do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 1/2017, data dodania: 28.12.2016

Artykuł aktualny na dzień 29-03-2017

ZMIANY 2017

Poszerzony wykaz towarów wrażliwych – kiedy kupujący odpowie za zobowiązania sprzedawcy

W załączniku nr 13 do ustawy ustawodawca zamieścił wykaz tzw. towarów wrażliwych, w przypadku zakupu których nabywca może być pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania sprzedawcy. Od 1 stycznia 2017 r. w wykazie tym znalazły się nowe towary. Zmienione zostały również warunki, kiedy kupujący może się wyłączyć z tej odpowiedzialności. Zmiany dotyczą też sprzedawców. Aby znaleźć się w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, muszą one upoważnić bank do przekazywania informacji o ich rachunku organom podatkowym.

Od 1 stycznia 2017 r. załącznik nr 13 został uzupełniony o nowe towary. Niektóre z nich, w porównaniu z 2016 r., zostały z niego usunięte i objęte odwrotnym obciążeniem.

Wykaz towarów zamieszczonych od 1 stycznia 2017 r. w załączniku nr 13 do ustawy

Nr poz.
w zał. nr 13
do ustawy

Nr PKWiU

Nazwa towaru

12

ex 10.4

Olej z rzepaku

13a

ex 22.21.30.0

Folia typu stretch

18a

ex 26.20.21.0

Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

18b

ex 26.20.22.0

Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

22

ex 58.29.11.0

Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD

23

ex 58.29.29.0

Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

24

ex 59.11.23.0

Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

Ustawodawca dołożył do wykazu nowe towary, a niektóre usunął. Jest to cała grupa towarów, takich jak metale szlachetne lub metale nieszlachetne oraz części biżuterii. Towary te zostały objęte odwrotnym obciążeniem i wymienione w załączniku nr 11 do ustawy. Oznacza to, że nabywca, gdy jest czynnym podatnikiem VAT, rozlicza VAT za sprzedawcę, który również jest takim podatnikiem.

Towary usunięte z załącznika nr 13 do ustawy

Nr poz. w zał. nr 13
do ustawy,
w brzmieniu
obowiązującym
do końca 2016 r.

Nr PKWiU

Nazwa towaru

1

2

3

14

24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

15

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych

16

24.41.30.0

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

17

ex 24.41.40.0

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

18

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

21

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

Tak jak było do tej pory, nabywca może się wyłączyć z tej odpowiedzialności. Odpowiedzialności solidarnej nie stosujemy w 2017 r., jeśli:

● wartość towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku nie przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł oraz

● w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik nie wiedział lub nie miał uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Niezależnie od wartości dostaw odpowiedzialności solidarnej nie stosujemy, gdy:

● dostawca tych towarów na dzień dokonania dostawy był wymieniony w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję;

● wysokość kaucji gwarancyjnej na dzień dokonania tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł, a w przypadku paliw minimalna kaucja powinna wynosić 10 000 000 zł;

● podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy tych towarów, zapłacił w całości na rachunek, co do którego sprzedawca upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku; jest to nowy warunek; ma być stosowany od 1 lutego 2017 r.;

● sprzedawca posiadał na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy paliw koncesje wymagane w wykonywaniu tej działalności gospodarczej; jest to również nowy warunek.

Jak z tego wynika, obrót gotówkowy nie pozwala na wyłączenie się z odpowiedzialności. Mimo że nowe regulacje obowiązują od 1 stycznia 2017 r., kupujący dopiero od 1 lutego 2017 r. musi dokonywać zapłaty na rachunek, co do którego bank został upoważniony do przekazywania organom podatkowym informacji o przeprowadzanych tam transakcjach (art. 20 ustawy zmieniającej z 1 grudnia 2016 r.). To oznacza, że nie wystarczy zapłata na jakikolwiek rachunek. Kupujący będzie mógł sprawdzić, czy sprzedawca złożył takie upoważnienie. W wykazie podmiotów, które złożyły kaucję, będzie również uwidoczniony numer tego rachunku. Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, aktualizowany na bieżąco, znajduje się na stronie http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/.

Ustawodawca wprowadził bardziej restrykcyjne warunki dla podatników sprzedających towary wrażliwe, aby mogli się znaleźć w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję. Od 1 stycznia 2017 r. konieczne jest dodatkowo, aby podmiot zamierzający złożyć kaucję gwarancyjną:

1) nie znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; gdy po złożeniu kaucji gwarancyjnej podmiot będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, musi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od dnia otwarcia tych postępowań albo likwidacji, zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz

2) w przypadku dostaw paliw posiadał koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej, oraz

3) upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy towarów wrażliwych, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Sprzedawcy chcący nadal pozostać w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję, muszą do 31 stycznia 2017 r. upoważnić bank do przekazywania organom podatkowym informacji o prowadzonym rachunku.

Podstawa prawna:

● art. 105a, 105b, 105c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2024

Joanna Dmowska

redaktor naczelna „Biuletynu VAT”

Powiązane dokumenty