do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 20/2016, data dodania: 10.10.2016

Artykuł aktualny na dzień 25-04-2017

Od 1 stycznia 2017 r. wyższe minimalne wynagrodzenie dla pracowników i zleceniobiorców

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wyniesie 2000 zł. Będzie ono dotyczyło wszystkich pracowników, bowiem od 1 stycznia 2017 r. zostanie zlikwidowana możliwość wynagradzania pracowników w okresie pierwszego roku pracy pensją w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Z początkiem 2017 r. dla zleceniobiorców zostanie wprowadzona minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł.

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2000 zł. Taka kwota wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Koniec z obniżonym wynagrodzeniem minimalnym

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiany wprowadziła ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. W wyniku nowelizacji minimalne wynagrodzenie zostało ustalone w jednolitej wysokości dla wszystkich pracowników. Oznacza to, że w przyszłym roku wynagrodzenie w wysokości 2000 zł otrzymają także pracownicy w pierwszym roku ich kariery zawodowej.

Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają w ich przypadku obniżenie wynagrodzenia do 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 6 ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). W konsekwencji w 2016 r. początkujący pracownicy mogą zarabiać 1480 zł (podczas gdy ich starszym stażem kolegom przysługuje 1850 zł wynagrodzenia minimalnego).

Za styczeń 2017 r. przysługuje 2000 zł

Przepis dopuszczający obniżenie płacy pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy do 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia zostanie uchylony 1 stycznia 2017 r. Ustawa nowelizująca nie przewiduje w tym zakresie żadnego przepisu przejściowego. Oznacza to, że pracodawcy zatrudniający pracowników, którym płacą obniżone wynagrodzenia minimalne, muszą przygotować się na podwyżki od stycznia przyszłego roku. Każdemu pracownikowi będącemu w okresie jego pierwszego roku pracy będzie przysługiwało minimalne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł.

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnia 3 pracowników, których wynagrodzenie jest równe wynagrodzeniu minimalnemu – 1850 zł. Od 1 września 2016 r. pracodawca zatrudnia także 2 pracowników w okresie ich pierwszego roku pracy z wynagrodzeniem w wysokości 1480 zł (tj. obniżonym do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę). Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie każdego z tych pięciu pracowników wyniesie 2000 zł. Pracownikom w pierwszym roku ich pracy, pomimo że przepracowali tylko 4 miesiące, także będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2000 zł.

Grudniowe wynagrodzenie w styczniu – bez zmiany wysokości

Zasadą jest, że wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). U wielu pracodawców termin wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2016 r. może zatem przypadać w styczniu 2017 r. Nie oznacza to jednak, że pracownikowi w okresie jego pierwszego roku pracy, wynagradzanemu obniżoną pensją minimalną, który otrzyma grudniową pensję w styczniu, będzie przysługiwać 2000 zł. Termin wypłaty wynagrodzenia nie wpływa na wysokość przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Tak więc przy wypłacie za grudzień 2016 r. początkującemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1480 zł, bez względu na to, kiedy nastąpi jego wypłata. Do wypłaty minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2000 zł taki pracodawca będzie zobowiązany dopiero w lutym 2017 r., przy wypłacie wynagrodzenia za styczeń 2016 r.

PRZYKŁAD

Termin wypłaty wynagrodzenia u pracodawcy przypada na 10. dzień miesiąca następującego po danym miesiącu kalendarzowym. Od października 2016 r. pracodawca zatrudnia pracownika, dla którego jest to pierwsza praca i z tego tytułu jego wynagrodzenie wynosi 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia. 10 stycznia 2017 r. pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie za grudzień 2016 r. w wysokości 1480 zł. Wynagrodzenie w wysokości 2000 zł za styczeń 2017 r. pracownik otrzyma 10 lutego 2017 r.

Czy konieczny jest aneks do umowy o pracę

Pracodawca powinien poinformować pracownika, że od 1 stycznia 2017 r. jego wynagrodzenie ulegnie zmianie. Należy też sporządzić aneks do umowy o pracę, jeżeli zawierała ona postanowienie na przykład o następującej treści: „pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę”, albo jeżeli umowa o pracę zawiera konkretną kwotę stanowiącą 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1480 zł. Aneksem można wprowadzić do umowy przykładowy zapis: „Za pracę od 1 stycznia 2017 r. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100% obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców

Od 1 stycznia 2017 r., zostanie wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Stawkę tę wprowadziła ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Obowiązującą od początku 2017 r. wysokość minimalnej stawki godzinowej ustala się w kwocie wynikającej ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w 2016 r. i jej końcowego zaokrąglenia (art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw). Znając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., możemy zatem samodzielnie ustalić wysokość minimalnej stawki godzinowej, tj.:

12 x (2000 zł : 1850 zł) = 12,97 zł, po zaokrągleniu 13 zł.

Oznacza to, że w 2017 r. minimalna stawka godzinowa obliczona wskutek waloryzacji i wypłacana osobom pracującym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług będzie wynosić 13 zł na godzinę. Jest już rozporządzenie w tej sprawie, ale poglądowo można ten mechanizm pokazać.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 1, 7 i 15 ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz.U. z 2016 r., poz. 1265

● art. 6 ust. 2 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1265

● art. 85 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1053

● § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. – Dz.U. z 2016 r., poz. 1456

● obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. – Dz.U. z 2016 r., poz. 934

Tomasz Kowalski

prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy, redaktor „MONITORA księgowego”