do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn Głównego Księgowego 5/2017, data dodania: 17.05.2017

Porada w trakcie aktualizacji

Czy wartość początkową nowego środka trwałego należy zwiększyć o wartość likwidacji starego

PROBLEM

Spółka kupiła w ramach swojej działalności gospodarczej stację paliw wraz z przylegającym parkingiem. Po dokonaniu analizy funkcjonalnej i technicznej podjęła decyzję o wyburzeniu dotychczasowego parkingu i wybudowaniu nowego. W momencie wyburzenia starego parkingu w księgach spółki na karcie środka trwałego pozostawała niezamortyzowana wartość parkingu w kwocie X. Po nabyciu parkingu spółka nie dokonywała w nim żadnych ulepszeń. Czy prawidłowe jest naliczanie odpisów amortyzacyjnych od wartości nowo wybudowanego parkingu powiększonej o kwotę kosztów wyburzenia netto starego parkingu i zaliczanie odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej nowo wybudowanego parkingu do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

RADA

Spółka jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej (uwzględniającej m.in. koszt wyburzenia starego parkingu – netto) nowo wybudowanego parkingu, wykorzystywanego na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odpisy te można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 kwietnia 2015 r. (sygn. IBPBI/2/4510-80/15/IŻ).

UZASADNIENIE

Podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu:

● musi zostać poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
● musi być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
● musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
● musi być poniesiony w celu uzyskania, zachowania albo zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
● musi być właściwie udokumentowany,
● nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Jeśli chodzi o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na środki trwałe (w tym przypadku parking), to zgodnie z art. 15 ust. 6 updop kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia tych środków (oraz wartości niematerialnych i prawnych). Są to odpisy amortyzacyjne dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16. Z tych przepisów wynika, że amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa składników majątku trwałego. Sposób jej ustalenia jest zróżnicowany i uzależniony w szczególności od sposobu ich nabycia (wytworzenia).

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych dla celów amortyzacji wskazane zostały w art. 16g updop. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt wytworzenia. Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży ani pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Spółka jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej (uwzględniającej m.in. koszt wyburzenia starego parkingu – netto) nowo wybudowanego parkingu, wykorzystywanego na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kwestia ustalenia wartości początkowej środka trwałego była przedmiotem m.in. wyroku NSA z 1 lutego 2011 r. (sygn. akt II FSK 1603/09). NSA we wspomnianym orzeczeniu określił zakres „innych kosztów dających się zaliczyć do wartości początkowej środka trwałego”, które zwiększają podstawę amortyzacji inwestycji budowlanej. Według NSA zalicza się do nich m.in. wydatki na wyburzenie starego budynku w celu przygotowania miejsca pod nową inwestycję. Zdaniem NSA użyty w art. 16g ust. 4 updop zwrot „koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych” oznacza wszelkie wydatki, co do których nie ma wątpliwości, że nie wystąpiłyby, gdyby podatnik nie wytwarzał we własnym zakresie środka trwałego. Wydatki na wyburzenie starego środka trwałego dotyczą prac wstępnych przygotowujących miejsce pod nową inwestycję, a zatem pozostają w bezpośrednim związku z prowadzeniem inwestycji zmierzającej do powstania nowego środka trwałego.

PRZYKŁAD

Spółka kupiła na swoje potrzeby w pełni zamortyzowany budynek garażowy. Po krótkim okresie eksploatacji okazało się, że budynek, ze względu na stopień zużycia, nie może pełnić przeznaczonych dla niego funkcji. Podjęto więc decyzję o jego wyburzeniu, a następnie postawieniu w to miejsce funkcjonalnego i nowoczesnego garażu, o zwiększonej powierzchni garażowej wraz z pomieszczeniami biurowymi. Koszt budowy nowego budynku, który może zostać zaliczony do wartości początkowej, wyniósł 2 000 000 zł. Koszt wyburzenia starego garażu to 100 000 zł. Wartość początkowa starego budynku wynosiła 1 500 000 zł, a dotychczasowa amortyzacja – 1 300 000 zł. Ostatecznie więc wartość początkowa nowego budynku wyniesie 2 100 000 zł.

Ewidencja księgowa

1. Wyksięgowanie niezamortyzowanej części wartości starego budynku:

a) Wn „Umorzenie środków trwałych” 1 300 000 zł

Ma „Środki trwałe” 1 300 000 zł

b) Wn „Środki trwałe w budowie – nowy budynek” 200 000 zł

Ma „Środki trwałe” 200 000 zł

2. Wydatki na likwidację starego budynku:

Wn „Środki trwałe w budowie” 100 000 zł

Ma „Pozostałe rozrachunki” 100 000 zł

3. Koszty budowy nowego budynku:

Wn „Środki trwałe w budowie” 2 000 000 zł

Ma „Pozostałe koszty operacyjne” 2 000 000 zł

Iwona Łubka

prawnik

Powiązane dokumenty