do góry
Pobieranie danych...

Wideoakademia księgowych i biur rachunkowych

Wideoakademia – Regulamin

Zakres regulacji

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR PL S.A., warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Wykupując usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia. W przypadku przesyłania informacji przez usługobiorcę do usługodawcy, usługobiorca akceptuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Usługi udostępniane na platformie www.platformaszkolen.infor.pl

 1. Przez usługi udostępniane na platformie www.platformaszkolen.infor.pl rozumie się wszelkie wyodrębnione logicznie strony WWW zawierające opis usługi i umożliwiające jednoznaczne określenie adresu WWW usługi. W szczególności usługami takimi są wyodrębnione strony WWW, do których dostęp jest możliwy po wprowadzeniu hasła.
 2. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług udostępnianych na platformie www.platformaszkolen.infor.pl. Usługi udostępniane na platformie są płatne. Dostęp do usług płatnych jest możliwy po przejściu procedury rejestracji i w dalszej kolejności podaniu loginu i hasła, które udostępnione są przez Usługodawcę po zaksięgowaniu opłaty.
 3. Usługą płatną jest dostęp do wszystkich wideoszkoleń, wideoinstrukcji oraz wideoporad, dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych oraz merytorycznych powiązanych ze szkoleniem, możliwość rozwiązywania testów wiedzy i drukowania certyfikatów potwierdzających zdobytą podczas szkolenia wiedzę. Na wersji płatnej platformy są emitowane tylko autopromocje.
 4. Do korzystania z usług udostępnianych na platformie, jeśli nie zaznaczono inaczej w opisie usługi, wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 5. W ramach dostępu do serwisu www.platformaszkolen.infor.pl, jako składowa produktu, jest wysyłany newsletter informujący o nowościach i zmianach.
 6. W celach promocyjnych Platforma Certyfikowanych Wideoszkoleń umożliwia użytkownikowi skorzystanie z bezpłatnego dostępu do wybranego przez Wydawcę wideoszkolenia.
 7. Użytkownik może jednorazowo skorzystać z bezpłatnego dostępu. Wydawca nie zezwala na wielokrotne korzystanie z opcji zamówienia bezpłatnego dostępu do wideoszkkolenia przez tego samego użytkownika.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Dostęp promocyjny pozwalający na swobodne zapoznanie się z formułą wideoszkoleń i jego funkcjonalnością następuje po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Obowiązywanie promocyjnego dostępu trwa w okresie ustalonym przez usługodawcę.
 2. Prawo do skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 nie przysługuje w przypadku zamówienia dostępu do platformy w innych akcjach promocyjnych, chyba że regulaminy tych akcji mówią inaczej.
 3. Usługobiorca może zrezygnować z usługi informując o tym Biuro Obsługi Klienta drogą e-mailową, faksową lub telefoniczną co najmniej na miesiąc przed końcem okresu abonamentowego.
 4. Na podany w formularzu adres zostanie wysłana faktura VAT.
 5. Usługobiorca po zapoznaniu się z opisem usługi oraz treścią regulaminu wyraża zgodę na udostępnienie przez usługodawcę dostępu do wybranej usługi. Dostęp do płatnej wersji platformy liczony jest od chwili przesłania loginu i hasła przez Biuro Obsługi Klienta na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 6. Wyrażenie zgody na dostęp do zasobów elektronicznych może być przekazane zgodnie z warunkami określonymi przez usługodawcę dla usługi, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres, wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej lub poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości przy użyciu innych przewidzianych przez usługodawcę środków porozumiewania się na odległość.
 7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do płatnych usług po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania na stronie www.platformaszkolen.infor.pl.
 8. Tylko zarejestrowany usługobiorca ma prawo korzystania z płatnych zasobów platformy. Przekazanie danych umożliwiających osobom trzecim korzystanie z platformy jest uważane za rażące naruszenie niniejszego regulaminu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w przypadku gdy dane usługobiorcy są nieprawdziwe.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest INFOR PL S.A. Siedzibą spółki jest ul. Okopowa 58/72,01-042 Warszawa.
 2. Dane osobowe Usługobiorców i osób odwiedzających serwis będą przetwarzane przez Spółki z Grupy INFOR PL, w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółki oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) , a w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę usług wymagających zarejestrowania w Serwisie.
 4. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany.
 6. Usługodawca może udostępniać dane osobowe Usługobiorców na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. Usługodawca udostępnia opinie usługobiorców na łamach strony „opinie klientów” po uprzednim wypełnieniu formularza „oceny i opinie klientów”.