do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Biuletyn VAT 5/2017, data dodania: 19.04.2017

Artykuł aktualny na dzień 13-12-2017

Przegląd najnowszych interpretacji w sprawach VAT

Lp.

Czego dotyczy

Fragment interpretacji

1.

Wykonanie kompleksowej usługi wznoszenia budynków jako podwykonawca wraz z dostawą materiałów

Całe świadczenie należy sklasyfikować jako usługę budowlaną. Dla klienta ważny jest ostateczny efekt, jakim jest wykonanie usługi. Dlatego gdy wykonuje je podwykonawca, powinno mieć zastosowanie odwrotne obciążenie. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2017 r. (sygn. 1061-IPTPP2.4512.64.2017.2.KW) czytamy:

Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy wskazać, że skoro Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT świadczy ww. kompleksowe usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy jako podwykonawca na rzecz generalnego wykonawcy, będącego zarejestrowanym jako podatnik VAT, to w analizowanej sprawie spełnione będą przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. W konsekwencji świadczone przez Wnioskodawcę kompleksowe usługi budowlane (na które składają się zarówno koszty materiału jak i robocizny) będą podlegały opodatkowaniu z zastosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia, a zatem do rozliczenia podatku z tytułu tych usług zobowiązany będzie usługobiorca (generalny wykonawca).

Dokumentowanie usługi zwolnionej

Świadczący usługę zwolnioną z VAT nie musi wystawić nabywcy faktury, gdy ten wystąpił do niego z żądaniem po upływie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym usługa została wykonana. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 kwietnia 2017 r. (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.21.2017.1.MG) czytamy:

Żądanie wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy nie rodzi po stronie sprzedawcy obowiązku wystawienia faktury. Wskazać należy, że wystawienie faktury po upływie trzymiesięcznego terminu jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika i to do niego należy decyzja dotycząca jej wystawienia.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do udokumentowania wykonania usług edukacyjnych poprzez wystawienie faktury, zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy, ponieważ przedmiotowe usługi korzystać będą ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Faktura taka musi jednak być wystawiona na żądanie nabywcy, w myśl art. 106b ust. 3 ustawy.

3.

Świadczenie usług między jednostkami budżetowymi tej samej gminy

Świadczenie usług między jednostkami budżetowymi tej samej gminy nie podlega VAT. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 marca 2017 r. (sygn. 1061-IPTPP2.4512.103.2017.1.WL) czytamy:

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy, powołane przepisy prawa oraz aktualne orzecznictwo, należy stwierdzić, że jak wskazano wcześniej jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Zatem wszelkie czynności przez nie wykonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach tych jednostek mają charakter wewnętrzny.

Oznacza to, że przy scentralizowanym modelu rozliczeń świadczenie jakichkolwiek czynności pomiędzy jednostkami budżetowymi tej samej gminy staje się świadczeniem wewnętrznym niepodlegającym w ogóle podatkowi VAT.

W konsekwencji należy stwierdzić, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. rozliczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi a Urzędem Gminy lub innymi jednostkami budżetowymi tej samej Gminy nie stanowią czynności podlegających ustawie o VAT.

4.

Przechowywanie faktur otrzymanych w formie papierowej

Zarchiwizowanie w formie elektronicznej otrzymanych faktur w formie papierowej oraz utylizacja faktur papierowych nie pozbawia nabywcy prawa do odliczenia VAT. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPP2.4512.131.2017.1.MT) czytamy:

W świetle przytoczonych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że faktury dokumentujące zakupy, przechowywane przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej w ramach opisanej procedury archiwizowania - przy zapewnieniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur - będą potwierdzały Jego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w nich, pod warunkiem, że nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a jak wskazał Wnioskodawca wszystkie otrzymane faktury dokumentują nabycie towarów oraz usług, które będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji, zutylizowanie papierowych wersji faktur, które zostaną objęte opisanym systemem archiwizacji, nie będzie miało wpływu na możliwość odliczenia podatku VAT z nich wynikającego. Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (na zasadach przewidzianych w ustawie VAT) wynikającego z zeskanowanych faktur oraz faktur otrzymywanych w formie elektronicznej, przechowywanych jedynie w formie elektronicznej, zgodnie z opisaną we wniosku procedurą.

5.

Podwykonawstwo w usługach budowlanych

W realizacji inwestycji budowlanej uczestniczy podwykonawca, gdy wystąpią dwa rodzaje zleceń: pierwotne zlecenie udzielone wykonawcy oraz zlecenie udzielone przez wykonawcę na rzecz kolejnego podmiotu, który pełni właśnie funkcję podwykonawcy. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 marca 2017 r. (sygn. 2461-IBPP1.4512.105.2017.1.MJ) czytamy:

Aby stwierdzić czy podmioty świadczące usługi na rzecz Wnioskodawcy są podwykonawcami konieczne jest uwzględnienie funkcji poszczególnych podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji budowlanej oraz charakteru relacji pomiędzy nimi.

Mając powyższe na względzie, należy wskazać, że podwykonawca to wykonawca, któremu inny podmiot w ramach otrzymanego zlecenia, powierzył wykonanie części prac budowlanych.

Aby stwierdzić, że w realizacji inwestycji budowlanej uczestniczy podwykonawca muszą wystąpić dwa rodzaje zleceń: pierwotne zlecenie udzielone wykonawcy oraz zlecenie udzielone przez wykonawcę na rzecz kolejnego podmiotu, który pełni właśnie funkcję podwykonawcy.

W opisanej we wniosku sytuacji wystąpi tylko jeden rodzaj zlecenia, tj. zlecenie wykonania prac budowlanych przez Wnioskodawcę udzielone innym podmiotom. W związku z powyższym ww. podmiotów nie można uznać za podwykonawców, o których mowa w art. 17 ust. 1h ustawy.

Jak wskazano w art. 17 ust. 1h ustawy, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Skoro ww. warunek w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony mechanizm odwrotnego obciążenia nie znajdzie zastosowania, a świadczenie przedmiotowych usług należy opodatkować na zasadach ogólnych.

6

Rozliczenie między współwłaścicielami nieruchomości

Rozliczenie między współwłaścicielami zysku z najmu nieruchomości stanowi czynność niepodlegającą VAT. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPP1.4512.12.2017.1.MP) czytamy:

Jak wskazywano w opisie zdarzenia przyszłego, jedynie zarządca jest uprawniony do pobierania pożytków (przychodów) z Nieruchomości, a po pokryciu wydatków wypłaca pozostałym współwłaścicielom nadwyżkę. Przekazywanie przez jednego ze współwłaścicieli pozostałym współwłaścicielom - odpowiednio do wielkości ich udziałów, części zysku jest prostą realizacją reguły wskazanej w art. 207 Kodeksu cywilnego. Według tego przepisu pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości ich udziałów.
Podział zysków z tytułu wynajmu Nieruchomości nie jest formą zapłaty za jakiekolwiek świadczenia wykonane przez otrzymującego te zyski współwłaściciela.
W analizowanym przypadku wewnętrzne rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami Nieruchomości z tytułu należnej im nadwyżki (części zysku) nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie są one bowiem ani odpłatną dostawą towarów, ani odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

7.

Ulga na zakup kasy u spółki powstałej po przekształceniu

Spółka powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności nie nabywa prawa do ulgi na zakup kas rejestrujących, gdy jej poprzednik skorzystał już z tego prawa. W piśmie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2017 r. (sygn. 2461-IBPP3.4512.927.2016.2.MN) czytamy:

W związku z przedstawionym opisem sprawy oraz treścią cytowanych wyżej przepisów, w szczególności art. 551 § 5 i art. 584 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uznać należy, że w istocie nie mamy do czynienia z likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, a więc podmiot ten powinien być traktowany jakby to był ten sam podatnik. Oznacza to, że Wnioskodawca "przejął" istniejący już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jak wcześniej wskazano prawo do skorzystania z ww. ulgi jest prawem przysługującym podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej, a co za tym idzie, w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, spółka przekształcona - jako następca prawny nie nabywa ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących.

oprac. Joanna Dmowska