do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Monitor Księgowego 5/2017, data dodania: 23.02.2017

Porada aktualna na dzień 24-04-2017

Czy po zmianie formy prawnej interpretacje indywidualne VAT nadal chronią podatnika

PROBLEM

Rozważamy ze względów biznesowych zmianę formy prawnej, tj. przekształcenie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, która będąc następcą prawnym spółki z o.o., zamierza kontynuować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą. W ciągu ostatnich lat uzyskaliśmy wiele interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie VAT. Czy po zmianie formy prawnej interpretacje te będą chroniły również w zakresie transakcji, które wystąpią u następcy prawnego?

RADA

Nie, po zmianie formy prawnej następca prawny nie korzysta z pełnej ochrony wynikającej z interpretacji wydanych dla poprzednika. Ochrona wynikająca z tych interpretacji dotyczy wyłącznie rozliczeń poprzednika oraz praw i zobowiązań poprzednika przejętych przez jego następcę prawnego. Ochrona nie obejmuje natomiast nowych rozliczeń dokonywanych przez następcę prawnego, nawet jeżeli są one tożsame z interpretacją wydaną dla poprzednika.

UZASADNIENIE

Gwarancja ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się przez podatnika do uzyskanych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego (tzw. zasada nieszkodzenia) została wyrażona przez ustawodawcę w treści art. 14k i art. 14m O.p. Stosownie bowiem do art. 14k § 1 O.p.:

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Dodatkowo, zgodnie z treścią art. 14k § 3 O.p.: W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Z treści powołanych przepisów wynika, że ochrona ta przysługuje wnioskodawcy. Czy jednak taka sama ochrona przysługuje następcy prawnemu wnioskodawcy? Tak, ale tylko w takim zakresie, w jakim ochrona ta przysługiwała jego poprzednikowi. Interpretacje te nie dają następcy prawnemu prawa do korzystania z ochrony wynikającej z tych interpretacji dla jego własnych rozliczeń (podjętych już po przekształceniu).

UWAGA!

Interpretacja podatkowa wydana dla poprzednika nie zapewnia ochrony w zakresie rozliczeń własnych następcy prawnego po dniu zmiany formy prawnej.

W jakim zakresie następca prawny korzysta z ochrony

Następca prawny może skorzystać z ochrony, o jakiej mowa w art. 14k i art. 14m O.p., wyłącznie:

● wówczas, gdy podmiot, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed dniem zmiany formy prawnej, oraz

● w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby jego poprzednikowi prawnemu.

Oznacza to, że następca prawny podatnika, który zastosował się do interpretacji, korzysta z ochrony w zakresie rozliczeń podatkowych dokonywanych przez tego podatnika przed dniem zmiany formy prawnej. Interpretacja nie daje jednak ochrony w zakresie rozliczeń własnych następcy prawnego po dniu zmiany formy prawnej.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 14k, art. 14m i art. 93a § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201

● art. 551 § 1, art. 553 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – Dz.U. z 2016 r. poz. 1578; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260

Ryszard Kubacki

doradca podatkowy, autor komentarzy książkowych i licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa gospodarczego i karnego skarbowego

 

Powiązane dokumenty