do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 7/2016, data dodania: 27.06.2016

Porada aktualna na dzień 29-05-2017

Jak rozliczyć przekazanie na cele osobiste samochodu wykupionego z leasingu z odliczeniem 50%

PROBLEM

Wykupiłam samochód z leasingu i odliczyłam 50% VAT. Wcześniej z rat leasingowych odliczałam 100% (umowa była zarejestrowana w US). Chcę wycofać samochód z firmy i zrobić darowiznę dla córki. Czy muszę rozliczyć tę darowiznę w zakresie VAT? Czy powinnam sporządzić jakieś korekty?

RADA

Jest Pani obowiązana opodatkować VAT darowiznę samochodu. Kwestią sporną jest, co stanowi podstawę opodatkowania tej dostawy. Zdaniem organów podatkowych jest to wartość rynkowa samochodu, a nie cena netto z faktury dokumentującej wykup. Jednocześnie będzie Pani uprawniona do odliczenia w drodze korekty części podatku nieodliczonego przy wykupie samochodu z leasingu. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przy przekazaniu towarów na cele osobiste podatnika lub członków jego rodziny decydujące znaczenie dla ustalenia, czy czynność ta podlega VAT, ma fakt, czy od nabycia towaru odliczono podatek. Jak wynika z treści pytania, przysługiwało Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wykupu samochodu z leasingu. Powoduje to, że przekazanie samochodu na Pani cele osobiste (czy dokonanie darowizny tego samochodu na rzecz córki bez takiego przekazania) będzie podlegało opodatkowaniu VAT jako nieodpłatna dostawa towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Dzieje się tak, mimo że kwota podatku naliczonego przy wykupie samochodu z leasingu była ograniczona do 50%. Przepisy nie przewidują, aby okoliczność ta miała znaczenie z punktu widzenia opodatkowania VAT nieodpłatnej dostawy samochodu.

Ustalanie podstawy opodatkowania

Podstawę opodatkowania VAT w przypadku podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów ustala się zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT. Wynika z niego, że podstawą opodatkowania takich dostaw towarów jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

ENCYKLOPEDIA KSIĘGOWEGO

Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jest przy tym kwestią sporną, czy ustalona w ten sposób podstawa opodatkowania może być wyższa niż historyczna cena nabycia lub historyczny koszt wytworzenia. Zdaniem autora nie, skoro w art. 29a ust. 2 ustawy o VAT wprost jest mowa o cenie nabycia towarów. Organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach reprezentują jednak odmienne stanowisko. Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 lutego 2016 r. (sygn. IPPP1/4512-1311/15-2/MK) dotyczącą właśnie nieodpłatnego przekazania towarów wykupionych przez podatników z leasingu. We wskazanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się z podatniczką, że podstawą opodatkowania jest w takim przypadku cena z faktury dokumentującej wykup samochodu z leasingu. Stwierdził, że:

(...) w omawianej sytuacji na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów rozumiana jako cena zaktualizowana na moment dokonania nieodpłatnego przekazania towaru, czyli cena jaką Wnioskodawczyni zapłaciłaby za nabyty towar w dniu jego nieodpłatnego przekazania. Tym samym przy przekazaniu samochodu na cele prywatne za podstawę opodatkowania Zainteresowana powinna przyjąć cenę za jaką nabyłaby opisany samochód w momencie jego przekazania – wycofania z prowadzonej działalności.

A zatem – zdaniem organów podatkowych – z tytułu przekazania samochodu na cele osobiste będzie Pani musiała naliczyć VAT według stawki 23% od wartości rynkowej samochodu, a nie na podstawie ceny z faktury dokumentującej wykup samochodu z leasingu.

UWAGA!

Przekazanie samochodu używanego w działalności gospodarczej na cele osobiste podatnika podlega opodatkowaniu VAT jako nieodpłatna dostawa towarów, jeśli od nabycia tego samochodu odliczono całość lub część VAT.

Korekta odliczonego VAT

W art. 90b ustawy o VAT zawarte są przepisy przewidujące korygowanie kwoty podatku naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdów samochodowych. Przepisy te za szczególny rodzaj zmiany sposobu wykorzystywania pojazdów samochodowych uznają sprzedaż tych pojazdów (art. 90b ust. 2 ustawy o VAT). Jeżeli sprzedaż taka nastąpi w okresie korekty, uznaje się, że wykorzystanie pojazdu samochodowego zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty (art. 90b ust. 2 ustawy o VAT). Przy czym dla:

● pojazdów samochodowych, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł, okres korekty trwa 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy;

● pojazdów samochodowych o mniejszej wartości początkowej okres korekty trwa 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy.

Za sprzedaż pojazdów, o której mowa w art. 90b ust. 2 ustawy o VAT, uznać należy również podlegające opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatne dostawy towarów. Takie darowizny są uważane za odpłatne dostawy towarów, natomiast odpłatne dostawy towarów na terytorium kraju za sprzedaż w rozumieniu VAT (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

Zatem w związku z opodatkowanym przekazaniem samochodu na cele osobiste jest Pani uprawniona do korekty części podatku nieodliczonego z faktury wykupu samochodu z leasingu.

Przykład

W marcu 2016 r. podatniczka wykupiła samochód osobowy z leasingu za 2400 zł netto + 552 zł VAT. Z otrzymanej faktury za wykup odliczyła 276 zł (połowę podatku). W maju 2016 r. przekazała samochód na cele osobiste, co stanowiło dla niej podlegającą opodatkowaniu według stawki 23% nieodpłatną dostawę towarów. Przekazanie samochodu na cele osobiste nastąpiło 10 miesiąca od końca dwunastomiesięcznego okresu korekty. W związku z tym podatniczka jest uprawniona do odliczenia w drodze korekty 10/12) kwoty podatku nieodliczonego z faktury wykupu, tj. 230 zł. Kwotę tę podatniczka może wykazać w poz. 47 deklaracji VAT-7 za maj 2016 r.

Podstawa prawna:

● art. 2 pkt 22, art. 7 ust. 2, art. 29a ust. 2 oraz art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 846

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Powiązane dokumenty