG pism wierzyciela lub potencjalnych pism procesowych będzie prawnie skuteczne. Przedsiębiorca nie będzie się mógł powołać na to, że pismo nie zostało mu doręczone, jeżeli nie zmienił wpisu w CEIDG.

Rezygnacja z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o wpis z przyszłą datą rozpoczęcia działalności, formalnie nie mógł już zmienić swojej decyzji i zrezygnować z wniosku. Nowelizacja dała takim przedsiębiorcom prawo do zmiany decyzji i rezygnacji z wpisu. Oznacza to, że przedsiębiorca, który wpisując się do CEIDG podał przyszłą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, do czasu, kiedy ten termin nadejdzie, może zrezygnować z wpisu. Wtedy jego dane nie są publikowane w CEIDG (art. 29a ustawy o swobodzie). Według prawa osoba taka nie jest przedsiębiorcą (nie rozpoczęła wykonywania działalności gospodarczej).

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wpisem

Od 19 maja 2016 r. na podstawie art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wpisany do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną:

● zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także

● niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo

● brakiem zgłoszenia zmian danych objętych wpisem

– chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności (art. 33 ustawy o swobodzie). Dotychczas w przepisach ustawy o swobodzie działalności brak było przepisu określającego odpowiedzialność przedsiębiorcy za dane wpisane do CEIDG.

Pół roku na dokonanie zaległej aktualizacji wpisu

Z art. 30 ust. 1 ustawy o swobodzie w brzmieniu przed nowelizacją wynikało, że:

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

1) zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;

2) wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Wielu przedsiębiorców nie wykonywało tego obowiązku. Powoduje to rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców. Aby umożliwić dokonanie zmian we wpisie przedsiębiorcom, którzy dotychczas tego nie zrobili, ustawodawca wprowadził możliwość zaktualizowania „starych” wpisów z pominięciem terminów wskazanych w art. 30.

Przedsiębiorcy, którzy do 19 maja 2016 r. nie dokonali zmian wpisu do CEIDG lub wykreślenia z tej ewidencji, mimo że mieli taki obowiązek, mogą złożyć obecnie wnioski o zmianę wpisu lub wykreślenie wpisu. Mogą to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej. Oznacza to, że wnioski aktualizujące wpisy w CEIDG mogą złożyć najpóźniej do 19 listopada 2016 r. (art. 60 ustawy nowelizującej). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie zawiera przepisów nakładających sankcje na przedsiębiorców, którzy nie dokonali w terminie zmian wpisu lub wykreślenia wpisu. Ewentualne sankcje mogły wynikać z k.k.s. w przypadkach, gdy wymagana zmiana wpisu w CEIDG obejmowała takie zdarzenia jak zgłoszenia podatkowe czy zgłoszenie do ZUS płatnika składek. Jednak ze względu na wprowadzone nowelizacją domniemanie doręczenia na adres wskazany w CEIDG oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone zgłoszeniem danych nieprawdziwych lub brakiem zgłoszenia danych, warto dokonać aktualizacji wpisu w CEIDG.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 3, 60, art. 75 pkt 1 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r., poz. 1893

● art. 16a, art. 25 ust. 1 i 5, art. 29a, 32, 33, 33a, art. 34 ust. 5, art. 35 ust. 1a, 2a i 2b, art. 36a, art. 37 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 2 i 4a–4d, art. 39 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 584; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 362

Marta Wysocka-Fronczek

prawnik, właścicielka kancelarii prawnej, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, bankowego, finansowego i prawa spółek handlowych