do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 18/2016, data dodania: 07.09.2016

Aktualne informacje o zmianach prawa są  zamieszczane w zakładce „Aktualności”

1 stycznia 2017 r.

Minimalne wynagrodzenie

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa zmieniająca przepisy o minimalnym wynagrodzeniu. Wprowadza ona kwotę minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców oraz podwyższa stawkę minimalnego wynagrodzenia dla pracowników w pierwszym roku pracy.

Ustawodawca zadecydował, że wprowadzone nowelizacją przepisy definiujące pojęcia: „minimalna stawka godzinowa” oraz „przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi” wchodzą w życie wcześniej, tzn. z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw 17 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z wprowadzonymi definicjami ustawowymi:

● „minimalna stawka godzinowa” to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi,

● „przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi” to:

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami

albo

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, o których mowa w art. 734 i 750 Kodeksu cywilnego, na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Nowelizacja wprowadziła też kategorię „minimalnej stawki godzinowej” do ustawy o zamówieniach publicznych (art. 90 ust. 1 pkt 1, art. 142 ust. 5 pkt 2). Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych weszły w życie od 1 września 2016 r. Nowelizacja reguluje też procedurę zmiany wynagrodzenia określonego w zamówieniu publicznym, w przypadku gdy kwota minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej wpływa na wartość zamówienia (art. 8–11 ustawy z 22 lipca 2016 r.).

Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2016 r., poz. 1265

Więcej na temat zmian przeczytasz w artykule „Wynagrodzenia minimalne – korzystne zmiany dla pracowników i zleceniobiorców” w bieżącym numerze Mk

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna „MONITORA księgowego”