do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 1/2017 [dodatek: Przewodnik po zmianach], data dodania: 28.12.2016

Artykuł aktualny na dzień 18-02-2018

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2016/2017

(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2024)*

* Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wprowadzone:

– ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846),

– ustawą z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206),

– ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948),

– ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024).


Treść przepisu przed nowelizacją

Treść przepisu po nowelizacji

Art. 2. [Definicje]

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

(...) 8) eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych;

Art. 2. [Definicje]

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

(...) 8) eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego będzie należało do kompetencji naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Art. 14. [Likwidacja działalności]

(...) 9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do depozytu kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Art. 14. [Likwidacja działalności]

(...) 9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do depozytu kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu tej weryfikacji.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów kontroli skarbowej. Ich kompetencje przejmują nowo utworzone urzędy celno-skarbowe.

Art. 17. [Podatnicy]

1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

(...) 8) nabywające usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542), jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15.

Art. 17. [Podatnicy]

1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

(...) 8) nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

(...) 1c. W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

(...) 1c. W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

1d. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

1d. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

1e. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy.

1e. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy.

Brak odpowiednika

(...) 1h. W przypadku usług wymienionych w poz. 2–48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

(...) 2a. Jeżeli dokonujący dostawy towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy, dla której zgodnie z ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest nabywca, podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy, nie ma on obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tej dostawy, także w przypadku, gdy po jej dokonaniu ustalono, że wskutek działania podmiotu uczestniczącego w tej dostawie jako nabywca nie były spełnione przesłanki określone w ust. 1 pkt 7, o którym to działaniu dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć.

(...) 2a. Jeżeli dokonujący dostawy towarów wymienionych w poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy, dla której zgodnie z ust. 1 pkt 7 podatnikiem jest nabywca, podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy, nie ma on obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tej dostawy, także w przypadku, gdy po jej dokonaniu ustalono, że wskutek działania podmiotu uczestniczącego w tej dostawie jako nabywca nie były spełnione przesłanki określone w ust. 1 pkt 7, o którym to działaniu dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Usługi objęte odwrotnym obciążeniem

Ustawodawca poszerzył zakres usług, w przypadku których podatnikiem jest nabywca. Wykaz usług został określony w załączniku nr 14 do ustawy. Odwrotnym obciążeniem zostały objęte – oprócz sprzedaży praw do emisji CO2 – także usługi budowlane (patrz: komentarz do załącznika nr 14 do ustawy). Zlecający usługę rozlicza VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia za wykonawcę, jeśli:

wykonawca jest podatnikiem VAT czynnym,

zlecający jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

wykonawca świadczy te usługi jako podwykonawca, w przypadku usług budowlanych; ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „podwykonawca”.

Jak zostało podkreślone w uzasadnieniu do projektu, gdy nabywcą jest organ władzy publicznej, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, wówczas z tytułu nabywania towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia powinien rozliczać VAT za sprzedawcę, bez względu na cel, w jakim – w konkretnym przypadku – dokonuje zakupu, tj. czy zakup jest realizowany w związku z działalnością opodatkowaną VAT, czy też będzie służył działalności wykonywanej przez niego jako organ władzy publicznej (oczywiście o ile zostaną spełnione pozostałe przesłanki przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy).

Gdy będą spełnione wskazane warunki, wykonawca usługi będzie wystawiał fakturę bez stawki i kwoty podatku, z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Wykaże tę sprzedaż w deklaracji oraz informacji VAT-27. Zlecający rozliczy VAT od tej usługi według obowiązujących stawek VAT (8% lub 23% w przypadku usług budowlanych). VAT należny przekształci się w VAT naliczony, gdy zakupy będą służyć sprzedaży opodatkowanej.

Według art. 5 ustawy zmieniającej nowe zasady rozliczeń mają zastosowanie do usług, które zostały wykonane od 1 stycznia 2017 r. W celu ustalenia momentu wykonania usług stosuje się przepisy art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT. To oznacza, że usługę uznaje się za wykonaną również:

w przypadku wykonania części usługi, dla której określono zapłatę, gdy usługi są przyjmowane częściowo,

z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi, gdy w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń,

z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi, gdy jest świadczona w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok i w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń.

W przypadku usług sprzedaży praw do emisji CO2 po zmianie nabywca jest podatnikiem tylko wtedy, gdy jest podatnikiem VAT czynnym. Podatnik zwolniony nie rozlicza VAT, tylko sprzedawca.

Ustawodawca wskazał w przepisach przejściowych sposób rozliczenia usług, w przypadku których zmienia się w 2017 r. osoba zobowiązana do rozliczania VAT, jeśli usługi będą wykonane w 2017 r., a zaliczka została zapłacona w 2016 r. (art. 6 i 8 ustawy zmieniającej). I tak w przypadku usług:

sprzedaży praw do emisji CO2 – nie dokonujemy korekty rozliczenia zaliczki; VAT od pozostałej części należy rozliczyć na zasadach obowiązujących do końca 2016 r. Nie zmienia się osoba zobowiązana do rozliczenia (VAT rozliczy również podatnik zwolniony z VAT);

budowlanych – korekty rozliczenia tej zapłaty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym wykonano tę usługę; cała usługa jest rozliczona na nowych zasadach.

Towary objęte odwrotnym obciążeniem

Ustawodawca poszerzył także wykaz towarów objętych odwrotnym obciążeniem (patrz: komentarz do zał. nr 11 do ustawy). Jednak tylko w przypadku dostawy procesorów wprowadził dodatkowy warunek (oprócz statusu podatnika VAT czynnego sprzedawcy i nabywcy), w razie spełnienia którego to nabywca rozlicza VAT. Dostawa musi się odbyć dodatkowo w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, której wartość, bez kwoty podatku, przekracza 20 000 zł. Zasady ustalania, czy jest to jednolita gospodarczo transakcja, są takie same jak w przypadku towarów wymienionych w poz. 28a–28c zał. nr 11 do ustawy, np. laptopów czy telefonów komórkowych, i od 1 stycznia 2017 r. nie uległy zmianie.

Nowe zasady rozliczenia VAT od dostawy procesorów na podstawie umów zawartych do końca 2016 r. będą miały zastosowanie w przypadku dostaw:

dokonanych od 1 stycznia 2017 r.,

których łączna wartość, bez kwoty podatku, przekracza od 1 stycznia 2017 r. kwotę 20 000 zł.

W przypadku uiszczenia przed 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet dokonanych od tego dnia dostaw towarów wymienionych po zmianach w zał. nr 11, dla których podatnikiem stał się nabywca, korekty rozliczenia tej zapłaty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym miała miejsce dostawa tych towarów. Oznacza to, że mimo zapłaty zaliczki jeszcze w 2016 r., gdy dostawa będzie miała miejsce już w 2017 r., całość transakcji musi być rozliczona na nowych zasadach.

Art. 29a. [Podstawa opodatkowania]

(...) 15. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

Art. 29a. [Podstawa opodatkowania]

(...) 15. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:

(...) 3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

(...) 3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Po zmianie przepisów sprzedawca będzie mógł rozliczać fakturę korygującą „in minus” bez uzyskania potwierdzenia jej odbioru, wystawioną do faktury dokumentującej usługi dystrybucji:

energii elektrycznej,

energii cieplnej lub chłodniczej,

gazu przewodowego.

Pozostałe przypadki, gdy posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie jest konieczne, pozostały bez zmian.

Art. 33. [Zapłata VAT od importu towarów]

(...) 2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości.

Art. 33. [Zapłata VAT od importu towarów]

(...) 2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości.

3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.

3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.

(...) 6. Naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów, z zastrzeżeniem art. 33a i 33c.

(...) 6. Naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów, z zastrzeżeniem art. 33a i 33c.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Po zmianach do poboru VAT z tytułu importu towarów upoważniony został naczelnik urzędu skarbowego. Natomiast obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego będzie należało do kompetencji naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Art. 33a. [Procedura uproszczona w imporcie towarów]

(...) 2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem:

1) przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

Art. 33a. [Procedura uproszczona w imporcie towarów]

(...) 2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem:

1) przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

(...) 3. Warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty.

(...) 3. Warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celno-skarbowego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty.

4. Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:

4. Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:

(...) 6. Podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

(...) 6. Podatnik jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

7. W przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach określonych w ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami.

7. W przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach określonych w ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty naczelnikowi urzędu skarbowego kwoty podatku wraz z odsetkami.

(...) 9. W przypadku gdy organ celny pobrał kwotę podatku, o której mowa w ust. 7, a podatnik rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji podatkowej, podatnik ma prawo do dokonania korekty kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym kwota tego podatku została pobrana.

(...) 9. W przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego pobrał kwotę podatku, o której mowa w ust. 7, a podatnik rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji podatkowej, podatnik ma prawo do dokonania korekty kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym kwota tego podatku została pobrana.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Po zmianach do poboru VAT z tytułu importu towarów upoważniony został naczelnik urzędu skarbowego. Natomiast obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego będzie należało do kompetencji naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Art. 33b. [Deklaracja importowa]

(...) 2. Deklaracja importowa jest składana naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. W przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w jednym urzędzie celnym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny.

Art. 33b. [Deklaracja importowa]

(...) 2. Deklaracja importowa jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. W przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w jednym urzędzie celno-skarbowym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny.

(...) 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji importowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, miejsce i sposób składania deklaracji importowej oraz właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając:

1) zakres zadań wykonywanych przez naczelnika urzędu celnego;

(...) 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji importowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, miejsce i sposób składania deklaracji importowej oraz właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając:

1) zakres zadań wykonywanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Dlatego po zmianach deklaracje VAT-IM będą składane do naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Art. 34. [Kwota podatku z tytułu importu towarów]

1. W przypadkach innych niż określone w art. 33 ust. 1–3 kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji.

Art. 34. [Kwota podatku z tytułu importu towarów]

1. W przypadkach innych niż określone w art. 33 ust. 1–3 kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celno-skarbowego w drodze decyzji.

(...) 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, służy odwołanie do dyrektora izby celnej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celnego, który wydał decyzję.

(...) 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, służy odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych i izb celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Po zmianie, jeśli kwota VAT z tytułu importu będzie inna niż w zgłoszeniu celnym, to będzie ją określał naczelnik urzędu celno-skarbowego. Odwołania od takich decyzji będzie rozpatrywał dyrektor izby administracji skarbowej.

Art. 37. [Termin zapłaty VAT od importu]

1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celnego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a podatkiem:

1) pobranym przez ten organ,

2) należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w:

a) zgłoszeniu celnym i rozliczanym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a, lub

b) deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b

– w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.

Art. 37. [Termin zapłaty VAT od importu]

1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a podatkiem:

1) pobranym przez naczelnika urzędu skarbowego,

2) należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w:

a) zgłoszeniu celnym i rozliczanym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a, lub

b) deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b

– w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.

1a. W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została określona w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, naczelnik urzędu celnego pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem wysokości i zasad obowiązujących na potrzeby odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 1aa i 1ab, z tym że ich wysokość jest liczona od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych.

1a. W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została określona w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, naczelnik urzędu skarbowego pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem wysokości i zasad obowiązujących na potrzeby odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 1aa i 1ab, z tym że ich wysokość jest liczona od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych.

(...) 3. Przepisy ust. 1–1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby celnej.

(...) 3. Przepisy ust. 1–1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby administracji skarbowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Po zmianach do poboru VAT z tytułu importu towarów upoważniony został naczelnik urzędu skarbowego. Natomiast obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego będzie należało do kompetencji naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Art. 38. [Stosowanie przepisów celnych]

(...) 2. Jeżeli, zgodnie z przepisami celnymi, powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a nie upłynęło 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, i istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania należności podatkowych, naczelnik urzędu celnego może określić elementy kalkulacyjne według zasad określonych w przepisach celnych na potrzeby prawidłowego określenia należnego podatku z tytułu importu towarów.

Art. 38. [Stosowanie przepisów celnych]

(...) 2. Jeżeli, zgodnie z przepisami celnymi, powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a nie upłynęło 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, i istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania należności podatkowych, naczelnik urzędu celno-skarbowego może określić elementy kalkulacyjne według zasad określonych w przepisach celnych na potrzeby prawidłowego określenia należnego podatku z tytułu importu towarów.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegająca m.in. na likwidacji urzędów celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Weryfikacją należności podatkowych będzie się zajmował naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Art. 41. [Eksport towarów]

(...) 6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

(...) 3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Art. 41. [Eksport towarów]

(...) 6a. Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu;

(...) 3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego będzie należało do kompetencji naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Art. 43. [Zwolnienia z VAT]

(...) 13. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37–41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37–41.

Art. 43. [Zwolnienia z VAT]

uchylony

14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37–41.

uchylony

15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37–41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37–41, nie mają zastosowania do:

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zostaje zlikwidowane zwolnienie dla usług pomocniczych do usług finansowo-ubezpieczeniowych. Ze zwolnienia zostały zatem wyłączone usługi, które przed zmianą przepisów były uznawane za stanowiące element usługi ubezpieczeniowej i były świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń. Do tej kategorii usług są zaliczane usługi likwidacji szkód. Zmiana jest spowodowana orzeczeniem TSUE z 17 marca 2016 r. w sprawie C-40/15, gdzie Trybunał uznał, że usługi likwidacji szkód świadczone w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń nie korzystają ze zwolnienia z VAT, a polski ustawodawca, implementując przepisy dyrektywy, rozszerzył zakres zwolnienia.

Art. 49. [Import rzeczy pochodzących ze spadku]

(...) 3. Rzeczy, o których mowa w ust. 1, podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 2 lat, licząc od dnia ostatecznego nabycia spadku przez osobę uprawnioną. Okres ten może być wydłużony przez właściwy organ podatkowy w wyjątkowych przypadkach.

Art. 49. [Import rzeczy pochodzących ze spadku]

(...) 3. Rzeczy, o których mowa w ust. 1, podlegają zwolnieniu od podatku, jeżeli zostały zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 2 lat, licząc od dnia ostatecznego nabycia spadku przez osobę uprawnioną. Okres ten może być wydłużony przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego w wyjątkowych przypadkach.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego będzie należało do kompetencji naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Art. 83. [Stawka 0%]

1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:

1) dostaw armatorom morskim:

a) pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0),

Art. 83. [Stawka 0%]

1. Stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:

1) dostaw:

a) jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym w szczególności:

– pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0),

– pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0),

– pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0),

– pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0),

– pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0),

– pchaczy pełnomorskich i holowników pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0),

– pełnomorskich lodołamaczy (PKWiU ex 30.11.33.0),

b) pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0),

b) używanych na morzu statków ratowniczych morskich i łodzi ratunkowych (PKWiU ex 30.11.33.0),

c) pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0),

c) jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (PKWiU ex 30.11.31.0);

d) pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0),

uchylony

e) pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0),

uchylony

f) pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0),

uchylony

g) statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich (PKWiU ex 30.11.33.0);

uchylony

2) importu środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich (CN 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, ex 8905 90 10) przez armatorów morskich;

2) importu:

a) jednostek pływających używanych do żeglugi na pełnym morzu i przewożących odpłatnie pasażerów lub używanych do celów handlowych, przemysłowych lub do połowów, w tym w szczególności:

– pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich łodzi wycieczkowych oraz podobnych jednostek pływających, zaprojektowanych głównie do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego rodzaju (CN 8901 10 10),

– pełnomorskich tankowców (CN 8901 20 10),

– pełnomorskich chłodniowców, innych niż objęte podpozycją 8901 20 (CN 8901 30 10),

– pozostałych jednostek pływających pełnomorskich do przewozu towarów oraz pozostałych jednostek pływających pełnomorskich do przewozu zarówno osób, jak i towarów, z wyłączeniem barek morskich bez napędu (CN ex 8901 90 10),

– pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (CN 8902 00 10),

– pchaczy pełnomorskich (CN 8904 00 91) i holowników pełnomorskich (CN ex 8904 00 10),

– pełnomorskich lodołamaczy (CN ex 8906 90 10),

b) używanych na morzu statków ratowniczych morskich (CN ex 8905 90 10) i łodzi ratunkowych (CN ex 8906 90 10),

c) jednostek pływających używanych do rybołówstwa przybrzeżnego (CN ex 8902 00 90);

3) dostaw części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych środków, z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu;

3) dostaw części do jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych jednostek, jeżeli są w nie wbudowywane lub służą ich eksploatacji;

4) importu części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia do tych środków, z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu;

4) importu części do jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych jednostek, jeżeli są w nie wbudowywane lub służą ich eksploatacji;

(...) 12) usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków;

(...) 12) usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych jednostek;

(...) 17) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, lub ich ładunków;

(...) 17) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom jednostek pływających, o których mowa w pkt 1, lub ich ładunków;

(...) 5. Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

(...) 5. Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu:

(...) 2) towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;

(...) 6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, powinien zawierać co najmniej:

(...) 3) potwierdzenie wywozu przez urząd celny.

(...) 2) towarów importowanych – oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;

(...) 6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, powinien zawierać co najmniej:

(...) 3) potwierdzenie wywozu przez właściwy organ celny.

Komentarz: Zmiana art. 83 ust. 1 obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. i została wprowadzona ustawą z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206). Rozszerza zakres stosowania stawki 0% na dostawę i import jednostek pływających oraz części do nich. W nowych przepisach wskazany jest jedynie przykładowy katalog jednostek, co w efekcie oznacza rozszerzenie rzeczywistego wykazu o jednostki, które nie były opodatkowane do tej pory stawką 0%. Zlikwidowany został także warunek, zgodnie z którym dostawy jednostek pływających powinny być realizowane na rzecz armatorów morskich.

Natomiast zmiana art. 83 ust. 5 i 6 obowiązuje od 1 marca 2017 r. i została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego będzie należało do kompetencji naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Art. 86. [VAT naliczony]

(...) 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

(...) 2) ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

(...) b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;

Art. 86. [VAT naliczony]

(...) 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

(...) 2) ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

(...) b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy;

3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Brak odpowiednika

(...) 10i. W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca zmienia zasady rozliczeń VAT naliczonego od transakcji, w przypadku których to nabywca rozlicza VAT należny. Dotyczy to następujących transakcji:

świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy,

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ustawy.

W przypadku tych transakcji VAT należny przekształca się w VAT naliczony, gdy zakupy były związane ze sprzedażą opodatkowaną. VAT naliczony może być odliczony w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych. Warunkiem jest, aby podatnik wykazał VAT należny. Przed zmianą zarówno VAT należny, jak i naliczony mógł być rozliczony w tej samej deklaracji niezależnie od tego, kiedy podatnik wykazywał tę transakcję. Nie miało znaczenia, że transakcja była rozliczana np. po kilku miesiącach poprzez korektę deklaracji. Według nowych zasad VAT należny i naliczony będzie mógł być wykazany w tej samej deklaracji, jeśli transakcja będzie rozliczona w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. Gdy będzie rozliczona później, w takiej sytuacji:

VAT należny trzeba będzie wykazać w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, składając korektę deklaracji,

VAT naliczony można będzie wykazać w deklaracji za okres, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej, czyli w bieżącej deklaracji.

Opóźnienie w rozliczeniu będzie powodowało obowiązek zapłaty odsetek, gdy w związku z korektą zwiększy się kwota do wpłaty lub zmniejszy kwota do zwrotu już otrzymanego. Pozostałe zasady rozliczeń VAT naliczonego pozostają bez zmian.

Według art. 9 ustawy zmieniającej do rozliczeń za okresy rozliczeniowe poprzedzające pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. stosuje się przepisy obowiązujące do końca 2016 r.

Art. 87. [Zwrot różnicy podatku]

(...) 2. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Art. 87. [Zwrot różnicy podatku]

(...) 2. Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin do czasu zakończenia tej weryfikacji. Jeżeli przeprowadzona dodatkowa weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, wypłaca się należną kwotę zwrotu wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Brak odpowiednika

(...) 2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Brak odpowiednika

2c. Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

(...) 4f. Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się:

(...) 2) w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do czasu zakończenia tego postępowania;

(...) 4f. Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się:

(...) 2) w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947) w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie – do czasu zakończenia tej kontroli, z tym że w przypadku przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie, zwrotu zabezpieczenia nie dokonuje się do czasu zakończenia tego postępowania;

5. Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.

5. Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c oraz ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.

5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.

5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c oraz ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.

6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),

6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,

Brak odpowiednika

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1–3

– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a–4f stosuje się odpowiednio.

– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c oraz ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.

(...) 10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2, 2a, 6 i 7.

(...) 10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2–2c, 6 i 7.

Komentarz: Zmiany w art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze, ust. 2b i 2c, ust. 5 zdanie drugie, ust. 5a zdanie trzecie, ust. 6, ust. 10 ustawy o VAT obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Zostały wprowadzone ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana ust. 2 polega na doprecyzowaniu, że zwrot przekazywany jako zabezpieczenie udzielanego podatnikowi kredytu powinien być dokonany na wskazany przez podatnika rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium Polski.

W dodanym ust. 2b przyznano organom podatkowym prawo do przeprowadzania tzw. kontroli krzyżowych u kontrahentów podatnika, u którego dokonywana jest weryfikacja zasadności zwrotu VAT w ramach czynności sprawdzających. Kontrola może obejmować sprawdzenie rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. Mimo braku przepisu przed 1 stycznia 2017 r. dokonywanie tzw. kontroli krzyżowych w ramach czynności sprawdzających było powszechną praktyką wśród organów podatkowych. NSA w uchwale z 24 października 2016 r. (sygn. I FPS 3/16) uznał, że organy podatkowe nie miały podstaw do sprawdzania dokumentacji kontrahentów podatnika w ramach czynności sprawdzających.

Organy podatkowe mogą stosować zasady wynikające z art. 87 ust. 2b ustawy również do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2017 r.

Według nowo dodanego ust. 2c naczelnik urzędu skarbowego będzie przedłużał podatnikowi termin 60-dniowy, 180-dniowy i 25-dniowy zwrotu różnicy podatku, na okres do 3 miesięcy, w przypadku zgłoszenia takiego żądania wraz z uzasadnieniem przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym przez te organy postępowaniem. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, podatnikowi przysługują odsetki w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Zmiany w ust. 5, 5a i 10 mają charakter techniczny i są konsekwencją dodania ust. 2b i 2c. Zmiana art. 87 ust. 6 polega na ograniczeniu prawa do uzyskiwania zwrotu VAT w terminie 25-dniowym. Ustawodawca wprowadza nowe warunki.

Zwrot w tym terminie będzie przysługiwał, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

1) należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym i podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające taką zapłatę,

2) łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (innych niż uregulowane za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekroczy 15 000 zł,

3) podatnik przez rok (kolejne 12 miesięcy) poprzedzający okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał deklaracje podatkowe.

Jednocześnie ograniczono obowiązek zapłaty do faktur, z których podatek naliczony został wykazany w deklaracji za dany okres. Wyłączono z tego obowiązku kwotę podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczoną w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazaną w deklaracji. Jednocześnie wyeliminowano możliwość otrzymania zwrotu w przyspieszonym terminie, jeżeli kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji przekroczyła 3000 zł.

Nowe zasady zwrotu mają zastosowanie do okresów rozliczeniowych od 1 stycznia 2017 r. (art. 11 ustawy zmieniającej).

Zmiany w art. 87 ust. 2 zdanie drugie i trzecie oraz ust. 4f obowiązują od 1 marca 2017 r. Zostały wprowadzone ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany mają charakter techniczny i są spowodowane reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów kontroli skarbowej. Ich kompetencje przejmują nowo utworzone urzędy celno-skarbowe.

Art. 89b. [Korekta VAT naliczonego przez dłużnika]

(...) 6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z ust. 1. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Art. 89b. [Korekta VAT naliczonego przez dłużnika]

uchylony

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Likwidacja sankcji za naruszenie przez dłużnika obowiązków związanych z instytucją tzw. ulgi za złe długi wiąże się z wprowadzeniem nowej sankcji (patrz: komentarz do art. 112b) w postaci dodatkowego zobowiązania w wysokości 30% zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku.

Sankcja z art. 89b ust. 6 może być jednak nadal stosowana do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2017 r. (art. 12 ustawy zmieniającej). Wynika to z faktu, że nowe sankcje mogą być wymierzane za okresy rozliczeniowe przypadające od 1 stycznia 2017 r.

Art. 96. [Zgłoszenie rejestracyjne]

(...) 4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Art. 96. [Zgłoszenie rejestracyjne]

(...) 4. Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Brak odpowiednika

4a. Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:

1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub

2) podmiot ten nie istnieje, lub

3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Brak odpowiednika

4b. W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Brak odpowiednika

4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

(...) 9. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem.

(...) 9. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

1) podatnik nie istnieje lub

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Brak odpowiednika

9a. Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub

2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub

3) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub

4) wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub

5) prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej

– z zastrzeżeniem ust. 9b–9f.

Brak odpowiednika

9b. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1, jest on obowiązany przed dniem:

1) zawieszenia działalności gospodarczej albo

2) rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

– zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności.

Brak odpowiednika

9c. W przypadku złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9b, naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu. Jeżeli okres wskazany w zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia działalności gospodarczej, przepis ust. 9a pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Brak odpowiednika

9d. Przepis ust. 9a pkt 2 nie ma zastosowania, w przypadku gdy w wyniku wezwania przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje.

Brak odpowiednika

9e. Przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Brak odpowiednika

9f. Przepis ust. 9a pkt 4 nie ma zastosowania, w przypadku gdy wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.

Brak odpowiednika

9g. Podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, zostaje zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.

Brak odpowiednika

9h. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w ust. 9 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.

Brak odpowiednika

9i. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w ust. 9a pkt 4, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, jeżeli podatnik wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej, o których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.

Brak odpowiednika

(...) 10a. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w składanych przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracjach, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, podatnik wykazał wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku.

Brak odpowiednika

10b. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli ze złożonych wyjaśnień w związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 10a wynika, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku.

Brak odpowiednika

10c. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik wykaże, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Odmowa dokonania rejestracji

Zmiana ust. 4 w art. 96 ustawy o VAT ma na celu zapewnienie, aby organy podatkowe, rejestrując podatników, dokonywały weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym. W efekcie weryfikacji tych danych naczelnik odmówi rejestracji podatnika, jeżeli okaże się, że dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe. Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nie zarejestrować składającego zgłoszenie VAT-R, jeżeli:

1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub

2) podmiot ten nie istnieje, lub

3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

O odmowie rejestracji, gdy zostaną stwierdzone przypadki wymienione w pkt 1–4, naczelnik urzędu nie musi w jakikolwiek sposób informować podatnika.

Organy podatkowe mogą stosować te zasady również do zgłoszeń złożonych przed 1 stycznia 2017 r. (art. 13 ustawy zmieniającej).

Odpowiedzialność pełnomocnika

Do ustawy została również wprowadzona odpowiedzialność pełnomocnika, który składa zgłoszenie rejestracyjne za zaległości podatnika. Pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe tego podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Pełnomocnik nie będzie odpowiadał, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej. Odpowiedzialność ta będzie mogła być stosowana do zgłoszeń złożonych od 1 stycznia 2017 r.

Wykreślenie z rejestru podatników

Został znacznie rozszerzony zakres przypadków, gdy organ podatkowy może wykreślić podatnika z rejestru podatników VAT czynnych, bez zawiadamiania go o tym fakcie, o następujące przypadki:

dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą,

podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Ponadto podatnik może być wykreślony z rejestru, gdy:

zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy;

Ustawodawca przewidział jednak przypadki, w których mimo zawieszenia działalności podatnik nadal może być zarejestrowanym podatnikiem VAT. Będzie to miało miejsce, gdy podatnik, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, będzie wykonywał czynności opodatkowane. Jest on wtedy obowiązany przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności. W przypadku złożenia zawiadomienia naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu. Jeżeli okres wskazany w zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia działalności gospodarczej, przepis ust. 9a pkt 1 stosuje się odpowiednio.

będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały; podatnik nie zostanie wykreślony z rejestru, gdy w wyniku wezwania przez naczelnika urzędu skarbowego udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje;

składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów albo usług z kwotami podatku do odliczenia; chyba że niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej;

wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, chyba że wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika;

prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Zasady te będą mogły być stosowane do podatników, którzy złożyli zgłoszenie rejestracyjne przed 1 stycznia 2017 r. (art. 13 ustawy zmieniającej).

Przywrócenie do rejestru podatników VAT

Naczelnicy urzędów skarbowych uzyskali również uprawnienia do przywracania podatników do rejestru podatników VAT czynnych bez konieczności składania przez nich zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Będzie to miało miejsce, gdy podatnik:

przed rozpoczęciem wykonywania czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego;

wznowi wykonywanie działalności gospodarczej; zostanie przywrócony z takim statusem, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności;

udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą, oraz – w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku – niezwłocznie złoży brakujące deklaracje lub wykaże, że nieskładanie deklaracji wynika ze specyfiki działalności;

wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej dokumentującej czynności, które nie zostały dokonane, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez jego wiedzy.

Przenoszenie do rejestru podatników zwolnionych z VAT

Ustawodawca dał również możliwość przenoszenia podatników z rejestru podatników VAT czynnych do rejestru podatników zwolnionych, jeżeli w składanych przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracjach podatnik wykazał wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku. Podatnik nie zostanie przeniesiony do rejestru podatników zwolnionych, jeżeli ze złożonych przez niego wyjaśnień będzie wynikać, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku jest związany ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku.

Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przywrócić zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik dopiero po wyrejestrowaniu wykaże, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku jest związany ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku.

Art. 97. [Rejestracja VAT UE]

(...) 15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1–3, nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym.

Art. 97. [Rejestracja VAT UE]

(...) 15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1–3, złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu.

Brak odpowiednika

15a. Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1–3, przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100, pomimo istnienia takiego obowiązku.

16. Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6, 8 i 9, jest równoznaczne z wykreśleniem go z rejestru jako podatnika VAT UE.

16. Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6 i 8–9a, jest równoznaczne z wykreśleniem z rejestru jako podatnika VAT UE. Przepisy art. 96 ust. 9g–9i stosuje się odpowiednio.

Brak odpowiednika

(...) 21. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć organ podatkowy właściwy w sprawach rejestrowania podatników dokonujących pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz określić terytorialny zasięg jego działania, uwzględniając konieczność usprawnienia weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym oraz wymiany informacji między organami podatkowymi.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Podstawą do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT UE będzie również złożenie za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, w których nie zostanie wykazana sprzedaż albo nabycie towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub niezłożenie za ten okres informacji podsumowujących. Zasada ta będzie miała zastosowanie również do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2017 r. (art. 13 ust. 2 ustawy zmieniającej).

Nadal wykreślenie z rejestru podatników VAT jest równoznaczne z wykreśleniem podatnika z rejestru podatników VAT UE. Gdy podatnik zostanie przywrócony do rejestru podatników VAT, będzie również przywrócony do rejestru podatników VAT UE.

Art. 99. [Deklaracje podatkowe]

(...) 3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Art. 99. [Deklaracje podatkowe]

(...) 3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku, z zastrzeżeniem ust. 3c.

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników:

1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

(...) 5. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do rozliczania się metodą kasową. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.

(...) 5. Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty

 

nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

(...) 11a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych kwotach podatku za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 17a, deklarację składa płatnik.

(...) 11a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych kwotach podatku za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 17a, deklarację składa płatnik.

Brak odpowiednika

11b. Deklaracje, o których mowa w ust. 1–3, 3c–6, 8–9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

12. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

12. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości.

Komentarz: Zmiana ust. 3, 3a, 5, 11b obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Rozliczenia kwartalne

Zmiana polega na likwidacji rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników, którzy:

nie mają statusu małego podatnika – od rozliczenia za styczeń będą musieli składać wyłącznie miesięczne deklaracje;

Status małego podatnika w 2017 r. ma podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5 157 000 zł, oraz podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z podatkiem) nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 193 400 zł.

rozpoczynają wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni.

Zasada ta będzie miała zastosowanie do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po 30 września 2016 r. za okresy miesięczne przypadające po 31 grudnia 2016 r. (art. 15 ustawy zmieniającej).

Zmieniono także zasady przechodzenia z rozliczenia kwartalnego na miesięczny (gdy zostaną przekroczone limity dla małego podatnika). W takiej sytuacji podatnicy muszą przejść na rozliczenia miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Podatnicy dokonujący dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy nie mogą składać kwartalnych deklaracji, gdy łączna wartość netto tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu kwartału lub w poprzedzających go czterech kwartałach, kwoty 50 000 zł. Gdy kwota ta zostanie przekroczona, nie będzie już miało znaczenia, czy wartość dostaw przekroczyła kwotę odpowiadającą 1% wartości ich sprzedaży netto. Podatnicy będą musieli składać miesięczne deklaracje.

E-deklaracje

Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 r. wprowadzono także obowiązek składania drogą elektroniczną (przez system e-deklaracje) deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-13, VAT-14 przez podatników, którzy są (art. 99 ust. 11b ustawy o VAT i art. 14 ustawy zmieniającej):

1) obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,

2) dostawcami towarów wymienionych w zał. nr 11 do ustawy o VAT lub świadczącymi usługi wymienione w zał. nr 14 do ustawy o VAT, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, lub nabywcami tych towarów i usług;

3) obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej; są to płatnicy, którzy sporządzają PIT za dany rok za więcej niż 5 podatników, oraz biura rachunkowe składające deklaracje w imieniu swoich klientów.

Pozostali podatnicy będą mieli taki obowiązek od rozliczeń za styczeń lub I kwartał 2018 r. (art. 16 ustawy zmieniającej).

Zmiana właściwości urzędów

Zmiana ust. 11a i 12 obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych i urzędów kontroli skarbowej. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Dlatego deklaracje VAT-14 będą składane przez podatników i płatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw do urzędu skarbowego.

Art. 100. [Informacja podsumowująca]

(...) 3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7.

Art. 100. [Informacja podsumowująca]

(...) 3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1.

4. Informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy dotyczą one:

1) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250 000 zł;

2) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł;

3) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

uchylony

5. Składający informacje podsumowujące za okresy kwartalne, u których:

1) całkowita wartość transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, bez podatku od wartości dodanej, przekroczyła w danym kwartale kwotę 250 000 zł lub

2) całkowita wartość transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, bez podatku, przekroczyła w danym kwartale kwotę 50 000 zł

– są obowiązani do składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne, z uwzględnieniem ust. 6.

uchylony

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informacje podsumowujące za poszczególne miesiące, które upłynęły od rozpoczęcia danego kwartału, są składane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono odpowiednio kwotę 250 000 zł lub 50 000 zł, z tym że jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału, składana jest jedna informacja podsumowująca za ten kwartał.

uchylony

 

7. Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, o którym mowa w ust. 3–6.

uchylony

(...) 11. Na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 3 i 4, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, przepisy art. 19a ust. 1–3 i 8 stosuje się odpowiednio.

(...) 11. Na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w ust. 3, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, przepisy art. 19a ust. 1–3 i 8 stosuje się odpowiednio.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Informacje podsumowujące od rozliczenia za styczeń 2017 r. będą składane wyłącznie:

za okresy miesięczne,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zniesiono możliwość składania kwartalnych informacji podsumowujących.

Art. 101. [Korekta informacji podsumowującej]

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonych informacjach podsumowujących podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę błędnej informacji podsumowującej.

Art. 101. [Korekta informacji podsumowującej]

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W związku w wprowadzeniem obowiązku składania informacji podsumowujących elektronicznie obowiązek ten będzie dotyczył również korekt tych informacji. Zasada ta będzie miała zastosowanie od rozliczenia za styczeń 2017 r.

Art. 101a. [Informacje podsumowujące w obrocie krajowym]

(...) 2. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych, o których mowa odpowiednio w art. 99 ust. 1–3.

Art. 101a. [Informacje podsumowujące w obrocie krajowym]

(...) 2. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

(...) 4. W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji.

(...) 4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Krajowe informacje podsumowujące VAT-27 od rozliczenia za styczeń 2017 r. będą ć składane wyłącznie:

za okresy miesięczne,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zniesiono możliwość składania kwartalnych informacji podsumowujących. Obowiązek ten dotyczy również korekt rozliczeń od stycznia 2017 r.

Art. 103. [Zapłata podatku]

(...) 1a. Podatnicy, u których obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, na podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1, powstał w drugim miesiącu kwartału, są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału.

Art. 103. [Zapłata podatku]

(...) 1a. Podatnicy, u których obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, na podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, powstał w drugim miesiącu kwartału, są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału.

2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2a–2g, 3 i 4 oraz art. 33.

2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 33.

2a. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 3, inni niż mali podatnicy, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.

uchylony

2b. Kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową, jeżeli w wyniku rozliczenia za dany kwartał, zobowiązanie takie nie wystąpi lub jeżeli z rozliczenia tego będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1.

uchylony

2c. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale należne zobowiązanie podatkowe było zerowe w rozumieniu ust. 2b, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek na podatek. Podatnik może wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek.

uchylony

2d. Przepisy ust. 2a–2c stosuje się odpowiednio do podatników:

1) rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty określone w art. 2 pkt 25, z tym że w kwartale, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek;

2) którzy w trakcie roku podatkowego przekroczą kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 25, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 – kwoty określone zgodnie z pkt 1, z tym że wpłata zaliczek obowiązuje od kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie.

uchylony

2e. Podatnicy rozpoczynający dokonywanie rozliczeń za okresy kwartalne, którzy w poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne – zaliczki, o których mowa w ust. 2a, wpłacają w pierwszym kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne, w wysokości:

uchylony

1) za pierwszy miesiąc tego kwartału – w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne,

2) za drugi miesiąc tego kwartału – w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne

– przy czym przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio.

 

2f. Podatnicy, o których mowa w ust. 2a–2e, mogą wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą ustalane w wysokości określonej w zdaniu pierwszym, jednak nie później niż z upływem terminu do jej zapłaty.

uchylony

2g. Podatnik może zrezygnować z metody obliczania zaliczek, o której mowa w ust. 2f, nie wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów. Za rezygnację z tej metody obliczania wysokości zaliczek uznaje się wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w wysokości obliczonej zgodnie z ust. 2a.

uchylony

(...) 5a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu celnego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek izby celnej właściwej w zakresie wpłat podatku akcyzowego:

(...) 5a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego:

(...) 5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, obliczenie i wpłacenie kwoty podatku może nastąpić w terminie 5 dni od otrzymania towarów na terytorium kraju, jeżeli podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów na terytorium kraju, złoży do naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawie rozliczania podatku akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

(...) 5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, obliczenie i wpłacenie kwoty podatku może nastąpić w terminie 5 dni od otrzymania towarów na terytorium kraju, jeżeli podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów na terytorium kraju, złoży do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie rozliczania podatku akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Komentarz: Zmiana ust. 1a–2g obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jest spowodowana likwidacją rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników, którzy nie mają statusu małego podatnika i którzy będą musieli od rozliczenia za styczeń składać wyłącznie miesięczne deklaracje (patrz: komentarz do art. 99). Dlatego zostały uchylone przepisy określające zasady obliczania zaliczek przez tych podatników, gdy rozliczali się kwartalnie, składając VAT-7D.

Zmiana ust. 5a i 5b obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych i urzędów kontroli skarbowej. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe. Dlatego VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, wynikający z deklaracji VAT-14, będzie płacony do urzędu skarbowego.

Art. 105a. [Odpowiedzialność solidarna]

(...) 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:

(...) 3) jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:

a) podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej:

– 3 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–21 załącznika nr 13 do ustawy,

– 10 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy.

Art. 105a. [Odpowiedzialność solidarna]

(...) 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:

(...) 3) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–24 załącznika nr 13 do ustawy łącznie były spełnione następujące warunki:

a) podmiot dokonujący dostawy tych towarów na dzień dokonania tej dostawy był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, na dzień dokonania tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł,

Brak odpowiednika

c) podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy tych towarów, dokonał w całości zapłaty za towary na rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4, lub

Brak odpowiednika

4) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy łącznie były spełnione następujące warunki:

a) podmiot dokonujący dostawy tych towarów na dzień dokonania tej dostawy był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, na dzień dokonania tej dostawy odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 10 000 000 zł,

c) podmiot dokonujący dostawy tych towarów posiadał na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów,

d) podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy tych towarów, dokonał w całości zapłaty za towary na rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Ustawodawca określił dodatkową przesłankę, która musi być spełniona, aby podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania sprzedawcy. Nabywca będzie musiał również dokonać zapłaty za nabywane towary na specjalny rachunek bankowy sprzedawcy albo rachunek sprzedawcy w SKOK wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Dodatkowo, w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są paliwa (towary wymienione w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy o VAT), warunkiem uwolnienia się nabywcy od odpowiedzialności solidarnej będzie posiadanie przez sprzedawcę, na dzień poprzedzający dokonanie dostawy, koncesji wymaganych w wykonywaniu takiej działalności.

Warunek dotyczący zapłaty na rachunek bankowy obowiązuje od 1 lutego 2017 r. (art. 20 ustawy zmieniającej).

Art. 105b. [Kaucja gwarancyjna]

1. Podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej.

Art. 105b. [Kaucja gwarancyjna]

1. Podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie posiada zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

2) nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

3) w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy – posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej,

4) upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy tych towarów, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku

– może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Spełnienie warunków ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej.

1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej składa wniosek w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej.

1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej składa wniosek w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej oraz upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

Brak odpowiednika

1b. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno zawierać w szczególności:

1) datę i miejsce sporządzenia upoważnienia;

2) dane identyfikujące podmiot udzielający upoważnienia;

3) nazwę oraz adres siedziby banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

4) treść oświadczenia upoważnienia;

5) datę, od której podmiot, o którym mowa w ust. 1, upoważnił bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;

6) oświadczenie, że na rachunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest dokonywana zapłata z tytułu dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy;

7) wskazanie naczelnika urzędu skarbowego, do którego podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje upoważnienie;

8) potwierdzenie przyjęcia upoważnienia przez bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Brak odpowiednika

1c. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, po złożeniu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje upoważnienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego udzielenia.

Brak odpowiednika

1d. W przypadku cofnięcia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa są obowiązani do powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tego podmiotu, o cofnięciu upoważnienia, najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia otrzymania oświadczenia o cofnięciu upoważnienia.

Brak odpowiednika

1e. Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno zawierać w szczególności:

1) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia o cofnięciu upoważnienia;

2) dane identyfikujące podmiot cofający upoważnienie;

3) nazwę oraz adres siedziby banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, do których składane jest oświadczenie o cofnięciu upoważnienia;

4) treść oświadczenia o cofnięciu upoważnienia;

5) datę, od której następuje cofnięcie upoważnienia;

6) wskazanie naczelnika urzędu skarbowego, do którego powinno być przekazane oświadczenie o cofnięciu upoważnienia.

Brak odpowiednika

1f. Cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie może dotyczyć okresu, w którym podmiot, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1. Cofnięcie upoważnienia za ten okres nie wywołuje skutków prawnych.

Brak odpowiednika

1g. W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w sprawach, o których mowa w ust. 1–1e, 2–10 i 11a oraz art. 105c, naczelnik urzędu skarbowego właściwy przed zmianą właściwości powiadamia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zmiany właściwości, bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, który naczelnik urzędu skarbowego jest właściwy dla tego podmiotu po zmianie.

Brak odpowiednika

1h. W przypadku gdy po złożeniu kaucji gwarancyjnej podmiot, o którym mowa w ust. 1, będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, podmiot ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otwarcia tych postępowań albo likwidacji, zawiadamia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Brak odpowiednika

1i. W przypadku gdy po złożeniu kaucji gwarancyjnej koncesja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wygaśnie albo zostanie cofnięta, podmiot, o którym mowa w ust. 1, dokonujący dostaw towarów, o których mowa w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wygaśnięcia albo cofnięcia koncesji, zawiadamia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

2. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż:

1) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–21 załącznika nr 13 do ustawy;

2. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż:

1) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–24 załącznika nr 13 do ustawy;

Brak odpowiednika

(...) 4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej.

5. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1:

(...) 3) kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, w całości albo w części przewyższającej kwotę:

a) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–21 załącznika nr 13 do ustawy,

5. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1:

(...) 3) kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, w całości albo w części przewyższającej kwotę:

a) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–24 załącznika nr 13 do ustawy,

(...) 8. Zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się w przypadku:

(...) 2) wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do czasu zakończenia tego postępowania;

(...) 8. Zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się w przypadku:

(...) 2) wszczęcia kontroli celno-skarbowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do czasu zakończenia tej kontroli, z tym że w przypadku przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna, zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się do czasu zakończenia tego postępowania;

3) złożenia wniosku o zwrot kaucji w przypadku usunięcia podmiotu z wykazu na podstawie art. 105c ust. 5 lub ust. 9 pkt 2–4, jeżeli został on złożony po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym podmiot składający kaucję został usunięty z wykazu.

3) złożenia wniosku o zwrot kaucji gwarancyjnej w przypadku usunięcia podmiotu z wykazu na podstawie art. 105c ust. 5, ust. 9 pkt 2–4 lub ust. 9a–9c, jeżeli został on złożony po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym podmiot składający kaucję gwarancyjną został usunięty z wykazu.

Brak odpowiednika

(...) 11a. Bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są obowiązane na wniosek organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, przekazywać tym organom informacje o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

Brak odpowiednika

11b. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 11a, następuje nieodpłatnie.

Brak odpowiednika

11c. Informacje, o których mowa w ust. 11a, mogą być przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych zapisanych w edytowalnej formie elektronicznej.

Brak odpowiednika

(...) 14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz wzór oświadczenia o cofnięciu upoważnienia, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznego uzyskiwania przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz zapewnienie kompletności elementów, jakie powinno zawierać upoważnienie oraz oświadczenie o cofnięciu upoważnienia.

Komentarz: Zmiana ust. 1, 1a–1i, 4a, ust. 5 pkt 3, ust. 8 pkt 3, ust. 11a–11c, 14 obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Sprzedawca towarów wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, aby mógł złożyć kaucję gwarancyjną, musi spełnić warunki wskazane w ust. 1. Dodano nowy warunek, że kaucję gwarancyjną będzie mógł złożyć podatnik, który na dzień jej składania nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574), postępowania upadłościowego ani w trakcie likwidacji.

Natomiast w odniesieniu do podatników dokonujących obrotu towarami wymienionymi w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 (paliwa) wprowadzono dodatkowy wymóg, że kaucję gwarancyjną może złożyć podmiot, który posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Kolejnym nowym warunkiem, którego spełnienie będzie konieczne, aby podmiot został wpisany do wykazu, jest upoważnienie banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej prowadzących rachunek wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który jest dokonywana zapłata z tytułu dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Upoważnienie powinno zachować ważność w okresie pozostawania przez podmiot w wykazie. Wycofanie upoważnienia nie będzie mogło dotyczyć okresu, w którym podmiot dokonujący dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy był wymieniony w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. Upoważnienie powinno być przekazane do naczelnika urzędu skarbowego wraz z kaucją gwarancyjną. Gdy nie jest składane wraz z kaucją, należy je złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego udzielenia.

Jednocześnie banki albo spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe prowadzące rachunek są zobowiązane na wniosek organu podatkowego do niezwłocznego – jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku – przekazywania tym organom informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tych rachunkach.

W przypadku zmiany przez podatnika urzędu skarbowego to na naczelniku urzędu skarbowego właściwym przed zmianą spoczywa obowiązek niezwłocznego – jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zmiany właściwości – powiadomienia banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o nowym urzędzie skarbowym.

W uzasadnieniu do projektu zostało podkreślone, że nie ma przeszkód, aby rachunek, w stosunku do którego organy mogą żądać przekazywania informacji o dokonywanych na nim transakcjach, był wykorzystywany przez sprzedawcę wyłącznie do obsługi dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy.

Zmiana ust. 8 obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów kontroli skarbowej. Ich kompetencje przejmują nowo utworzone urzędy celno-skarbowe.

Art. 105c. [Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów wrażliwych]

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Art. 105c. [Wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów wrażliwych]

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną.

(...) 3. Naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wydania postanowienia o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, wprowadza do wykazu następujące dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną:

Brak odpowiednika

(...) 3. Naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wydania postanowienia o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, wprowadza do wykazu następujące dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną:

(...) 4) numer rachunku, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4.

(...) 5. W przypadku stwierdzenia, że złożona przez podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, kaucja gwarancyjna:

(...) 2) jest niższa niż:

a) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–21 załącznika nr 13 do ustawy,

(...) 5. W przypadku stwierdzenia, że złożona przez podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, kaucja gwarancyjna:

(...) 2) jest niższa niż:

a) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–24 załącznika nr 13 do ustawy,

(...) 6. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co najmniej:

1) 3 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–21 załącznika nr 13 do ustawy;

(...) 6. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co najmniej:

1) 3 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–24 załącznika nr 13 do ustawy;

(...) 9. Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa z wykazu podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, bez konieczności zawiadamiania go o tym:

(...) 2) w przypadku upływu terminu ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej części, jeżeli wskutek tego wysokość kaucji gwarancyjnej będzie niższa niż:

a) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–21 załącznika nr 13 do ustawy,

(...) 9. Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa z wykazu podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, bez konieczności zawiadamiania go o tym:

(...) 2) w przypadku upływu terminu ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej części, jeżeli wskutek tego wysokość kaucji gwarancyjnej będzie niższa niż:

a) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–24 załącznika nr 13 do ustawy,

Brak odpowiednika

(...) 9a. W przypadku stwierdzenia, że podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 1.

Brak odpowiednika

9b. W przypadku stwierdzenia, że podmiotowi, o którym mowa w art. 105b ust. 1, dokonującemu dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy cofnięto koncesję wymaganą w wykonywaniu działalności gospodarczej w związku z dostawą tych towarów albo koncesja ta wygasła, naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 1.

Brak odpowiednika

9c. W przypadku cofnięcia upoważnienia, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4, lub stwierdzenia, że bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nie zostały upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku, naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 1.

Brak odpowiednika

9d. W przypadkach, o których mowa w ust. 9a–9c, wydaje się postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie.

10. W przypadku podmiotów usuniętych z wykazu na podstawie ust. 5 lub ust. 9 pkt 2–4 zwrotu kaucji gwarancyjnej dokonuje się w terminie i na zasadach określonych w art. 105b ust. 6–10 i ust. 11 pkt 2.

10. W przypadku podmiotów usuniętych z wykazu na podstawie ust. 5, ust. 9 pkt 2–4 lub ust. 9a–9c, zwrotu kaucji gwarancyjnej dokonuje się w terminie i na zasadach określonych w art. 105b ust. 6–10 i ust. 11 pkt 2.

Komentarz: Zmiana ust. 3, 5, 6, 9, 9a–9d, 10 obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną, będzie wprowadzany również numer rachunku bankowego, na który dokonywana jest zapłata za towary wymienione w załączniku nr 13, do którego sprzedawca upoważnił bank, aby przekazywał organom podatkowym informacje o transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Jednocześnie przedstawiono nowe przypadki, kiedy jest możliwe usunięcie podatnika z wykazu podmiotów, które złożyły kaucję. Może to mieć miejsce w razie stwierdzenia, że:

podmiot jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

podmiotowi dokonującemu dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 (paliwa) załącznika nr 13 do ustawy cofnięto koncesję wymaganą w wykonywaniu działalności gospodarczej w związku z dostawą tych towarów albo koncesja ta wygasła.

Podmioty, które przed 1 stycznia 2017 r. zostały wpisane do wykazu, są obowiązane w terminie do 31 stycznia 2017 r. upoważnić bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której są członkami, prowadzące rachunek wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy tych towarów, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Brak takiego upoważnienia w tym terminie spowoduje usunięcie podmiotu z wykazu 1 lutego 2017 r. przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 17 ust. 1 ustawy zmieniającej).

Podmioty, które przed 1 stycznia 2017 r. zostały wpisane do wykazu, a na 1 stycznia 2017 r.:

są w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

nie posiadają koncesji wymaganych w wykonywaniu działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami,

właściwy naczelnik urzędu skarbowego usunie z wykazu.

W związku z usunięciem z wykazu zostanie wydane postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie.

Zmiana ust. 1 obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji skarbowej, na której czele będzie stał Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Art. 106e. [Faktura]

1. Faktura powinna zawierać:

(...) 16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 – wyrazy „metoda kasowa”;

Art. 106e. [Faktura]

1. Faktura powinna zawierać:

(...) 16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których:

a) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1, lub

b) w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 określono termin powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty

– wyrazy „metoda kasowa”;

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Uzupełniono katalog przypadków, gdy konieczne jest zawarcie na fakturze oznaczenia „metoda kasowa”. Dotyczyć to będzie również sytuacji, gdy minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie fakultatywnego upoważnienia zawartego w art. 19a ust. 12 ustawy o VAT wprowadzi w odniesieniu do dostawy niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług termin powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty (po dokonaniu tych czynności).

Obecnie rozporządzenie z 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego reguluje moment powstania obowiązku podatkowego dla usług wykonywanych przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 r. faktury wystawiane przez komorników muszą mieć oznaczenie „metoda kasowa”.

Art. 109. [Ewidencja sprzedaży]

(...) 2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 23%.

Art. 109. [Ewidencja sprzedaży]

(...) 2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, organ podatkowy określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 23%.

3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Komentarz: Zmiana ust. 2 obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów kontroli skarbowej.

Natomiast zmiana ust. 3 obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. i została wprowadzona ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 846).

Czynni podatnicy VAT w dalszym ciągu będą obowiązani do prowadzenia ewidencji zawierającej dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Nowością będzie wyraźne wskazanie na informację podsumowującą, co oznacza, że w przypadku WNT podatnicy będą zobligowani do uwzględniania w ewidencji numeru VAT UE dostawcy.

Dlatego ewidencja VAT w 2017 r. powinna zawierać w szczególności:

dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

wysokość kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego,

kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego,

kwoty podatku podlegające wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także

inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Ustawodawca przykładowo wymienia numer VAT kontrahenta, co oznacza, że numer ten powinien być ujawniany w rejestrze sprzedaży i zakupów. „Inne dane”, które pozwolą na identyfikację poszczególnych transakcji, to również numer faktury, jako dokumentu, który zawiera szczegółowe informacje na temat poszczególnych transakcji.

Art. 110. [Ustalenie wartości sprzedaży opodatkowanej]

W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie są obowiązane do prowadzenia ewidencji określonej w art. 109 ust. 3 w związku z dokonywaniem sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 i art. 82 ust. 3, dokonają sprzedaży opodatkowanej i nie zapłacą podatku należnego, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości tej sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 23%.

Art. 110. [Ustalenie wartości sprzedaży opodatkowanej]

W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie są obowiązane do prowadzenia ewidencji określonej w art. 109 ust. 3 w związku z dokonywaniem sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 i art. 82 ust. 3, dokonają sprzedaży opodatkowanej i nie zapłacą podatku należnego, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości tej sprzedaży, organ podatkowy określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 23%.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów kontroli skarbowej.

Art. 111. [Kasy rejestrujące]

(...) 2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Art. 111. [Kasy rejestrujące]

(...) 2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, organ podatkowy ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów kontroli skarbowej.

Art. 112a. [Sposób przechowywania faktur]

(...) 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur.

Art. 112a. [Sposób przechowywania faktur]

(...) 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający organowi podatkowemu, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur.

4. Podatnicy zapewniają organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

4. Podatnicy zapewniają organowi podatkowemu na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów kontroli skarbowej.

Brak odpowiednika

Rozdział 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do ustawy o VAT wprowadzono dwa rodzaje sankcji ustalanych jako dodatkowe zobowiązanie.

Brak odpowiednika

Art. 112b. [Dodatkowe zobowiązanie 30%]

1. W razie stwierdzenia, że podatnik:

1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,

c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,

d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego

– naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

2. Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego w przypadkach, o których mowa w:

 

1) ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,

2) ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego

– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się:

1) jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej podatnik:

a) złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo

b) złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku

– oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

2) w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, wiąże się z:

a) popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami,

b) nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej;

3) w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, organ przeprowadzający kontrolę określi wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania. Również w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego albo kwotę różnicy podatku do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych wyższą od kwoty należnej lub zamiast tych kwot powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego, kwoty te zostaną określone w prawidłowej wysokości oraz zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zawyżenia. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w takiej samej wysokości będzie ustalone również w sytuacji, gdy podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Dodatkowe zobowiązanie będzie mogło być obniżone do 20%, jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego podatnik złoży korektę deklaracji lub deklarację i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu.

Dodatkowe zobowiązanie nie będzie w ogóle ustalane:

1) jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej podatnik:

a) złoży odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo

b) złoży deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku

– oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

2) gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wiąże się z:

a) popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami,

b) nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej;

3) w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe zobowiązanie będzie ustalane do okresów rozliczeniowych od 1 stycznia 2017 r.

Brak odpowiednika

Art. 112c. [Dodatkowe zobowiązanie 100%]

W zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania podatkowego, zawyżona kwota zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zawyżona kwota różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, lub wykazanie kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego, lub kwoty różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe, w miejsce wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, wynikają w całości lub w części z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które:

1) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,

2) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

3) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

4) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności

– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur wynosi 100%.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Art. 112c ust. 1 ustawy o VAT wymienia przypadki, w których stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 100% zamiast 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, ewentualnie kwoty zawyżenia różnicy podatku do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych. Podwyższona stawka sankcji będzie zatem miała zastosowanie w przypadku, gdy zawyżona kwota podatku naliczonego wykazana przez podatnika w deklaracji wynika z faktur:

wystawionych przez podmiot nieistniejący,

stwierdzających czynności, które nie miały miejsca,

podających kwoty niezgodne z rzeczywistością,

potwierdzających czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego (np. czynności pozorne, mające na celu obejście przepisów).

W takiej sytuacji wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z powyższych faktur wynosi 100%. Dodatkowe zobowiązanie będzie ustalane do okresów rozliczeniowych od 1 stycznia 2017 r.

Art. 113. [Zwolnienie podatkowe]

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Art. 113. [Zwolnienie podatkowe]

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Limit zwolnienia podmiotowego został podwyższony ze 150 000 do 200 000 zł.

Z art. 18 ustawy zmieniającej wynika, że podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą również w 2017 r. skorzystać ze zwolnienia. Prawo to będzie przysługiwać także podatnikom:

którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności opodatkowanych,

u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł.

Art. 127. [Sprzedaż tax free]

(...) 8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, niebędące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że podmioty te:

(...) 6) uzyskały od ministra właściwego do spraw finansów publicznych zaświadczenie stwierdzające spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1–5.

Art. 127. [Sprzedaż tax free]

(...) 8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, niebędące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że podmioty te:

(...) 6) uzyskały od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaświadczenie stwierdzające spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1–5.

(...) 11a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje na okres nie dłuższy niż 2 lata.

(...) 11a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydaje na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji skarbowej, na której czele będzie stał Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Art. 128. [Warunki dokonania zwrotu VAT podróżnym]

(...) 2. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1.

Art. 128. [Warunki dokonania zwrotu VAT podróżnym]

(...) 2. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celno-skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1.

3. Urząd celny potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

3. Urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

(...) 5. W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 2, został potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.

(...) 5. W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 2, został potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ma charakter techniczny i jest spowodowana reformą administracji podatkowej polegającą m.in. na likwidacji urzędów celnych i urzędów kontroli skarbowej. Ich kompetencje przejmują urzędy skarbowe i nowo utworzone urzędy celno-skarbowe.

Art. 146a. [Stawki VAT]

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Art. 146a. [Stawki VAT]

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca przedłużył do końca 2018 r. stosowanie podwyższonych stawek VAT w wysokości 23%, 8%, 7% i 4%.

Zał. nr 11 [Wykaz towarów objętych odwrotnym obciążeniem]

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

22a

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b

Zał. nr 11 [Wykaz towarów objętych odwrotnym obciążeniem]

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

22a

24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

Brak odpowiednika

22aa

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b

Brak odpowiednika

22ab

24.41.30.0

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

22c

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

22c

ex 24.41.40.0

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

Brak odpowiednika

22ca

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

Brak odpowiednika

27b

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

28

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

28

ex 26.11.30.0

Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

28d

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

28d

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Po zmianie odwrotnym obciążeniem zostały również objęte transakcje, których przedmiotem są następujące towary:

srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, lub platerowane złotem albo platyną;

złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, w tym platerowane platyną w postaci półproduktu; przed zmianą odwrotnym obciążeniem było objęte wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz – na określonych warunkach – złoto inwestycyjne;

części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym; przed zmianą odwrotnym obciążeniem były objęte wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej;

platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

procesory.

Jednocześnie w przypadku transakcji dotyczących procesorów ustanowiono limit kwotowy w wysokości 20 000 zł, po przekroczeniu którego transakcje te objęte będą zakresem mechanizmu odwrotnego obciążenia (patrz: komentarz do art. 17).

Zał. nr 13 [Wykaz towarów wrażliwych]

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

12

ex 20.59.12.0

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

Zał. nr 13 [Wykaz towarów wrażliwych]

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

12

ex 10.4

Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku

Brak odpowiednika

12a

ex 20.59.12.0

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

Brak odpowiednika

13a

ex 22.21.30.0

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch

14

24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

uchylona

15

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych

uchylona

16

24.41.30.0

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku

uchylona

17

ex 24.41.40.0

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

uchylona

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

18

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

uchylona

Brak odpowiednika

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

8a

ex 26.20.21.0

Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

Brak odpowiednika

18b

ex 26.20.22.0

Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

21

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

uchylona

Brak odpowiednika

22

ex 58.29.11.0

Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD

Brak odpowiednika

23

ex 58.29.29.0

Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

Brak odpowiednika

24

ex 59.11.23.0

Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W załączniku nr 13 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów, w przypadku których nabywca może odpowiadać za zobowiązania sprzedawcy, uchylono poz. 14–18 oraz 21, w których były wymienione następujące towary:

1) srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

2) złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych,

3) platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

4) srebro platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu, złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu,

5) części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

Jest to konsekwencją objęcia tych towarów mechanizmem odwróconego obciążenia (patrz: komentarz do zał. nr 11).

Rozszerzono także zakres odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy poprzez objęcie nią transakcji, których przedmiotem są pewne towary z kategorii elektroniki, tj. dyski twarde (dyski HDD) oraz pamięci półprzewodnikowe SSD (dyski SSD) – dodanie poz. 18a, 18b oraz 22–24 do załącznika nr 13 do ustawy.

Objęto solidarną odpowiedzialnością także transakcje, których przedmiotem jest folia typu stretch (dodanie poz. 13a do załącznika nr 13 do ustawy) oraz olej rzepakowy (poz. 12 do załącznika nr 13 do ustawy).

MF uzasadnia to zaobserwowanymi negatywnymi zjawiskami w tym segmencie rynku oraz informacjami od służb kontrolnych wskazującymi na zwiększoną aktywność podmiotów nieuczciwych.

Brak odpowiednika

Zał. nr 14 [Wykaz usług objętych odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym]

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

1

bez względu na symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 1579)

2

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

3

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

4

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

5

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

6

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

7

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

8

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

9

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

10

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

11

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

13

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

14

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

15

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

16

42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

17

42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

18

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

19

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

20

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

21

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

22

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

23

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

24

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

25

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

26

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

27

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

28

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

29

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

30

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

31

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

32

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

33

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

34

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

35

43.34.10.0

Roboty malarskie

36

43.34.20.0

Roboty szklarskie

37

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

38

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

39

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

40

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

41

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

42

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

43

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

44

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

45

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

46

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

47

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

48

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W dodanym załączniku nr 14 są wymienione usługi, które na warunkach wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy są objęte odwrotnym obciążeniem (patrz: komentarz do art. 17). Oprócz praw do emisji CO2, których sprzedaż również przed 2017 r. była objęta odwrotnym obciążeniem, wymienione są również roboty budowlane, które należy klasyfikować na podstawie PKWiU.

VAT – przepisy wykonawcze

wejście w życie

1

stycznia

2017 r.

Rejestracja VAT

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory:

zgłoszenia rejestracyjne VAT-R(13) – zmiana jest spowodowana likwidacją możliwości rozliczeń kwartalnych przez podatników, którzy nie mają statusu małego podatnika; takie podmioty nie będą mogły zgłaszać, że będą rozliczać się kwartalnie, składając VAT-7D;

zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z(5);

potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT VAT-5(2);

potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE VAT-5UE(2).

Jednak do 30 czerwca 2017 r. można również stosować wzory z poprzedniego rozporządzenia.

Ponadto we wzorze VAT-R wprowadzono również zmiany o charakterze technicznym umożliwiające podmiotom, które występują o zarejestrowanie dla celów VAT, jednoczesne wnioskowanie o wydanie, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego albo podatnika VAT zwolnionego.

Dotychczas obowiązujący wzór VAT-R nie stwarzał takiej możliwości, w związku z czym podmiot, który wnioskował o wydanie potwierdzenia, był zmuszony złożyć w tej sprawie odrębny wniosek.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2016/2017” rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1

stycznia

2017 r.

VAT -27

Od rozliczenia za styczeń 2017 r. obowiązuje nowa wersja informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27(2). Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem obowiązku składania VAT-27 wyłącznie za okresy miesięczne i tylko w formie elektronicznej. Należy je składać do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pozostałe zasady wypełniania VAT-27 nie zostały zmienione.

Jednak nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r. można stosować poprzedni wzór VAT-27(1), tylko należy go składać wyłącznie za okresy miesięczne.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2016/2017” rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1

stycznia

2017 r.

Informacja
podsumowująca VAT UE

Od rozliczenia za styczeń 2017 r. informację podsumowującą o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz korektę tej informacji należy składać wyłącznie:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

za okresy miesięczne.

Dlatego konieczne było dostosowanie dotychczasowych wzorów informacji VAT UE do nowych regulacji. Pozostałe zasady wypełniania tych informacji nie uległy zmianie.

W związku z tym obowiązuje nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE(4) oraz załączniki do niej, tj.:

informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (VAT-UE/A(4)),

informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (VAT-UE/B(4)),

informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług (VAT-UE/C(3)).

Nowe wzory informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach stosuje się od rozliczenia za styczeń 2017 r. Natomiast poprzednie wzory mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r., ale tylko do rozliczeń za okresy miesięczne.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2016/2017” rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1

stycznia

2017 r.

Kasa rejestrująca

Nowe rozporządzenie przewiduje takie same rodzaje zwolnień jak poprzednie rozporządzenie. W § 3 ust. 1 pkt 5 nowego rozporządzenia przewidziano także specjalne zwolnienie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne. Zwolnienie przysługuje JST w zakresie czynności wykonywanej przez jej jednostki organizacyjne, które na 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

Przewidziano także nowe zwolnienie dla usług:

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

prawniczych,

doradztwa podatkowego,

gdy będą świadczone na odległość, na warunkach określonych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia. Zwolnienie będzie zatem miało zastosowanie, gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność na rachunek, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2015/2016” rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1

stycznia

2017 r.

Import towarów

Nowelizacja wprowadza zmiany w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia w zakresie kodów CN. Kody CN zostały dostosowane do kodów CN obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. Tego dnia wchodzi bowiem w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 2016/1821 z 6 października 2016 r. zmieniające załącznik 1 do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. UE L 294 z 28.10.2016, str. 1).

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2016/2017” rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1

stycznia

2017 r.

Deklaracje
VAT-7/VAT-7K/VAT-8/VAT-9M

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz objaśnienia do deklaracji. Konieczność uchwalenia nowego rozporządzenia wynika z faktu, że od 1 stycznia 2017 r. został zmieniony art. 99 ust. 3 ustawy o VAT. Wynika z niego, że możliwość rozliczeń za okresy kwartalne mają wyłącznie podatnicy posiadający status małego podatnika. Dlatego wzór deklaracji VAT-7D, który był dedykowany tym podatnikom, przestał mieć zastosowanie. W związku z tą zmianą modyfikacji wymagały także objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie informacji dotyczących deklaracji VAT-7D oraz wzór deklaracji VAT-9M(7), w którym powoływany był ten wzór deklaracji (zmiany polegają na usunięciu informacji dotyczącej VAT-7D). Poprzednie wzory deklaracji mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r.

Natomiast wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 nie zmieniły się. Dlatego od rozliczenia za styczeń nadal będą stosowane dotychczasowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-8(7), a za I kwartał będzie składana dotychczasowa deklaracja VAT-7K(11).

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2016/2017” rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1

stycznia

2017 r.

Zwolnienie z VAT

W związku z centralizacją rozliczeń VAT w samorządzie konieczna była również zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. To oznacza, że po centralizacji rozliczeń usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST jako czynności o charakterze wewnętrznym nie będą podlegały opodatkowaniu VAT.

W związku z tym uchylono § 3 w ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, który określał zwolnienie z VAT dla usług świadczonych pomiędzy:

jednostkami budżetowymi,

samorządowymi zakładami budżetowymi oraz

jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi danej jednostki samorząduterytorialnego,

ponieważ stał się bezprzedmiotowy.

Zlikwidowano też to zwolnienie dla państwowych jednostek budżetowych, które nie podlegały centralizacji. MF uznał je za niezgodne z przepisami unijnymi. Przewidziano jednak przepis przejściowy, ale tylko dla usług świadczonych między tymi jednostkami budżetowymi. Mogą korzystać z tego zwolnienia do 31 marca 2017 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2016/2017” rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1

stycznia

2017 r.

Kaucja
gwarancyjna

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadził bardziej restrykcyjne warunki dla sprzedawców towarów wrażliwych, aby mogli się znaleźć w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję. Od 1 stycznia 2017 r. konieczne jest dodatkowo, aby podmiot zamierzający złożyć kaucję gwarancyjną:

1) nie znajdował się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; gdy po złożeniu kaucji gwarancyjnej podmiot będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, musi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otwarcia tych postępowań albo likwidacji, zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, oraz

2) w przypadku dostaw paliw posiadał koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej, oraz

3) upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy towarów wrażliwych, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Dlatego konieczna była zmiana wniosku o złożenie kaucji gwarancyjnej VAT-28 od 1 stycznia 2017 r. Treść nowego wniosku dostosowano do zmienionych przepisów. W zmienionym wniosku VAT-28 trzeba będzie podać informacje, czy podmiot jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego bądź w trakcie likwidacji (w dodanej część E. Inne dane dotyczące podmiotu dokonującego dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy).

Wprowadzono także nowe formularze:

VAT-28/E Informacja o rachunkach, o których mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4 ustawy,

VAT-28/F Informacja o koncesjach udzielonych podmiotowi dokonującemu dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy,

który będą składane jako załączniki do formularza ogólnego VAT-28.

Do wniosku VAT-28 składanego w celu przyjęcia kaucji gwarancyjnej oprócz załącznika VAT-28/A trzeba będzie dołączyć VAT-28/E i VAT-28/F.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2016/2017” rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

wejście w życie

1

stycznia

2017 r.

Upoważnienie banku

Dostawca towarów wrażliwych z załącznika nr 13 do ustawy, aby znaleźć się w wykazie podmiotów składających kaucję gwarancyjną, musi upoważnić bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy towarów wrażliwych, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Upoważnienie to trzeba złożyć do urzędu skarbowego na nowym formularzu UPR-1, którego wzór określa nowe rozporządzenie.

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru upoważnienia banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku oraz wzoru oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia – do dnia oddania do druku „Przewodnika po zmianach przepisów 2016/2017” rozporządzenie nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

 

 

Powiązane dokumenty