do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 2/2017, data dodania: 31.01.2017

Porada aktualna na dzień 20-06-2018

Jak rozliczyć WNT, gdy kontrahent po dokonaniu korekty ponownie wystawił fakturę

PROBLEM

W listopadzie 2016 r. kontrahent wystawił nam fakturę z niemieckim VAT. W listopadzie otrzymaliśmy też towar. W lutym 2017 r. kontrahent skorygował fakturę listopadową (do zera) i wystawił z datą lutową nową fakturę, tyle że bez VAT. Kiedy powinniśmy pomniejszyć VAT – czy „wracać” do listopada czy w lutym? Czy musimy ustalać obowiązek podatkowy według nowych zasad?

RADA

Są Państwo obowiązani dokonać korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) na bieżąco, tj. w miesiącu otrzymania dokumentów. Nie ma potrzeby rozpoznawania po raz kolejny obowiązku podatkowego. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Jak stanowi art. 30a ust. 1 ustawy o VAT, do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11 ustawy o VAT. Z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT wynika, że podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Jest to o tyle istotne, że w przedstawionej sytuacji kontrahent obniżył (o kwotę VAT) cenę towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zatem są Państwo obowiązani do odpowiedniego zmniejszenia:

● podstawy opodatkowania i podatku należnego od tego wewnątrzwspólnotowego nabycia,

● podatku naliczonego – jeżeli podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów został przez Państwa odliczony.

Z wyjaśnień organów podatkowych wynika przy tym, że obniżek cen dotyczących wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów podatnicy powinni, co do zasady, dokonywać w dacie otrzymania od unijnych dostawców dokumentów korygujących. Takie stanowisko zajął m.in.:

● Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 19 listopada 2012 r. (sygn. ITPP2/443-980/12/AK),

● Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 30 sierpnia 2016 r. (sygn. IPPP3/4512-492/16-2/PC).

W drugiej z wymienionych interpretacji organ podatkowy odniósł się do sytuacji, gdy po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zagraniczny dostawca towarów udzielił polskiemu podatnikowi rabatu (premii pieniężnej). Na skutek tych działań zmniejsza się wartość wskazanego wcześniej obrotu z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Fakt ten został udokumentowany przez zagranicznego kontrahenta wystawioną uznaniową notą korygującą. Okoliczności uzasadniające zmianę kwoty należnej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie były znane w momencie wystawiania faktury pierwotnej. Dlatego organ podatkowy przyznał rację polskiemu podatnikowi, jednocześnie potwierdzając, że:

W sytuacji kiedy Wnioskodawca otrzymuje rabat (premię pieniężną), to w konsekwencji zmniejsza się podstawa opodatkowania, ponieważ podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. W przedmiotowym przypadku fakt ten udokumentowany jest przez Kontrahenta wystawioną uznaniową Notą korygującą. Zatem otrzymywaną Notę uznaniową należy traktować jako korektę/zmniejszenie wartości dokonywanych przez Spółkę wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Przy tym z uwagi na to, że w efekcie rabatu (premii pieniężnej) podstawa opodatkowania ulegnie zmniejszeniu – korekty należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma Notę korygującą dotyczącą rabatu (premii pieniężnej).

Zatem stanowisko Spółki, zgodnie z którym będzie zobowiązana dokonać korekty podstawy opodatkowania, podatku VAT należnego i naliczonego dla WNT z tytułu otrzymania premii pieniężnej, w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma Notę korygującą potwierdzającą dokonanie przez Kontrahenta danej korekty należało uznać za prawidłowe.

W przedstawionej przez Państwa sytuacji za dokument korygujący należy uznać zestaw faktury korygującej „zerującej” oraz nowej faktury (mimo że w Polsce korygowanie faktur w taki sposób nie jest dopuszczalne).

Są Państwo obowiązani dokonać korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na bieżąco, tj. w miesiącu otrzymania tych dokumentów.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że w przedstawionej sytuacji nie są Państwo obowiązani do rozpoznawania po raz kolejny obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów tylko dlatego, że zagraniczny kontrahent wystawił nowe faktury. Wystawienie przez unijnego kontrahenta faktur nie spowodowało bowiem, że po raz kolejny doszło u Państwa do wewnątrzwspólnotowego nabycia. Taka sytuacja powoduje, że nie ma mowy, aby znalazły zastosowanie nowe przepisy dotyczące odliczania na bieżąco – jako kwot podatku naliczonego – kwot podatku należnego rozpoznawanego z opóźnieniem (art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) oraz art. 86 ust. 10i ustawy o VAT).

Otrzymanie tych faktur należy potraktować jako korektę dokonanego już wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nie należy tego traktować w taki sposób, że nie wystąpiło w ogóle wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w listopadzie 2016 r., natomiast dokonano tej transakcji po raz kolejny w lutym 2017 r.

Przykład

W listopadzie 2016 r. kontrahent wystawił polskiej spółce fakturę z niemieckim VAT. W listopadzie spółka otrzymała także towar. Natomiast w lutym 2017 r. kontrahent skorygował fakturę listopadową (do zera) i wystawił z datą lutową nową fakturę, tyle że bez VAT. Polska spółka powinna potraktować nową fakturę jako korektę dotyczącą dokonanego już wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nie powinna rozpoznawać na nowo obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia i traktować transakcji z listopada 2016 r. jako niemającej miejsca. Korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów polska spółka jest obowiązana dokonać na bieżąco, tj. w rozliczeniu za miesiąc otrzymania dokumentów, tj. w lutym 2017 r.

Podstawa prawna:

● art. 30a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 10 pkt 1, art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) oraz art. 86 ust. 10i ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

Tomasz Krywan

doradca podatkowy

Powiązane dokumenty