do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 2/2017, data dodania: 31.01.2017

Porada aktualna na dzień 29-03-2017

Czy w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej należy zwrócić ulgę z tytułu zakupu kasy

PROBLEM

W lutym 2015 r. podatnik skorzystał z ulgi na zakup kasy, natomiast 20 stycznia 2017 r. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Czy podatnik musi zwrócić ulgę na zakup kasy?

RADA

Nie, zawieszenie przez podatnika wykonywania działalności gospodarczej nie spowodowało utraty prawa do ulgi na zakup kas, a w konsekwencji obowiązku jej zwrotu. Podatnik utraci prawo do ulgi na zakup kas w dacie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli bez wznowienia zlikwiduje ją. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W określonych przepisami sytuacjach podatnicy obowiązani są do zwrotu ulgi na zakup kas, z której skorzystali. Jest tak w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania (zob. tabela). Do zdarzeń tych należy m.in. zaprzestanie używania kas rejestrujących (art. 111 ust. 6 ustawy o VAT) oraz zaprzestanie działalności (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas).

Kiedy tracimy prawo do ulgi

Lp.

Okoliczności, których wystąpienie w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania skutkuje utratą prawa do ulgi na zakup kas

1.

Zaprzestanie przez podatnika używania kas rejestrujących

2.

Niedokonanie przez podatnika w obowiązującym terminie (czyli w ciągu 24 miesięcy od dnia fiskalizacji kasy) zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis

3.

Zaprzestanie działalności przez podatnika

4.

Otwarcie likwidacji podatnika

5.

Ogłoszenie upadłości podatnika

6.

Sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), jeśli następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących

7.

Dokonanie przez podatnika odliczenia ulgi na zakup kas z naruszeniem warunków korzystania z tej ulgi (określonych w § 2 i 3 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas)

Do zaprzestania używania kas rejestrujących dochodzi wówczas, gdy ma ono charakter trwały, definitywny. Dlatego do trwałego zaprzestania używania kas rejestrujących nie dochodzi, co do zasady, w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 grudnia 2008 r. (sygn. IPPP2/443-1445/08-2/AZ), w której czytamy, że:

(...) zawieszenie działalności na określony czas nie wywołuje skutków w postaci obowiązku zwrotu odliczonej lub zwróconej Podatnikowi kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 października 2012 r. (sygn. ITPP1/443-893/12/AJ) czytamy, że:

(...) zaprzestanie działalności, o którym mowa w wyżej powołanym § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, czy też zaprzestanie używania kasy, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy nie jest tożsame z wstrzymaniem się na określony czas od prowadzenia działalności (np. zawieszenie działalności). Wstrzymanie się na określony czas od prowadzenia działalności i wznowienie jej po tym okresie nie powoduje obowiązku zwrotu odliczonej lub zwróconej podatnikowi kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Zastrzec jednak należy, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie stanowi zaprzestania używania kas rejestrujących, o ile podatnik wznowił wykonywanie działalności gospodarczej. Jak bowiem czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 marca 2013 r. (sygn. IBPP3/443-1396/12/AŚ):

Wnioskodawca dokonał ewidencji pierwszej sprzedaży 30 sierpnia 2008 r., a ostatni zapis ma datę 27 lutego 2010 r. Działalność zawieszono na okres od 1 marca 2010 r. do 31 lipca 2011 r. Jednakże po odwieszeniu działalności 1 sierpnia 2011 r. nie dokonano żadnej sprzedaży. Dnia 30 września 2011 r. nastąpiła likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej i Wnioskodawca został z tym dniem wykreślony z rejestru. Protokół odczytania zawartości kasy fiskalnej został sporządzony dnia 9 maja 2012 r. Z opisu stanu faktycznego wynika zatem, że zaprzestanie używania kasy rejestrującej przez Wnioskodawcę faktycznie nastąpiło po dokonaniu ostatniej sprzedaży tj. 27 lutego 2010 r.

Z kolei w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 20 maja 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 559/15) czytamy, że:

(...) skarżąca rozpoczęła rejestrowanie obrotu na kasie rejestrującej (...) w dniu 4 lipca 2009 r., zaś ostatnia transakcja została na ww. kasie zarejestrowana z datą 23 stycznia 2010 r. Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że skarżąca nie kwestionowała prawidłowości ww. ustaleń, tj. prawidłowości ustalenia czasu pierwszej i ostatniej transakcji zarejestrowanej na ww. kasie. Sąd wskazuje zatem w ślad za Dyrektorem Izby Skarbowej, że istotnie między datą pierwszej i ostatniej transakcji upłynęło mniej niż 3 lata, co oznacza, że skarżąca w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestała używania kasy rejestrującej o nr unikatowym [...]. W stanie faktycznym kontrolowanej sprawy wystąpiła zatem przesłanka zwrotu kwoty odliczonej z tytułu nabycia kasy, wynikająca z art. 111 ust. 6 u.p.t.u. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że wbrew twierdzeniom skarżącej przy obliczaniu owego trzyletniego okresu nie ma znaczenia ani data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, ani okres ewentualnego zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład

W lutym 2015 r. podatnik rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i skorzystał z ulgi na zakup kas. 31 grudnia 2016 r. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, a 1 marca 2017 r. zlikwiduje działalność gospodarczą. Spowoduje to wsteczną (tj. z dniem 31 grudnia 2016 r.) utratę przez podatnika prawa do ulgi na zakup kas.

A zatem zawieszenie przez podatnika wykonywania działalności gospodarczej samo w sobie nie spowodowało utraty prawa do ulgi na zakup kas, a w konsekwencji obowiązku jej zwrotu. Prawo do ulgi na zakup kas podatnik, o którym mowa w pytaniu, jednak, co do zasady, utraci w dacie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli bez wznowienia wykonywania działalności gospodarczej zaprzestanie jej prowadzenia (zlikwiduje tę działalność).

Nie zmieniła tego nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła od 1 stycznia 2017 r. możliwość wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT ze względu na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy. W takiej sytuacji podatnik zostanie tymczasowo wykreślony z rejestru podatników VAT (art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT). Z przepisów tych nie wynika bowiem, aby wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT będące konsekwencją zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stanowiło przesłankę utraty prawa do ulgi na zakup kas. Gdy działalność ta zostanie zlikwidowana, wówczas w dacie jej zawieszenia podatnik straci prawo do ulgi.

Podstawa prawna:

● art. 96 ust. 9a pkt 1 oraz art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

● § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 163

Tomasz Krywan

doradca podatkowy