do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 11/2016 [dodatek: Wyjaśnienia Ministra Finansów], data dodania: 24.10.2016

Artykuł aktualny na dzień 24-06-2017

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania podatników dotyczące JPK

Od 1 lipca 2016 r. przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania informacji o ewidencji prowadzonej na potrzeby VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dodatkowo na każde wezwanie fiskusa należy przekazać dane księgowe w formie JPK. Od stycznia 2017 r. obowiązek ten obejmie również małe i średnie firmy.

Ministerstwo Finansów opracowało i opublikowało na swojej stronie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez podatników pytania na temat JPK. Poniżej przedstawiamy wykaz najczęściej pojawiających się pytań dotyczących w szczególności JPK_VAT.

1. Czy w ewidencji należy uwzględniać także paragony

PYTANIE

Struktura „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT. Czy należy więc w strukturze „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

ODPOWIEDŹ

Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy”.

2. Czy jest akceptowalna zmiana numeru zapisu w dzienniku w strukturze JPK_KR

PYTANIE

Często dziennik oraz rejestr VAT nie posiadają systemowej numeracji wpisów. Numeracja ta jest dodawana przy generowaniu odpowiednich raportów z systemu i może ulec zmianie za każdym generowaniem tego raportu. W efekcie skorygowany JPK (wygenerowany w kolejnym miesiącu po doksięgowaniu pewnych dokumentów) może mieć inne numery porządkowe. Prosimy o potwierdzenie, że taka sytuacja będzie akceptowalna. Zmiana zasad funkcjonowania systemu informatycznego w tym zakresie jest praktycznie niemożliwa.

ODPOWIEDŹ

Jest akceptowalna zmiana numeru zapisu w dzienniku w strukturze JPK_KR.

3. Czy w JPK dokumenty muszą być ułożone według daty ujęcia w ewidencji VAT

PYTANIE

Czy w JPK ewidencji zakupu i sprzedaży VAT dokumenty muszą być ułożone według daty ujęcia w ewidencji VAT?

ODPOWIEDŹ

Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika.

4. Czy tworząc ewidencję, można korzystać z programu Excel

PYTANIE

Czy dostosowanie zdarzeń (ujęcie/wyłączenie odpowiednich faktur) kwalifikujących się do rozliczenia VAT w danym okresie rozliczeniowym, wygenerowanych pierwotnie w systemie SAP, może być przeprowadzone np. w programie Excel (poprzez utworzenie rejestru zgodnego z wymogami art. 109 ust. 3 ustawy o VAT)?

ODPOWIEDŹ

Tak – pod warunkiem że potem z pliku arkusza Excel wytworzony zostanie dodatkowy plik JPK_VAT, który zostanie połączony w całość z plikiem JPK_VAT z systemu SAP. Istotne jest, aby plik JPK_VAT był zgodny z deklaracją dla podatku od towarów i usług.

5. Czego może żądać podczas kontroli u zagranicznej spółki polski urząd skarbowy

PYTANIE

Jakich struktur JPK (poza Ewidencją zakupu i sprzedaży VAT) może żądać – w przypadku czynności sprawdzających, kontroli itp. – od zagranicznej spółki polski urząd skarbowy?

ODPOWIEDŹ

Od opisanych w pytaniu podmiotów można żądać przedkładania struktur: JPK Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz JPK Faktury VAT.

6. Czy składając korektę deklaracji VAT, należy każdorazowo załączać „aktualną” ewidencję VAT

PYTANIE

Czy korekta deklaracji VAT będzie niosła ze sobą obowiązek każdorazowego załączania „aktualnej” ewidencji VAT? Jak powyższe odnosi się do korekt okresów sprzed 01.07.2016?

ODPOWIEDŹ

TAK, korekta deklaracji za okresy po 01.07.2016 r. będzie powodowała obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli zostaną w niej dokonane zmiany w stosunku do przekazanej poprzednio w postaci jednolitej struktury JPK_VAT.

Plik JPK_VAT nie dotyczy okresów sprzed 01.07.2016 r.

7. Jakie dane musi zawierać ewidencja JPK_VAT

PYTANIE

Rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi być przesyłany co miesiąc (JPK_VAT), niezależnie czy deklaracja jest miesięczna czy kwartalna. Oczywiście rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi odzwierciedlać deklarację (sumarycznie), w innym przypadku podatnik będzie wzywany do złożenia wyjaśnień co do różnic. Czy założenie jest słuszne?

ODPOWIEDŹ

TAK, rejestry zakupu i sprzedaży muszą odzwierciedlać dane podlegające wykazaniu w deklaracji VAT.

8. W jaki sposób wysyłać pliki JPK_VAT

PYTANIE

W jaki sposób będzie się odbywać comiesięczne wysyłanie plików JPK_VAT?

ODPOWIEDŹ

Na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana „Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego”. Dokument opisuje proces przekazywania przez podatników danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Opis warunków znajduje się na stronie MF. Link do strony:

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/-/asset_publisher/2NoO/content/specyfikacja-interfejsow-uslug-jednolitego-pliku-kontrolnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrola-skarbowa%2Fdzialalnosc%2Fjednolity-plik-kontrolny%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2NoO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2NoO_.

9. Czy można składać deklaracje kwartalnie przy miesięcznym obowiązku JPK_VAT

PYTANIE

Czy w związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT przedsiębiorstwo nadal może zachować możliwość składania deklaracji VAT kwartalnie?

ODPOWIEDŹ

Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie nie uległy zmianie.

10. Czy wartości korekt „na minus” też powinny być wykazywane w ewidencji

PYTANIE

Jak ująć korektę, która powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?

ODPOWIEDŹ

Zasady sporządzania dokumentów oraz deklaracji nie uległy zmianie. Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też należy je wykazać.

11. Czy wykonując wyłącznie czynności zwolnione od podatku, trzeba prowadzić ewidencję i przekazywać ją w formacie JPK

PYTANIE

Czy należy wysyłać JPK_VAT, jeśli klient sporządza deklarację VAT-9M? Klient ma tylko usługi finansowe i jako takiej ewidencji VAT nie prowadzi.

ODPOWIEDŹ

Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie są obowiązani do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK_VAT.

12. Które podmioty gospodarcze będą zobowiązane do generowania JPK_WB

PYTANIE

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, które podmioty gospodarcze będą zobowiązane do generowania JPK_WB? Kto na żądanie organu podatkowego będzie zobowiązany do dostarczenia wygenerowanego JPK_WB (bank czy klient banku/kontrolowany podatnik)?

ODPOWIEDŹ

Struktura JPK_WB jest strukturą dotyczącą wyciągu bankowego – dowodu księgowego, który wytwarza bank. Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku, za zgodą podatnika, o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył.

13. Czy prowadząc ewidencję VAT za pomocą programu Microsoft Excel, trzeba przysłać w okresach miesięcznych pliki JPK_VAT

PYTANIE

Czy firma prowadząca ewidencję VAT za pomocą programu Microsoft Excel musi przysłać w okresach miesięcznych pliki JPK_VAT?

ODPOWIEDŹ

Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych, należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2.

14. Czy kapitałowa grupa podatkowa jest odrębnym podmiotem dla celów JPK

PYTANIE

Czy kapitałowa grupa podatkowa (KGP) jest odrębnym podmiotem dla celów JPK? Jak liczyć limity dla obowiązku sporządzania JPK dla KGP? Czy dla każdej spółki osobno?

ODPOWIEDŹ

Nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej w odniesieniu do Jednolitego Pliku Kontrolnego nie precyzuje sposobu postępowania w zakresie obowiązku przekazywania danych w formacie JPK przez podatkową grupę kapitałową (PGK). Mając na uwadze postanowienia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zwrócić uwagę, iż podatkowa grupa kapitałowa dokonuje wspólnych rozliczeń spółek wchodzących w jej skład wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową. W praktyce wygląda to tak, że każda ze spółek sporządza kalkulację podatkową, następnie spółka reprezentująca wylicza dochód dla całej grupy i wpłaca zobowiązanie podatkowe (zaliczkę) na konto urzędu skarbowego. W zakresie wszystkich innych podatków, w tym VAT, podatnikiem nie jest już podatkowa grupa kapitałowa, lecz każda ze spółek. Każdy z podmiotów wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe i samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, ponieważ podatkowa grupa kapitałowa, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest grupą kapitałową zdefiniowaną w ustawie o rachunkowości.

W kontekście powyższego, uwzględniając postanowienia art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, wydaje się, iż podmiotem zobowiązanym do przekazania ksiąg podatkowych w formie JPK będzie nie podatkowa grupa kapitałowa, lecz poszczególne spółki wchodzące w jej skład. Podatkowa grupa kapitałowa, jak wskazano wyżej, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, a czynności wykonywane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową mają jedynie charakter techniczny polegający na wyliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych dla PGK. Odnosząc się do terminu, od którego powstaje ww. obowiązek, wydaje się zasadnym, iż każda ze spółek wchodzących w skład PGK powinna indywidualnie ustalić datę, bazując na kryteriach wielkości danego podmiotu i rozmiaru jego działalności, które zostały powiązanie z zatrudnieniem średniorocznym oraz rocznym obrotem netto lub sumą aktywów bilansu (art. 104–106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

15. Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe

PYTANIE

Czy w strukturze JPK_FA należy ujmować faktury zakupowe?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK. Wprowadzono rozwiązanie alternatywne. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów VAT, przesyłanych w formacie JPK (NIP). W związku z tym nie będzie potrzeby przekazywania do organu podatkowego faktur zakupu w formacie JPK.

16. Jakie dane ujmujemy w polu „K_13”, opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%”

PYTANIE

Czy w polu „K_13”, opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%”, należy ująć jedynie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0%, czy także obrót z tytułu eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, świadczenia usług transportu międzynarodowego itp.?

ODPOWIEDŹ

W polu „K_13”, opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%”, ująć należy jedynie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0%.

17. Z jakiego okresu należy ujmować dokumenty w pliku JPK_VAT

PYTANIE

Jeśli plik JPK_VAT ma być zgodny z deklaracją VAT, to musi być wykonany za okres odpowiadający dacie ujęcia dokumentu w rejestrze VAT. Czy plik JPK_VAT będzie wykonywany dla okresu związanego z datą księgowania dokumentu czy zawsze dla okresu dotyczącego daty rejestru VAT dla poszczególnych dokumentów?

ODPOWIEDŹ

W świetle art. 109 ust. 3 ustawy o VAT ewidencja powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Powinny być w niej zatem uwzględniane m.in. faktury („sprzedażowe” i „zakupowe”), które mają wpływ na rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej za dany okres.

18. Jak wypełniać JPK w przypadku zbiorczych dowodów księgowych

PYTANIE

Spółka dla celów rozliczeń VAT sporządza zbiorcze dowody księgowe (obejmujące sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą systemów billingowych), na podstawie których dokonuje wpisu do ewidencji VAT. Z uwagi na powyższe, czy błędem będzie, jeżeli Spółka w strukturze JPK Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT w przypadku zbiorczych dowodów księgowych ujętych w ewidencji sprzedaży VAT:

● nie wypełni pola „Data Sprzedaży”,

● w polu „Data Wystawienia” wstawi datę sporządzenia zbiorczego dokumentu księgowego,

● w polu „Numer Dokumentu” poda numer wewnętrzny zbiorczego dowodu księgowego,

● nie wypełni pola „Nazwa Nabywcy”, „Adres Nabywcy”.

ODPOWIEDŹ

Spółka nie wyjaśnia, jaki rodzaj dostawy ewidencjonowany jest za pomocą systemu billingowego i co to jest za system. Co do zasady JPK_VAT w odniesieniu do sprzedaży wymaga ewidencjonowania dowodu sprzedaży, jakim jest faktura lub w przypadku obrotu paragonowego dowody zbiorcze. Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości zbiorcze dowody księgowe służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych (np. faktur, rachunków, dokumentów KP), które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione. Data sprzedaży jest polem opcjonalnym, zatem nie musi być wypełniona, jeżeli nie różni się od daty wystawienia. W przypadku wystawienia dowodu zbiorczego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w JPK Spółka poda numer dowodu zbiorczego i nie wypełni pól „Nazwa Nabywcy” i „Adres Nabywcy”.

19. Jak wykazać w ewidencji faktury skutkujące po stronie nabywcy rozliczeniem VAT należnego

PYTANIE

Faktury zakupowe skutkujące po stronie nabywcy rozliczeniem VAT należnego (tj. import usług, WNT, import towarów), od których podatnik nie odlicza VAT, nie są w ogóle wykazywane w części dotyczącej ewidencji zakupu, a jedynie w części ewidencji sprzedaży. Czy w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupowej z danymi podatnika jako nabywcy czy numer dokumentu księgowego własnego, na podstawie którego dokonano rozliczenia VAT należnego?

ODPOWIEDŹ

Z treści art. 109 ust. 3 ustawy o VAT nie wynika obowiązek ujmowania zakupów związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi, nieopodatkowanymi, oraz od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zatem nie podlegają również wykazaniu w JPK_VAT w części dotyczącej zakupów. W ewidencji sprzedaży należy wpisać numer faktury zakupu, na podstawie której podatnik dokonuje rozliczenia podatku należnego. W ewidencji sprzedaży powinien być wykazywany numer faktury zakupowej z danymi sprzedawcy – kontrahenta podatnika (jego NIP-em), na podstawie którego podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego. W przypadku importu towarów istotny dla celów analiz kontrolnych byłby także dokument celny. Przepisy art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. będą umożliwiać taką interpretację (w ewidencji powinny bowiem znaleźć się również inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer VAT kontrahenta).

20. Kiedy wypełniamy pole „K_37”

PYTANIE

W części ewidencji jest pole „K_37” – Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. Wartość ta, podobnie jak roczna korekta VAT naliczonego, wykazywana jest tylko na deklaracji i na kontach księgowych. Nie ma jej w ewidencji VAT. Za jaki okres wypełniamy to pole?

ODPOWIEDŹ

Pole podlega wypełnieniu za okres, w którym wartość ujęto w deklaracji VAT.

21. Czy w każdym przypadku wypełniamy pola ewidencji „Data Wystawienia”, „Numer Dokumentu”

PYTANIE

W strukturze logicznej „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” dotyczy to np. pól „Nazwa Nabywcy”, „Adres Nabywcy”, „K_10” (wartość netto sprzedaży zwolnionej z VAT), „K_11” (wartość netto sprzedaży poza terytorium kraju), „K_13” (wartość sprzedaży na terytorium kraju ze stawką 0%), „K_21” (wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów), „K_22” (wartość eksportu towarów), „Data wpływu Faktury”. Czy oznacza to, że w ewidencji sprzedaży należy zawsze podać np. datę wystawienia i numer faktury dokumentującej WDT i eksport i jednocześnie nie ma obowiązku podawania wartości netto wynikających z tych faktur?

ODPOWIEDŹ

Pola „Data Wystawienia”, „Numer Dokumentu” są wymaganymi elementami ewidencji, bez względu na to, jakiego zdarzenia podlegającego ewidencjonowaniu dotyczą: w przypadku sprzedaży może to być sprzedaż krajowa opodatkowana różnymi stawkami, WDT, eksport i inne, stąd przynajmniej jedno z pól dotyczących wartości dostawy musi mieć wykazaną wartość netto.

22. Czy dopuszczalne są zbiorcze dokumenty korygujące VAT naliczony z tytułu ulgi na złe długi

PYTANIE

Czy dopuszczalne są zbiorcze dokumenty korygujące VAT naliczony z tytułu ulgi na złe długi? Przykład: (ZD) FZ zbiorczy – umieszczenie wszystkich dokumentów w jednym zbiorczym wpisie w rejestrze VAT. W takim przypadku jako kontrahenta umieszczamy nazwę własną podmiotu.

ODPOWIEDŹ

Nie, dokumenty korygujące podatek odnoszą się do faktur dokumentujących wierzytelność (art. 89a ust. 2 pkt 5). Korekta podatku może nastąpić na warunkach określonych w art. 89a ustawy o VAT, jeżeli od daty wystawienia faktury nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura. W przypadku obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu ulgi na złe długi, zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, adnotacja w rejestrze zakupów (korekta odliczenia) nie powinna się odbywać na podstawie zbiorczego dokumentu.

23. Czy trzeba skorygować plik JPK, jeśli zawiera on błędną nazwę kontrahenta

PYTANIE

Faktura sprzedaży została zarejestrowana na kontrahenta K1 w lipcu 2016 r. Za ten okres został wygenerowany i złożony plik JPK_VAT. We wrześniu otrzymano informację od kontrahenta, że właściwą nazwą powinno być K1-bis. Czy w takim przypadku należy przesłać jeszcze raz plik JPK_VAT ze zmienionymi danymi?

ODPOWIEDŹ

W przypadku wysłania pliku JPK_VAT z błędną nazwą kontrahenta nie jest konieczne ponowne przesłanie skorygowanego pliku.

24. Kiedy możliwe jest ujęcie w ewidencji tylko części faktury

PYTANIE

Czy pole „K_44” dla „Ewidencji zakupu VAT” opisane jako „Wartość faktury netto” ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z treścią objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) (rozporządzenie Ministra Finansów z 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – Dz.U. poz. 944 i 2230) w części deklaracji D. Rozliczenie podatku naliczonego wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86–92 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. W pozycjach tych nie wykazuje się wartości zakupów zwolnionych od podatku oraz opodatkowanych stawką 0%, ponieważ faktury dokumentujące tego typu nabycia nie zawierają kwoty podatku. Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją, w przypadku wypełniania pola K_44 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia.

25. Czy w każdym przypadku wypełniamy w ewidencji pole „Data wpływu Faktury”

PYTANIE

Czy w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zawsze obowiązkowe jest wypełnienie pola „Data wpływu Faktury”, skoro moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT nie jest uzależniony od momentu otrzymania faktury od kontrahenta?

ODPOWIEDŹ

W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie jest obowiązkowe wypełnienie pola „Data Wpływu Faktury”. Co do zasady bowiem, w takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, a nie otrzymania faktury.

26. Za jaki maksymalnie okres organ podatkowy może żądać danych w formacie JPK

PYTANIE

Za jaki maksymalnie okres organ podatkowy może żądać od podatnika danych zgodnych ze strukturą JPK? Trzeba wziąć pod uwagę, że wygenerowanie danych za okres np. miesięczny dotyczący struktury JPK: Księgi Rachunkowe, będzie zajmowało bardzo dużo czasu z uwagi na samą ilość i objętość danych.

ODPOWIEDŹ

Zakres danych powinien odpowiadać zakresowi czynności sprawdzających lub kontroli. Pobierane powinny być dane wyłącznie niezbędne do realizacji celu kontroli. W toku postępowań kontrolnych wymagających przetwarzania największych zbiorów będą prowadzone uzgodnienia warunków technicznych przekazania i zabezpieczenia danych.

27. Czy podatnik powinien dysponować archiwalnymi danymi dotyczącymi kontrahentów

PYTANIE

W niektórych systemach finansowo-księgowych pewne informacje, takie jak dane podstawowe kontrahentów (dostawców/odbiorców) przechowywane są bez zapisywania historii zmian. Przedstawiają one wyłącznie stan aktualny na bieżący moment (przykładowo: przy zmianie adresu siedziby kontrahenta dane dotyczące starego adresu są usuwane i zastępowane nowym adresem). Jak należy postąpić w sytuacji, gdy organ zażąda danych za okres historyczny, sprzed takiej zmiany (gdy zaktualizowane dane nadpisały wcześniejsze dane)?

ODPOWIEDŹ

Księgi podatkowe i dowody księgowe podlegają zasadom archiwizacji. Dowody w formie elektronicznej powinny być dostępne na żądanie organu podatkowego i odzwierciedlać oryginalne zapisy w księgach i dowodach.

28. Czy konieczne jest generowanie jednego pliku JPK w formie zbiorczej

PYTANIE

Czy zgodnie z założeniami podatnicy będą musieli generować jeden plik JPK w formie zbiorczej, czy też dopuszczalna jest przez MF możliwość utworzenia z każdego systemu wykorzystywanego do ewidencji zdarzeń w ramach prowadzenia działalności gospodarczej pliku JPK i przekazywania wówczas żądanych danych w formie wielu plików?

ODPOWIEDŹ

Możliwe będzie utworzenie z każdego systemu wykorzystywanego do ewidencji zdarzeń w ramach prowadzenia działalności gospodarczej pliku JPK i przekazanie żądanych danych w formie wielu plików.

29. Czy ewidencja JPK powinna być zgodna z deklaracjami VAT

PYTANIE

Czy JPK Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinien uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT?

ODPOWIEDŹ

Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinna uzgadniać się z danymi z deklaracji VAT. W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT, tak by odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

30. Czy w pliku JPK ma być też ujęty obrót z paragonów

PYTANIE

Czy w pliku JPK należy ująć tylko obrót dokumentowany za pomocą faktur VAT czy także obrót dokumentowany paragonami albo notami księgowymi? Czy dla paragonów i ewentualnie not przygotowane zostaną osobne struktury JPK?

ODPOWIEDŹ

Prawidłowo prowadzona ewidencja powinna zawierać paragony i noty księgowe (jeśli podatnik wystawia noty dla operacji, których nie dokumentuje fakturami lub paragonami). Będą przygotowane oddzielne struktury dla paragonów.

31. W której sekcji wykazujemy transakcje opodatkowane według odwrotnego obciążenia

PYTANIE

W której sekcji pliku (zakup czy sprzedaż) należy wykazywać VAT należny od zakupów rozliczanych według mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia (dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, import towarów w ramach procedury uproszczonej).

ODPOWIEDŹ

W świetle regulacji VAT w przypadku wymienionych transakcji obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na nabywcy, w związku z nabyciem towarów. Podatek należny staje się tutaj z reguły podatkiem naliczonym do odliczenia. Dla potrzeb kontrolujących rozliczenie podatku należnego i naliczonego z tytułu zakupów objętych odwrotnym obciążeniem powinno być ewidencjonowane odrębnie, z zaznaczeniem, w jakiej wysokości podatek należny staje się podatkiem naliczonym do odliczenia.

32. Czy można wykazywać dane w ewidencji w innej, obcej walucie

PYTANIE

Czy pole „Domyślny Kod Waluty” zawsze ma przyjmować wartość „PLN”? Czy przewiduje się dostarczanie danych w innej walucie niż PLN (np. w walucie dokumentu)?

ODPOWIEDŹ

W świetle regulacji VAT (art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług) kwoty podatku w fakturze wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

33. Za jaki okres należy wykazywać w ewidencji faktury zaliczkowe

PYTANIE

Czy gdziekolwiek w pliku „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” należy podawać datę wskazującą okres w rozliczeniach VAT, za który została ujęta dana faktura? Jeśli tak, to w którym konkretnie polu? Jak należy zachować się w przypadku faktur zaliczkowych czy wielopozycyjnych, gdy część faktury została ujęta w rozliczeniach VAT za jeden okres, a inna część w rozliczeniach VAT za inny okres?

ODPOWIEDŹ

Ewidencja powinna zapewniać prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT, powinna być w niej dostępna informacja, czy dana faktura (ewentualnie w jakiej części) została uwzględniona w danym rozliczeniu.

34. Jak istotna jest kwestia numeracji faktur w pliku JPK

PYTANIE

W odniesieniu do pól „K_1” w sekcjach „Ewidencji zakupu VAT” oraz „Ewidencji sprzedaży VAT”, w których należy wskazać liczbę porządkową – czy numeracja ta powinna być dynamiczna, np. w sytuacji gdy generujemy plik JPK za dany okres, a kilka tygodni później kolejny plik JPK za ten sam okres, ale ze zwiększoną ilością faktur? Czy w tym przypadku faktury ujęte w pierwotnym zestawieniu muszą mieć w późniejszym zestawieniu te same numery w kolumnie „Lp.” co w zestawieniu pierwotnym?

ODPOWIEDŹ

Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika.

35. Jak należy interpretować datę sprzedaży w polu „K_2” ewidencji

PYTANIE

Czy datę sprzedaży uzupełnianą w polu „K_2” należy rozumieć jako datę wydania towarów/wykonania usługi, jako datę sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (z uwzględnieniem reguł INCOTERMS), czy też należy ją utożsamiać z pojęciem daty obowiązku podatkowego w podatku należnym (czyli jako datę odpowiadającą okresowi, za który transakcja zostanie ujęta w deklaracji)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług faktura zawiera datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Przez datę dokonania dostawy towarów należy rozumieć datę jej faktycznego dokonania (tj. przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), z wyjątkiem przypadków, w których przepisy ustawy o podatku od towarów i usług określają wprost ten moment (tzw. Dostawy o charakterze ciągłym – art. 19a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług).

W konsekwencji postanowienia umów cywilnoprawnych o uznaniu dostawy towarów za dokonaną (zastrzeżenie prawa własności do czasu zaistnienia danego zdarzenia, w sytuacji gdy towar został już wydany) lub usługi za wykonaną (przyjęcie jej wykonania dopiero z chwilą podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych) pozostają bez znaczenia dla ww. celów, mogą pełnić jedynie funkcję pomocniczą w przypadku zaistnienia wątpliwości. Również wykonanie usługi następuje z chwilą faktycznego jej wykonania. W niektórych przypadkach ustawa umownie określa wykonanie usługi (art. 19a ust. 2 i 3).

Usługę przyjmowaną częściowo (określoną część podzielnej w sensie gospodarczym usługi) uważa się za wykonaną w odniesieniu do tej części usługi, dla której określono zapłatę.

Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Przez rok należy rozumieć 12 kolejnych, następujących po sobie miesięcy.

36. Jak należy interpretować pozycję „data wpływu faktury” na potrzeby JPK

PYTANIE

W polu „K_5” dla „Ewidencji zakupu VAT” ma być podawana data wpływu faktury VAT. Z naszego doświadczenia wynika, że częstokroć podatnicy nie rejestrują tej daty na poziomie swoich systemów źródłowych czy nawet w samej ewidencji VAT. Jaką datę w takim przypadku należy wskazać w JPK (np. czy może to być data wystawienia faktury przez sprzedawcę)?

Czy omawiane pole nie powinno zostać oznaczone jako opcjonalne, co najmniej w odniesieniu do transakcji zakupowych, dla których moment powstania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego nie jest uzależniony od daty otrzymania faktury zakupowej?

ODPOWIEDŹ

Faktury zakupowe winny być ujmowane w ewidencji w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik ma prawo do dokonania odliczenia i z takiego odliczenia chce skorzystać. Ewidencja zakupu i sprzedaży ma bowiem umożliwić podatnikowi prawidłowe sporządzenie deklaracji VAT. Wskazania jednak wymaga, że data otrzymania faktury nie zawsze będzie tożsama z datą powstania i zrealizowania prawa do dokonania odliczenia.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług – powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi (art. 86 ust. 10c ustawy o podatku od towarów i usług). Poza tym, zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;

2) ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w określonym terminie, może dokonać takiego obniżenia w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług) lub jeśli te terminy minęły – obniżenia może dokonać poprzez korektę deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do takiego obniżenia (art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług).

37. Czy można w jednej pozycji zaewidencjonować tygodniowy obrót z kas

PYTANIE

Czy w sytuacji gdy podatnik rejestruje w jednej pozycji w ewidencji VAT utarg z kas fiskalnych z całego tygodnia (w rozbiciu na stawki VAT), to czy taki sposób agregacji danych jest akceptowalny z punktu widzenia logiki pliku kontrolnego dla ewidencji VAT (przykładowo dla takich pozycji nie będzie możliwe wskazanie konkretnego nabywcy towarów bądź usług)?

ODPOWIEDŹ

W przypadku rejestrowania w ewidencji VAT sprzedaży z kas fiskalnych nie jest możliwe wskazanie danych konkretnych nabywców. Wskazany sposób agregacji danych jest akceptowalny z punktu widzenia logiki pliku kontrolnego dla ewidencji VAT.

38. Czy należy wprowadzać do struktury JPK zagraniczne stawki

PYTANIE

Co w przypadku stosowania przez podatnika procedury MOSS i stosowania „zagranicznych” stawek VAT?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 130d ust. 1 oraz art. 134 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy oraz podmioty zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą szczególną rozliczania VAT, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 23.3.2011, s. 1, z późn. zm.). Ewidencja taka powinna zawierać m.in. zastosowaną stawkę VAT (art. 63c ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 282/2011). Przedmiotowa ewidencja w ramach tzw. procedury unijnej powinna być udostępniona przez podatnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji (art. 130d ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Analogicznie w przypadku tzw. procedury nieunijnej ewidencja powinna być udostępniona przez podmiot zagraniczny drogą elektroniczną na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzanie „zagranicznych” stawek VAT stosowanych w procedurze MOSS do struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego jest nieuzasadnione.

39. W jakim okresie rozliczeniowym wykazujemy korekty faktur „na minus”

PYTANIE

Jak należy wykazywać korekty faktur VAT „na minus”, dla których nie ma potwierdzeń ich odbioru?

ODPOWIEDŹ

Stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3, obniżenia podstawy opodatkowania (tj. obniżenia podstawy opodatkowania o: kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen; wartość zwróconych towarów i opakowań; zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło), w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika – uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą – potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Ww. przepis ust. 13 stosuje się także odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna (art. 29a ust. 14).

Zgodnie z ust. 15 ww. art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcętowaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej, a z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Ponadto w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4 (art. 29a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług).

Reasumując, w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej ma on prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, nie wcześniej niż w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zostały spełnione te przesłanki. W tym kontekście faktury korygujące „na minus”, dla których nie ma potwierdzeń odbioru, a zostały spełnione ww. przesłanki, powinny być wykazywane dopiero w ewidencji obejmującej okres rozliczeniowy, w którym zostały spełnione te przesłanki.

40. Czy obowiązek prowadzenia JPK dotyczy podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności

PYTANIE

Czy JPK dotyczy także podmiotów zarejestrowanych do VAT w Polsce, które nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności?

ODPOWIEDŹ

Jednolity Plik Kontrolny dotyczy również podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, ale zarejestrowanych w Polsce jako podatnicy VAT. Ani przepisy art. 193a oraz 274c Ordynacji podatkowej według stanu prawnego od dnia1 lipca 2016 r., ani normy zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług nie zawierają żadnych przesłanek dla przyjęcia wniosku, aby JPK miał dotyczyć tylko podmiotów posiadających w kraju siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności. Należy zauważyć, iż z wykonywaniem na terytorium kraju czynności podlegających opodatkowaniu VAT, z tytułu których podatnik zobowiązany jest do rozliczenia podatku należnego, bezpośrednio wiąże się obowiązek prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

41. Jakie dokumenty nie są uwzględniane w pliku „Faktury VAT”

PYTANIE

Czy plik „Faktury VAT” dotyczy wyłącznie sprzedażowych faktur VAT? Czy należy przyjąć, że w omawianym pliku nie będą raportowane następujące rodzaje dokumentów:

● faktury zakupowe,

● paragony fiskalne,

● dokumenty księgowe sporządzane w celu zaksięgowania kwot podatku należnego VAT w sytuacjach określonych w art. 7 ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (odpowiedniki tzw. faktur wewnętrznych)?

ODPOWIEDŹ

Opiniowana struktura dla faktur obejmowała zarówno faktury sprzedaży, jak i faktury zakupu. W wyniku konsultacji struktura została zmodyfikowana w celu uwzględnienia również faktur korygujących i zaliczkowych. Struktura dla faktur nie obejmuje paragonów i dokumentów księgowych sporządzanych w celu zaksięgowania kwot podatku należnego. Dla tych dowodów zostaną opracowane odrębne struktury.

Dla celów podatku VAT obowiązek wystawiania faktur, co do zasady, występuje na rzecz innego podatnika podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podatnicy co do zasady mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz wydawania paragonu fiskalnego nabywcy (faktury są wystawiane na żądanie tych osób). W przypadku natomiast czynności nieodpłatnych zrównanych z czynnościami odpłatnymi (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług) podatnicy, rozliczając podatek, nie dokumentują tych czynności fakturami (mogą to zrobić na podstawie innych dokumentów).

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie faktur”, przewidziano przypadki uznawania za faktury innych dokumentów i określono w stosunku do tych faktur, w odniesieniu do poszczególnych przypadków, obligatoryjne dane (o zakresie węższym niż w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług), jakie powinny zawierać.

Zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie faktur, faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:

a) numer i datę wystawienia,

b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

e) kwotę podatku,

f) kwotę należności ogółem.

Ponadto na podstawie § 3 pkt 5 ww. rozporządzenia w sprawie faktur, faktura dokumentująca świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%, wystawiana za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, powinna zawierać:

a) dane, o których mowa w § 3 pkt 4,

b) określenie nabywcy usług,

c) informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Zgodnie z § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie faktur, faktura dokumentująca świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37–41 ustawy o podatku od towarów i usług (z tytułu wykonania usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku) powinna zawierać:

a) dane, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a i b,

b) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług,

c) nazwę usługi,

d) kwotę, której dotyczy dokument.

42. Czy w pliku „Faktury VAT” powinny być uwzględniane także korekty faktur sprzedaży

PYTANIE

Czy w pliku „Faktury VAT” mają być również raportowane faktury korygujące wystawiane w odniesieniu do faktur sprzedaży? Jeśli tak, to czy dla faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, pola „P_5”, „P_6” oraz „P_7” można pozostawić puste? Czy w odniesieniu do faktur korygujących należy podać przyczynę korekty, a jeśli tak – to w którym polu?

ODPOWIEDŹ

Faktury korygujące powinny być uwzględniane w plikach „Faktury VAT”. Zgodnie z art. 106j ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług faktura korygująca powinna zawierać przyczynę korekty. Dla faktur korygujących pola „P_5”, „P_6” oraz „P_7” będzie można pozostawić puste.

43. Dane którego podmiotu należy wskazać w polu „NIP”

PYTANIE

Jeśli w wyniku przekształceń kapitałowych doszło do połączenia, połączenia przez przejęcie lub sukcesji praw i obowiązków na rzecz nowego podmiotu – dane którego podmiotu (sprzed czy po połączeniu) należy wskazywać w polu „NIP”, zawartym w sekcji „Nagłówek”, przy generowaniu pliku dotyczącego zestawień archiwalnych? Mamy tu na myśli transakcje zaksięgowane w okresie bieżącym (tj. dokonane przez nowy podmiot), ale ujmowane dla celów VAT w korekcie rozliczeń za okresy sprawozdawcze sprzed przekształceń kapitałowych? Czy być może ma to być każdorazowo NIP, który jest uwidoczniony na danej fakturze sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

W myśl przepisów Ordynacji podatkowej do sukcesji praw i obowiązków dochodzi w sytuacji: połączenia (art. 93 § 1), przejęcia (art. 93 § 2), przekształcenia (art. 93a) oraz podziału (art. 93c). Osoba prawna, która powstała w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych, a także podmioty łączące się przez przejęcie: innej osoby prawnej lub osobowej spółki handlowej, wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. W identycznej sytuacji znajduje się osoba prawna powstająca poprzez przekształcenia innej osoby prawnej czy też przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej. Wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach podatkowych prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przepisy te ustanawiają generalną zasadę sukcesji w prawie podatkowym, a więc ma ona zastosowanie w zakresie podatku od towarów i usług.

44. Czy raportowaniu podlegają także dane z polis ubezpieczeniowych, które są traktowane na równi z fakturami

PYTANIE

Czy w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących działalność ubezpieczeniową intencją Ministerstwa jest także raportowanie w ramach tych danych polis, które co do zasady są traktowane na równi z fakturami? Analogiczne pytanie pragniemy zadać w odniesieniu do pliku „Ewidencja zakupu i sprzedaży”.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, faktura dokumentująca świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37–41 ustawy o podatku od towarów i usług (z tytułu wykonania usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku) powinna zawierać:

a) dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b (data wystawienia i numer kolejny – przy. red.),

b) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług,

c) nazwę usługi,

d) kwotę, której dotyczy dokument.

Na podstawie tego przepisu za fakturę będą uznawane dokumenty wskazane w § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia.

45. Co należy wpisać w strukturze JPK, jeśli data sprzedaży jest nieokreślona

PYTANIE

„Data sprzedaży ....” – co należy wpisać w tym polu, jeżeli data na fakturze sprzedaży nie jest określona? Zgodnie z art. 106e elementem faktury jest data sprzedaży, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia. W przypadku transakcji przeprowadzanych na warunkach DAP nie znamy ostatecznej daty dostarczenia do odbiorcy towarów i faktury.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Jak z powyższego wynika, w fakturze można nie podawać daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli:

– nie różni się od daty wystawienia faktury (jest zatem znana ta data) lub

– nie jest określona w momencie wystawienia faktury (przepisy umożliwiają wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów – vide art. 106i ust. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług).

Dla opisanych przypadków struktura będzie przewidywała pozostawienie pustego pola.

46. Jak należy sporządzać korekty JPK

PYTANIE

Przewiduje się możliwość składania korekt JPK. Czy korekty będą polegały na raportowaniu różnic pomiędzy korygowanymi pozycjami, czy też konieczne będzie przesłanie poprawionego JPK w całości?

ODPOWIEDŹ

Będzie możliwość składania korekt JPK. Konieczne będzie przesłanie poprawionego JPK w całości.

47. Czy można przygotować JPK w formie kilku plików

PYTANIE

Z odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, udzielonych przez Ministerstwo Finansów, wynika, że JPK będzie można przedstawić w formie kilku plików. Proszę o doprecyzowanie tej informacji i odpowiedź na poniższe pytania:

● Czy będzie można przygotować osobny plik dla każdej struktury ze względu np. na fakt ekstraktowania danych z różnych systemów? Czyli jeśli przedsiębiorstwo prowadzi tzw. pełną księgowość, przedstawi JPK w formie 5 plików (księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, magazyn, faktury VAT)?

● Jeśli powyższe jest prawdziwe, to czy możliwe będzie rozdzielenie każdego z powyższych plików na okresy miesięczne łącznie sumujące się do okresu, za który żądane będzie przedstawienie JPK? Przykładowo władze podatkowe żądają JPK za okres wrzesień–grudzień – czy możliwe będzie przedstawienie JPK w formie 3 plików dla każdej ze struktur? Takie podejście, z uwagi na złożoność procesów księgowych w niektórych przedsiębiorstwach oraz wolumen danych, znacznie ułatwiłoby pracę nad przygotowaniem JPK, ponieważ mógłby on być wewnętrznie na potrzeby przedsiębiorstwa generowany co miesiąc.

ODPOWIEDŹ

Można będzie przygotować osobny plik dla każdej struktury z powodu ekstraktowania danych z różnych systemów. Możliwe będzie przedstawienie JPK w formie 3 plików dla każdej ze struktur.

48. Czy struktura ewidencji zakupu i sprzedaży VAT powinna być uzgodniona do VAT-7

PYTANIE

Z Państwa wyjaśnień wynika, że struktura Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT ma się uzgadniać do deklaracji VAT-7. Rozumiem zatem, że w strukturze tej należy wykazywać jedynie dokumenty, które zostały uwzględnione w deklaracjach VAT-7 za okresy, których dotyczy JPK, niezależnie od daty ich zaksięgowania. Przykładowo – faktura zakupowa zaksięgowana w lipcu, ale w deklaracji VAT-7 ujęta w sierpniu, zostanie pokazana w JPK za okres sierpniowy.

W takim przypadku – jak rozumiem – wystąpić może następująca hipotetyczna sytuacja:

● Władze podatkowe żądają JPK dotyczącego okresu sierpniowego.

● Faktura zakupowa zaksięgowana w lipcu, ale ujęta do VAT-7 w sierpniu.

● JPK w strukturze Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – pokazana, JPK w strukturze księgi rachunkowe – niepokazana, bo zaksięgowana wcześniej.

Proszę o potwierdzenie powyższego rozumowania.

ODPOWIEDŹ

Sposób rozumowania jest prawidłowy. W praktyce jednak organy podatkowe w takiej sytuacji będą pobierały księgi rachunkowe i faktury za okresy obejmujące kompletne rozliczenie VAT, tj. obejmujące miesiąc poprzedni i następujący po właściwym miesiącu rozliczenia VAT.

49. Czy struktura faktur VAT musi się uzgadniać do VAT-7

PYTANIE

Jak rozumiem, struktura faktur VAT nie musi się uzgadniać do VAT-7, ponieważ wykazane w niej będą również inne faktury, np. faktury zakupowe, z których podatnik nie miał prawa do odliczenia, ale faktura taka została zaksięgowana. Proszę o potwierdzenie. Proszę również o potwierdzenie, w jaki sposób klasyfikować faktury do okresu, za który będzie zażądane przedstawienie JPK. Czy ma być to data wpływu faktury, data zaksięgowania danej faktury? Nie będzie to – jak rozumiem – data, gdy faktura została ujęta w deklaracji VAT-7?

ODPOWIEDŹ

Struktura faktur VAT nie musi się uzgadniać do VAT-7. Kryteria dotyczące faktur będą głównie zależały od rodzaju i zakresu ksiąg, do rozliczenia których będą służyły i każdorazowo będą wskazywane przez organ podatkowy.

50. Czy dla każdej waluty powinien być osobny plik JPK_FA

PYTANIE

W nagłówku pliku JPK_FA określa się walutę. Czy ta waluta określona dla pliku JPK_FA dotyczy wszystkich faktur? Faktury wystawiamy w różnych walutach, a w nagłówku faktur nie ma już pola określającego walutę. Czy dla każdej waluty powinien być osobny plik JPK_FA?

ODPOWIEDŹ

Konstrukcja struktury wymusza przygotowanie osobnego pliku dla każdej waluty. W praktyce organy podatkowe będą żądały faktur wystawionych w tych walutach, które będą istotne dla realizacji zakresu kontroli (najczęściej w dwóch lub trzech walutach).

51. Jaka data z faktury decyduje o ujęciu jej w pliku JPK_FA

PYTANIE

Jaka data znajdująca się na fakturze będzie decydowała o ujęciu jej w pliku JPK_FA?

ODPOWIEDŹ

Będzie to data wystawienia, data sprzedaży, data wpływu (faktura zakupu), czy też może data ujęcia faktury w deklaracji VAT. Datą faktury decydującą o ujęciu w pliku może być każda z wyżej wymienionych. Najczęściej będzie to data ujęcia faktury w deklaracji VAT lub w okresie sprawozdawczym dla ksiąg. Określało to będzie postanowienie organu podatkowego.

52. Jakie pozycje umieszczamy w pliku JPK w zakresie faktur zaliczkowych

PYTANIE

Co powinno być umieszczone w pliku JPK jako pozycje faktur zaliczkowych? Czy mają to być pozycje towarowe, których dotyczy zaliczka, wraz z cenami sprzedaży, czy też pozycje towarowe z odpowiednio umniejszonymi cenami sprzedaży, tak by ich suma wartości brutto odpowiadała kwocie wpłaconej zaliczki? Czy w podsumowaniu takiego dokumentu należy ująć wartości sumy towarów, których dotyczy zaliczka, czy też samą kwotę zaliczki w rozbiciu na poszczególne stawki podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Dane, jakie powinny zawierać faktury, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, określa art. 106f ustawy o VAT. Faktury te zawierają m.in. dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

53. Jakie pozycje umieszczamy w pliku JPK, rozliczając ostatecznie faktury zaliczkowe

PYTANIE

W przypadku faktur rozliczających faktury zaliczkowe ustawa mówi: „jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi”. Czy oznacza to, że w tym przypadku pozycjami takiego dokumentu są pozycje towarowe z oryginalnymi cenami sprzedaży, czy też pozycje towarowe z wartościami umniejszonymi o wartość otrzymanych części zapłaty?

ODPOWIEDŹ

Informacje zawarte we wszystkich fakturach (zaliczkowych i rozliczeniowych) powinny odzwierciedlać rzeczywisty ilościowo-wartościowy rozmiar transakcji, bez względu na sposób jej rozliczenia (płatności).