do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 7/2014, data dodania: 26.03.2014

Porada aktualna na dzień 22-06-2018

Kiedy skorygować odliczony VAT od WNT w przypadku nieotrzymania faktury dokumentującej dostawę

PROBLEM

W lutym 2014 r. dokonałem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (artykuły elektroinstalacyjne). Dostawę towarów otrzymałem 12 lutego 2014 r. Prawdopodobnie w lutym 2014 r. dostawca wystawił również fakturę obejmującą tę transakcję, jednak nie mam takiej pewności, gdyż faktura nie dotarła do mnie. Czy w tej sytuacji powinienem ująć podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozliczeniu za marzec 2014 r.? Czy będę mógł również dokonać w marcu odliczenia VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy też muszę czekać aż do chwili otrzymania faktury? Jak powinienem postąpić, jeśli faktura w ogóle do mnie nie dotrze lub dotrze z bardzo dużym opóźnieniem?

RADA

W przypadku braku faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów VAT należny trzeba rozliczyć w deklaracji za marzec 2014 r. Pomimo nieotrzymania faktury nie ma przeszkód, aby w tym samym okresie rozliczeniowym dokonać odliczenia VAT. Jeżeli okaże się jednak, że faktura została wystawiona w lutym 2014 r., tylko dotarła do Pana z opóźnieniem, niezbędna będzie korekta i przeniesienie rozliczenia do deklaracji VAT-7 za luty 2014 r. Jeśli w ciągu trzech miesięcy, licząc od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, nie otrzyma Pan faktury, należy skorygować odliczony VAT w rozliczeniu za okres, w którym ten trzymiesięczny termin upłynął. Przy czym późniejsze otrzymanie faktury upoważnia do odpowiedniego zwiększenia podatku naliczonego.

UZASADNIENIE

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy, według art. 20 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Podatek należny z tytułu WNT

W Pana przypadku dostawę towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zrealizowano w lutym 2014 r. Ponieważ nie ma Pan żadnych informacji o dacie wystawienia faktury, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powinien być rozpoznany 15 dnia kolejnego miesiąca, czyli 15 marca 2014 r. Podatek należny dotyczący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów trzeba zatem ująć w deklaracji VAT-7 za marzec 2014 r.

Warto podkreślić, że ustawodawca, określając termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, odnosi się jednoznacznie do chwili wystawienia faktury. Natomiast termin otrzymania faktury przez nabywcę nie ma znaczenia dla rozpoznania obowiązku podatkowego. Tym samym, jeżeli faktura zostanie wystawiona przed 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług każdorazowo powstanie w dniu wystawienia faktury. Jeśli natomiast faktura zostanie wystawiona już po upływie 15 dnia kolejnego miesiąca, obowiązek podatkowy powstanie w tym właśnie dniu.

Oznacza to, że jeśli otrzyma Pan fakturę z opóźnieniem, przykładowo w kwietniu 2014 r., lecz okaże się, że została wystawiona w lutym 2014 r., to obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstanie w miesiącu sporządzenia faktury, czyli w lutym 2014 r. Niezbędne będzie wówczas skorygowanie rozliczenia VAT za marzec 2014 r., w którym błędnie rozpoznano obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oraz rozliczenia za luty 2014 r., w którym należy ująć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Podatek naliczony z tytułu WNT

Pomimo nieotrzymania faktury nie ma przeszkód, aby w tym samym miesiącu rozliczyć podatek naliczony od nabycia. Uprawnienie to wynika z postanowień art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c) ustawy. Według tych regulacji kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy. Termin realizacji odliczenia, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 86 ust. 10 ustawy, jest wówczas powiązany z powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu WNT. Tym samym jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w związku z brakiem faktury, powinien być rozpoznany w rozliczeniu za marzec 2014 r., to w tym samym okresie powstanie prawo do odliczenia VAT.

Jednak prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zostało obwarowane dwoma dodatkowymi warunkami, wskazanymi w przepisie art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Warunki te powinny być spełnione łącznie.

Warunek 1

Prawo do odliczenia VAT uzależniono od uwzględnienia kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której nabywca jest obowiązany rozliczyć ten podatek (art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) ustawy). Warunek ten jest oczywisty, a jego spełnienie nie powinno stwarzać jakichkolwiek problemów. Skoro podatkiem naliczonym staje się kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to podatek ten powinien być ujęty we właściwym okresie rozliczeniowym.

Warunek 2

Drugi warunek dotyczy z kolei otrzymania faktury w odpowiednim terminie. Ustawodawca wymaga, aby podatnik otrzymał fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a) ustawy). Wymóg ten jest niezwykle istotny, gdyż jego niespełnienie skutkuje wyłączeniem, przynajmniej na pewien okres, prawa do odliczenia VAT. W takiej sytuacji podatnik będzie mógł wprawdzie skorzystać z prawa do odliczenia w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeśli jednak warunek dotyczący otrzymania faktury nie zostanie dopełniony, odliczenie powinno być skorygowane (art. 86 ust. 10g ustawy). Pomniejszenie podatku naliczonego realizowane jest wtedy na bieżąco, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął trzymiesięczny termin na otrzymanie faktury. Nie ma więc obowiązku korygowania złożonej wcześniej deklaracji z wykazanym podatkiem naliczonym od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W Pana przypadku, w związku z brakiem faktury, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstał w marcu 2014 r.

Trzymiesięczny termin na otrzymanie faktury upływa zatem z końcem czerwca 2014 r. Jeżeli do tego czasu nie otrzyma Pan faktury, wymagane będzie odpowiednie pomniejszenie podatku naliczonego. Korekty należy dokonać w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2014 r.

Korekta po otrzymaniu faktury

Utrata prawa do odliczenia nie jest wszakże bezpowrotna. Późniejsze otrzymanie faktury, zgodnie z art. 86 ust. 10h ustawy, upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego. Powiększenie to powinno być dokonane w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę.

PRZYKŁAD

Obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstał w marcu. W deklaracji za marzec firma rozliczyła podatek należny i naliczony w wysokości 2300 zł. Natomiast fakturę dokumentującą WNT otrzymała dopiero w sierpniu 2014 r. Dlatego w rozliczeniu za czerwiec 2014 r. musi dokonać pomniejszenia podatku naliczonego o kwotę 2300 zł, a następnie, po otrzymaniu faktury, w rozliczeniu za sierpień 2014 r. podatek naliczony zostanie zwiększony o taką samą wartość.

Korekta podatku, gdy błędnie ustalono obowiązek podatkowy

W takich sytuacjach może się ponadto okazać, że faktura, którą otrzymano z opóźnieniem, była sporządzona już w momencie realizacji dostawy. Jak wskazano, fakt jej późniejszego otrzymania nie ma natomiast żadnego wpływu na powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, który powinien być rozpoznany w chwili wystawienia faktury. Rozliczenie podatku nieco się wówczas komplikuje.

PRZYKŁAD

Wróćmy do danych z poprzedniego przykładu. Załóżmy, że faktura, którą otrzymała firma w sierpniu 2014 r., została w rzeczywistości wystawiona w miesiącu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, tj. w lutym 2014 r. Ze względu na datę sporządzenia faktury obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał w lutym 2014 r.

W takiej sytuacji konieczne są następujące działania:

● korekta rozliczenia VAT-7 za luty 2014 r., w której należy uwzględnić kwoty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, po stronie zarówno podatku należnego, jak i podatku naliczonego, tj. trzeba zwiększyć podatek należny i naliczony o kwotę 2300 zł;

● korekta rozliczenia VAT-7 za marzec 2014 r., w której należy „usunąć” kwoty wykazane z tytułu danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, po stronie zarówno podatku należnego, jak i podatku naliczonego, tj. trzeba zmniejszyć podatek należny i naliczony o kwotę 2300 zł.

Pozostaje jeszcze kwestia korekt odliczenia dokonanych w czerwcu 2014 r. (korekta 2300 zł „in minus”) i w sierpniu 2014 r. (korekta 2300 zł „in plus”). Korekty te w momencie ich sporządzania były właściwe i odpowiadały regułom wynikającym z przepisów art. 86 ust. 10g i 10h ustawy. Ponieważ po otrzymaniu faktury wszystkie warunki są już spełnione, nie trzeba dokonywać żadnej korekty.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 20 ust. 5, art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c), ust. 10, ust. 10b pkt 2, ust. 10g i 10h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Tomasz Olejarz

praktyk, autor licznych publikacji z zakresu podatku od towarów i usług

Powiązane dokumenty