do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 20/2016, data dodania: 10.10.2016

Aktualne informacje o zmianach prawa są  zamieszczane w zakładce „Aktualności”

1 stycznia 2017 r.

Zmiany w PIT i CIT

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja wprowadza m.in. dla podatników CIT stawkę 15%. Obniżoną stawkę zapłacą tzw. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność – w roku, w którym rozpoczęli działalność. W obu ustawach rozszerzono katalog dochodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym w Polsce.

Ustawodawca wprowadził też pewne ograniczenia prawa do stosowania stawki obniżonej CIT. Wynikają one z art. 7, który wszedł w życie 28 września 2016 r., czyli następnego dnia po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Przepis ten ogranicza możliwość optymalizacji podatkowej podatników, którzy planowaliby przekształcenia organizacyjne w celu skorzystania w 2017 r. z obniżonej do 15% stawki CIT. Zgodnie z tym przepisem w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2017 r. nie skorzystają z obniżonej stawki CIT podatnicy utworzeni w okresie od 28 września do 31 grudnia 2016 r.:

● w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

● w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

● przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika:

– uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo,

– zorganizowaną część przedsiębiorstwa, albo

– składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł (wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 updop), albo

● przez osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2016 r., poz. 1550

Ewa Sławińska

prawnik, redaktor naczelna „MONITORA księgowego”