do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 11/2016, data dodania: 24.10.2016

Porada aktualna na dzień 18-10-2017

ZMIANY 2017

Jakie zmiany w VAT od 2017 r.

Rząd przygotował długo oczekiwany projekt zmieniający VAT od 2017 r. W projekcie przewidziano m.in. rozszerzenie zakresu stosowania odwrotnego obciążenia, ograniczenie stosowania rozliczeń kwartalnych, nowe sankcje za błędne rozliczenia.

Zmiany w ustawie o VAT, które przewiduje projekt

Lp.

Czego dotyczy zmiana

Na czym polega zmiana

1

2

3

1.

Odwrotne obciążenie dla branży budowlanej

Usługi budowlane wykonywane w kraju zostaną objęte odwrotnym obciążeniem. Zasada ta będzie miała zastosowanie, jeżeli usługodawca będzie świadczył te usługi jako podwykonawca i obie strony transakcji będą podatnikami VAT czynnymi. Nie będzie miała zastosowania w relacji klient – główny wykonawca. Odwrotnym obciążeniem zostaną objęte usługi wymienione w nowo dodanym zał. nr 14. Usługi będą klasyfikowane po numerze PKWiU.

Oprócz prac stricte budowlanych wymieniane zostały również prace wykończeniowe, takie jak malowanie, montaż stolarki, prace kamieniarskie. Odwrotnym obciążeniem objęte będzie także wypożyczanie konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu do tych usług, bez względu na symbol PKWiU.

Odwrotne obciążenie będzie miało zastosowanie do usług budowlanych wykonanych od 1 stycznia 2017 r.

2.

Rozszerzenie zakresu stosowania odwrotnego obciążenia na dodatkowe towary

Załącznik nr 11 do ustawy o VAT, zawierający katalog towarów, wobec których znajduje zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, zostanie poszerzony o następujące towary:

1) srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

2) złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych (obecnie odwrotnym obciążeniem jest objęte wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz, na określonych warunkach, złoto inwestycyjne),

3) biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebra lub platerowane metalem szlachetnym, wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o ww. próbie i srebra, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (obecnie odwrotnym obciążeniem są objęte wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej),

4) procesory (dyski SSD i dyski twarde HDD).

Jednocześnie w przypadku transakcji dotyczących procesorów będzie ustalony limit kwotowy w wysokości 20 000 zł, po przekroczeniu którego transakcje te będą objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Limit ten będzie ustalany na podobnych zasadach jak obecnie dla telefonów komórkowych czy laptopów.

3.

Zwolnienia z VAT

W zakresie zwolnień z VAT przewidziano dwie zmiany:

zostanie zmniejszony zakres zwolnień dla usług finansowo-ubezpieczeniowych;

Ze zwolnienia zostaną wyłączone usługi stanowiące element usługi ubezpieczeniowej, świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń, np. usługi likwidacji szkód.

limit zwolnienia podmiotowego zostanie podniesiony ze 150 000 zł
do 200 000 zł.

Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. będzie wyższa niż 150 000 zł, ale nie przekroczy 200 000 zł, również będą mogli skorzystać z tego zwolnienia w 2017 r.

4.

Podatek naliczony w przypadku transakcji objętych odwrotnym obciążeniem

W ustawie przewidziano zmiany w rozliczeniu transakcji, w przypadku których podatnikiem jest nabywca. Będzie to dotyczyć zarówno transakcji krajowych (zakup towarów i usług z zał. nr 11 i 14 do ustawy), jak i zagranicznych (WNT, import usług oraz dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca).

Nabywca, gdy będzie zwlekał z rozliczeniem VAT należnego, zapłaci odsetki. Będzie mógł rozliczyć VAT należny i naliczony w jednej deklaracji, ale nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. Jeśli rozliczy VAT należny w późniejszym terminie, to nie będzie mógł, jak dotychczas, rozliczyć w tym samym okresie VAT naliczonego. Podatek naliczony będzie mógł rozliczyć na bieżąco, w rozliczeniu za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji VAT-7, natomiast VAT należny – w deklaracji za okres, kiedy powstał obowiązek podatkowy.

5.

Zwrot VAT

Ustawodawca przewiduje ograniczenie możliwości występowania o zwrot VAT w terminie 25 dni. Wprowadzi dodatkowe warunki, aby uzyskać zwrot w tym terminie. Zasady te będą miały zastosowanie do zwrotów wykazanych w deklaracjach od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 r. Aby uzyskać zwrot przyśpieszony, faktury będą musiały być opłacane za pomocą rachunku bankowego.

Tylko faktury dokumentujące należności nieprzekraczające łącznie 15 000 zł (obecnie 15 000 euro) nie będą musiały być zapłacone poprzez rachunek bankowy.

Do deklaracji trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające przelew. Dodatkowo:

kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie będzie mogła przekroczyć 3000 zł,

podatnik przez dwa kolejne lata poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni, będzie musiał być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składać za każdy okres rozliczeniowy deklaracje i nie posiadać zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie przekraczającej 20 000 zł.

6.

Rejestracja VAT

W pierwszej wersji projektu przewidziano, że naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli uzależnić rejestrację do VAT od złożenia przez podatnika kaucji rejestracyjnej. W ustawie miały zostać wskazane przypadki, kiedy można żądać kaucji. Jednak w kolejnej wersji projektu, który został przedstawiony na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów, zrezygnowano z tego pomysłu.

7.

Odpowiedzialność pełnomocnika

Do odpowiedzialności za zaległości podatnika będzie mógł być pociągnięty pełnomocnik, który złożył w jego imieniu zgłoszenie rejestracyjne. Będzie odpowiadał za zaległości powstałe w okresie sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania i tylko do wysokości dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

8.

Wykreślenie z rejestru podatników VAT

Zostanie poszerzony także wykaz przypadków, kiedy naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru podatników. Podstawą do wykreślenia z rejestru podatników będzie nieskładanie deklaracji (nawet gdy podatnik zawiesił działalność) lub składanie zerowych deklaracji (chyba że wynika to ze specyfiki działalności) przez kolejnych sześć miesięcy. Z rejestru będzie mógł być wykreślony podatnik, który nie zgłasza się na wezwanie organów podatkowych.

Dwa przypadki stwarzają szczególne zagrożenie dla podatników. Z rejestru podatników VAT będzie mógł być wykreślony także podatnik, który wystawiał faktury lub faktury korygujące niedokumentujące rzeczywistych czynności lub który prowadząc działalność gospodarczą, wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku.

9.

Rozliczenie kwartalne

Podatnicy, którzy nie mają statusu małego podatnika, nie będą mogli składać kwartalnych deklaracji VAT-7D. Kwartalne rozliczenie zostało zarezerwowane tylko dla małych podatników.

Nie będą mogli rozliczać się kwartalnie także podatnicy, którzy rozpoczynają działalność w 2017 r. Taką możliwość będą mieli dopiero po roku, jeśli spełnią warunki, aby ich uznać za małych podatników.

10.

Deklaracje i informacje podsumowujące

Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 r. deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-13, VAT-27 oraz informacje podsumowujące będą mogły być składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Deklaracje VAT-7D zostaną zniesione, gdyż podatnicy, którzy nie mają statusu małego podatnika, nie będą mogli rozliczać się kwartalnie.

Ponadto informacje podsumowujące unijne oraz krajowe będą mogły być składane tylko za okresy miesięczne.

Do rozliczenia za grudzień lub IV kwartał 2017 r. elektronicznych deklaracji nie będą musieli składać podatnicy, którzy nie są:

obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,

dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, lub nabywcą tych towarów lub usług,

obowiązani do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dochodowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek ten mają biura rachunkowe i pracodawcy rozliczający podatek za więcej niż 5 osób.

11.

Odpowiedzialność solidarna

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie dodatkowej przesłanki, która musi być spełniona, aby podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy. Będzie musiał dokonać zapłaty za nabywane towary na rachunek bankowy sprzedawcy wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Dodatkowo, w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są paliwa, jako warunek uwolnienia się nabywcy od odpowiedzialności solidarnej będzie posiadanie przez sprzedawcę, na dzień poprzedzający dokonanie dostawy, koncesji na obrót paliwem.

Ponadto kaucję gwarancyjną będą mogli złożyć podatnicy, którzy nie będą w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacyjnego lub upadłościowego. Natomiast w przypadku podatników

dokonujących obrotu paliwami dodatkowym warunkiem będzie posiadanie koncesji.

12.

Dodatkowe zobowiązanie 30%

Zostanie wprowadzona nowa sankcja, tzw. dodatkowe zobowiązanie, które będzie mogło być wymierzone w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub 30% kwoty zawyżenia zwrotu VAT nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe.

Sankcja będzie mogła być wymierzona w razie stwierdzenia, że podatnik:

1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,

c) kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą od kwoty należnej,

d) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego;

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Sankcja będzie miała zastosowanie do okresów rozliczeniowych od stycznia lub I kwartału 2017 r.

13.

Dodatkowe zobowiązanie 100%

Zostanie wprowadzona także sankcja, która będzie mogła być wymierzona w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku naliczonego z faktury.

Sankcja ta będzie miała zastosowanie w razie stwierdzenia, że zawyżona kwota podatku naliczonego wynika z faktur, które:

1) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,

2) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

3) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

4) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności.

Sankcja będzie miała zastosowanie do okresów rozliczeniowych od stycznia lub I kwartału 2017 r.

14.

Stawki VAT

Do 31 grudnia 2018 r. zostaną utrzymane podwyższone stawki VAT w wysokości 8 i 23%.

Joanna Dmowska

ekspert w zakresie VAT

Powiązane dokumenty